Rygning

Rygning

Formålet med rygepolitikken er at sikre et røgfrit miljø for ansatte og borgere.

Faaborg-Midtfyn Kommunes indendørs arbejdspladser og institutioner er alle røgfrie.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal alle ansatte kunne udføre arbejdet uden at blive udsat for passiv rygning, ligesom borgerne også skal kunne bevæge sig rundt i kommunens bygninger uden at blive udsat for passiv rygning.

Lederen af den enkelte institution har ansvaret for, at anvise et udendørs areal, hvor rygning er tilladt.

Rygeforbudet gælder ligeledes alle kommunens motorkøretøjer.

Der kan ikke dispenseres fra rygeforbudet.

Det er et fælles ansvar, at rygepolitikken overholdes, ligesom det er et fælles ansvar at gøre gæster opmærksomme på rygeforbudet.

Det er lederens pligt at gribe ind overfor den enkelte, hvis rygepolitikken ikke overholdes.

Særlige forhold

Undtagelsesvis kan der indrettes rygerum i væresteder og lignende tilbud til socialt udsatte samt på institutioner og skoler, hvor rygning ikke er tilladt på institutionens udendørsarealer i henhold til lovgivningen. Henvendelse herom skal ske til sikkerhedslederen og løsningen holdes indenfor lovgivningens rammer.

Borgernes privatliv skal respekteres i eget hjem. Det betyder, at beboere på plejehjem, døgninstitutioner m.v., selv beslutter om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som pågældendes private hjem. Det indskærpes, at beboeren ikke ryger, når personale opholder sig i boligen.

På ovennævnte arbejdspladser er det lederens pligt, så vidt muligt, at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at ingen ansatte udsættes for passiv rygning.

I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning for ydelsen at beboeren ikke ryger i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.

Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjem og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder rygestopkurser i forbindelse med kommunens øvrige sundhedstilbud.  

Konsekvenser ved overtrædelse af rygepolitikken

Ansattes overtrædelse af rygeforbudet sidestilles med misligholdelse af ansættelsesforholdet. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre afskedigelse eller bortvisning og behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens ansættelse.

Gæster som til trods for henstilling eller advarsel herom, alligevel ryger, hvor rygning ikke er tilladt, kan bortvises. 

E-cigaretter

E-cigaretter sidestilles med anden form for rygning.