Modelkommuneforsøg ”Grib Engagementet - Fold kunsten ud”

Modelforsøgets formål og ønskede resultat

Mange børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune får ikke gjort sig erfaringer med kunst og kreativitet i deres fritid. Familiernes kulturvaner påvirker børn og unges brug af kulturelle tilbud, så det kræver en ekstra indsats at nå de børn og unge, som ikke introduceres til kulturlivet af deres forældre. I Faaborg-Midtfyn ønsker vi at gøre en ekstra indsats ved at udvikle på eksisterende aktiviteter og afprøve nye tilbud. Vi vil eksperimentere og arbejde med lokalt forankrede samarbejder, lokal synlighed, involvering af familier samt nye formater i fritidstilbud.

Vi har lokalområder, der er imødekommende og entreprenante i forhold til at tænke kunst- og kulturaktiviteter ind i nye sammenhænge. Vi har undervisere på højt kunstfagligt niveau (teaterskole, skriveværksted, musikskole, billedskoler m.fl.), som er villige til at eksperimentere med nye samarbejdsformer og formater. Så forudsætningerne for at flere børn og unge kan engageres indenfor kunstarternes fritidstilbud er til stede. Med modelkommunesatsningen får vi afprøvet flere vinkler på, hvordan vi kan tiltrække og engagere børn og unge fra kultur-uvante familier i yderområderne. Eller fastholde engagementet hos børn og unge, der er/har været engagerede. Viden etableres og deles blandt samarbejdspartnerne, og succesfulde tiltag løftes ind i en fremadrettede praksis.

Indsatsteori

  • Hvilke antagelser gør vi os om, hvad der virker?
  • Hvorfor er modelforsøget vigtigt?

1. ANTAGELSE: Grib børnene og de unges engagement i deres helt nære hverdagsmiljøer

I en landkommune som Faaborg-Midtfyn er der betydelige mobilitetsudfordringer, hvis man bor uden for de større byer (Ringe, Faaborg, Årslev). Ved at have kulturtilbud tæt på borgernes hverdag, vil flere børn og unge fra kultur-uvante familier deltage i kulturelle fritidsaktiviteter.

Vi måler på differencen mellem antal deltagere i kulturelle fritidstilbud ved projektets start og ved projektets afslutning. Denne viden er vigtigt ift. ny praksis i rekruttering til eksisterende og nye fritidstilbud.

2. ANTAGELSE: Grib ind i familierne, børnene og de unges livsverden, og lad kunsten følge trop

Kulturelle tilbud skal præsenteres for familier, børn og unge, så form og indhold tilpasses dem – ikke omvendt. Forældres manglende erfaring med kulturlivet er en barriere for at få børn og unge til at deltage i kulturelle fritidsaktiviteter. Familiernes opbakning er både væsentlig for fastholdelse på interessen og for talentudvikling. Derfor skal familierne inddrages som deltagere i kulturelle aktiviteter, hvor de på egen krop oplever og afprøver kulturelle fritidsaktiviteter i deres lokalmiljø.

Mange unge vælger fritidstilbud fra på grund af dalende interesse, en ny livsfase og logistiske udfordringer. Særligt for denne gruppe skal aktiviteterne være i et format, der passer til deres livsverden, hvor sociale relationer vægter højt.

Promovering af lokale kulturmuligheder, nye undervisningsformater og et indhold i øjenhøjde med brugernes livsverden, skal tiltrække flere børn og unge og skabe en mere mangfoldig brugergruppe.

Vi måler på antagelsen via antal deltagere i de fælles kulturelle aktiviteter. Desuden måles antallet af unge, der afprøver nye undervisningsformater.

3. ANTAGELSE: Grib de lokale muligheder og engagér de rigtige mennesker

Viden om, hvad der virker og kan lade sig gøre i et bestemt lokalområde, findes lokalt. Derfor er fælles udvikling af lokale tiltag mellem kulturaktører og lokale aktører altafgørende for, at projektet lykkes. Gennem etablering af en fælles forståelse for hinandens hverdag, vilkår og praksis undersøges, hvorvidt der er potentiale for undervisningstilbud lokalt. Kulturaktørerne udvikler på egne kompetencer, når de eksperimenterer med tilrettelæggelse og afvikling af tiltag, og de lokale aktører får kendskab til relevante kulturelle samarbejdspartnere, og hvordan de kan berige lokalmiljøet.

Vi vurderer på, om den lokale forankring virker, ved at se på antallet af kulturtilbud, der i projektperioden får lokalt fodfæste og ved modelforsøgets afslutning har potentiale til at blive et fast forankret tilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune har et rigt og mangfoldigt kulturliv med mange forskellige kulturaktører og stærke lokale kræfter, der kan engageres i projektet. Når kulturaktører og lokale aktører samarbejder, skal der tages højde for de muligheder og begrænsninger, de forskellige vilkår giver. Nogle er frivillige i en forening, mens andre er ansatte på f.eks. en musikskole. Det betyder, at der kan være forskellige forventninger og behov for at differentiere ift. krav, opgaver og engagement. Ved at give plads til at danne  relationer bygger vi videre på vores erfaring med, at vi i lokalområderne opnår størst succes med de tilbud, hvor vi vander et frø, der udvikler sig på lokale præmisser.

Fordi kommunen har en forholdsvis høj andel af kultur-uvante borgere kan yderligere promovering af eksisterende fritidsaktiviteter formentlig gøre en forskel. Men også nye tiltag skal gøre kulturaktørerne synlige – enten via utraditionelle tilbud lokalt eller via eksperimenter med særlige undervisningsformater for udvalgte målgrupper. Vi vil udfordre en fremherskende forestilling om, at en kulturskole, et bibliotek, en danseskole eller en billbilledskole ligger et fast geografisk sted og tilbyder traditionelle undervisningsformater. Lokale samarbejder eller nye formater på fritidstilbud er vejen til at opnå nye målgrupper.

Vi har god erfaring med at tiltrække børn og deres familier til lokale arrangementer. Lokalrådene har stærke netværk, og vi tror på at gentagne besøg af KulturContaineren, kan skabe den ønskede effekt ift. at synliggøre og aktivere flere familier og børn i kulturtilbud. Disse greb skal suppleres, når vi ønsker at aktivere kultur-uvante unge. Vi har en stærk gruppe af kulturaktive unge i Faaborg-Midtfyn, der både arrangerer festivaler, kultur-camps, koncerter mv. Men der er en stor gruppe unge, vi af erfaring ved, det er svært at nå. De seneste to år har en nyansat ungekoordinator opnået et solidt kendskab til ungemiljøerne og etableret et stort netværk hos både unge og blandt socialrådgivere, SSP, fritidsvejledere, ungdomsskolen m.fl. Dette netværk vil vi aktivere i modelforsøget. Andre børn og unge, der måske allerede er engagerede eller har været engageret indenfor billedkunst, musik, teater mv. skal muligvis have et andet tilbud for at fastholde engagementet, og vi vil i den forbindelse lave eksperimenter med anderledes undervisningsformater og ungeinddragelse.

Alle aktiviteter udvikles, gennemføres og evalueres i samarbejde med lokale aktører og tilpasses, så de passer til de specifikke lokalmiljøer og målgrupper. Derfor skal aktiviteterne nedenfor ses som en handlingsskitse og et idékatalog.

Delprojekt 1: Grib engagementet – KulturContaineren kommer!

Målgruppe: Børn og unge op til 24 år samt børnefamilier.

Antal deltagere i alt: Min. 500 (børn, unge og familier) + min. 15 involverede kulturaktører + min. 5 lokale aktører.

Vi aktiverer tre lokalområder og laver outreach i form af en ”KulturContainer”. Containeren udstyres med kunst og kulturelle aktiviteter af både samarbejdspartnerne og lokale kulturaktører. Vi skaber en markedsstemning og lærer hinanden at kende i uformelle rammer, hvor børn, unge og familier inviteres til at deltage og få en række oplevelser. Alt efter lokalitet kan man bl.a. opleve danseshow, koncert, deltage i historiefortælling med musik, fællessang, lave lamper af genbrugsmaterialer, modtage undervisning på forskellige instrumenter, prøve sig selv af i særligt tilrettelagte performanceaktiviteter indenfor teater og nycirkus eller blive introduceret til bibliotekets tilbud. Korsang på en sjov måde, eller familiemusik med instrumenter kan være tiltag, der involverer hele familier.

Aktiviteterne foregår i hvert lokalområde en eller flere gange i projektperioden. Ambitionen er, at min. 100 deltagere kommer forbi, når KulturContaineren kommer. Undervejs er der rum til at lytte, afsøge lokale behov og udveksle erfaringer om muligheder for kulturelle fritidsaktiviteter. Både tilbud der allerede findes, samt nye der skal opfindes og evt. indarbejdes i KulturContainerens næste besøg. Målet er at min. 2 samarbejder i hvert af de tre lokalområder stadig eksisterer efter projektperiodens afslutning med deltagelse af børn og unge – eller familier.

Delprojekt 2: Grib engagementet – nye undervisningsformater for, med og af unge

Målgruppe: Alle børn og unge, men med særligt fokus på unge fra 13-24 år

Antal deltagere i alt: Min. 50 unge

Der er fokus på at udvikle og afvikle aktiviteter for børn eller unge i nye formater, der ikke har en fast ugentlig karakter som traditionelle tilbud. Der afprøves min. 5 forskellige undervisningsformater/aktiviteter, hvoraf 3 er voksen-initierede. Det kan være som masterclasses indenfor musik, weekendworkshops indenfor billedkunst, camps eller projektrettede aktiviteter, der kan fastholde eller engagere flere unge som deltagere, medskabere eller selvorganiserede aktører. Derfor udvikles nogle af aktiviteterne i samarbejde med deltagerne/de unge. Aktiviteterne foregår enten i områder, hvor der er en etableret infrastruktur, der letter målgruppens transport til og fra, eller i lokalmiljøer, hvor der er særlig grund til at etablere et undervisningstilbud af et utraditionelt format. Det kan være som optakt til en festival med kunstproduktion eller afprøvning af en lokal kulturcamp.

Samarbejdspartnere i projektet

Faaborg-Midtfyn Musikskole, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Spektaklet (kulturskole), Klar til film, Faaborg Børnebilledskole, Ryslinge Billedskole, Tingcentralen, Fynsland (paraplyorganisation af lokalråd), kulturforvaltningen i kommunen.

Kort beskrivelse af kommunens/de deltagende kommuners strategi og øvrige indsatser i forhold til børn, unge, kunst og kultur

Dette modelkommuneforsøg bygger videre på kunst- og kulturindsatser, der allerede er højt prioriteret i Faaborg-Midtfyn. Det fremgår både af kommunens samlede udviklingsstrategi og uddybes i kulturstrategien og ungestrategien.

I 2012 etablerede kommunen Den kulturelle rygsæk. Den sikrer, at alle elever i kommunens folke- og friskoler hvert år deltager i et skræddersyet undervisningsforløb inden for kunstneriske genrer, og udgør et stabilt fundament for børn og unges møde med kunst og kultur. Der er dog et uudnyttet potentiale i dels at involvere hele familien, dels at skabe tættere overgange og bedre synergier mellem det, eleverne møder i skolen gennem Den kulturelle rygsæk og muligheder for deltagelse i kulturelle fritidsaktiviteter.

Ungeområdet har også høj prioritet. I en årrække har vi arbejdet målrettet for at skabe gode vilkår for ungdomsliv i Faaborg-Midtfyn. I 2021 kårede DUF Faaborg-Midtfyn til Årets Ungdomskommune bl.a. for evnen til at samarbejde med unge kulturskabere. Men det er i høj grad børn og unge fra kultur-vante hjem, som deltager i kulturlivet. Derfor skal modelkommuneforsøget i særlig grad fokusere på at engagere de børn og unge, der ikke bruger kulturaktørernes forskellige tilbud.

Yderligere beskrivelse af modelforsøget, herunder redegørelse for

  • De forskellige partneres/aktørers roller
  • Projektorganiseringen, herunder projektleders og -medarbejderes kompetencer
  • Hvilke kunstarter/kulturområder projektet inddrager og hvordan
  • Modelforsøgets sammenhæng med kommunens/kommunernes strategi og indsats på området
  • Modelforsøgets faglige profil

Modelforsøgets koordinator forankres i kulturforvaltningen og er ansvarlig for projektets fremdrift, planlægning, gennemførsel og evaluering. Det indebærer møder mellem samarbejdspartnere, netværksmøder med lokale aktører, facilitering af samarbejde og dialog mellem kunstnere/kulturinstitutioner og lokale kræfter, udvikling af nye undervisningsformater for unge og inddragelse af kommunalt ansatte medarbejdere, der har berøring med målgrupperne. Endvidere fokus på annoncering og markedsføring af KulturContainer, ad hoc aktiviteter/nye formater, faste tilbud mv.

Samarbejdspartnere bidrager med kompetencer inden for deres kulturfaglighed, og stiller desuden medarbejdere, frivillige, materialer og netværk til rådighed for udviklingen og formidlingen af projektet.

Modelforsøgets faglige profil er indenfor et bredt spektrum af kunstarter, der er etableret med fritidstilbud til målgrupperne: Musik, teater, litteratur/skriveværksted, billedkunst, design og film.

Tids- og kommunikationsplan for projektet

August

Første handlinger udvikles og aftales mellem de relevante partnere ift. de enkelte tiltag. Projektkoordinator ansættes.

September/Oktober

Delprojekt 1: ”KulturContaineren kommer!” sættes i gang med første handlinger/besøg i lokalområder.

Delprojekt 2: Kulturtilbud indenfor kunstarterne i nye formater laver første prøvehandlinger.

Ultimo oktober

Formativ evaluering v. koordinator. Nye aktiviteter planlægges med implementering af gjorte erfaringer. Fornyet ansøgning overvejes mhp. implementering af nye eksperimenter og samarbejdspartnere, hvor der ses et potentiale for at styrke tiltag og opnå ny viden – herunder udbrede feltet af kunstarter.

Oktober/November

Afvikling af aktiviteter indenfor begge delprojekter.

December

Afvikling af aktiviteter samt evaluering og indsamling af viden. 

Netværksmøde: Hvordan implementerer og videreudvikler vi på de gode erfaringer. Formativ evaluering med aktører og opsamling af best practice for lokale samarbejder og nye undervisningsformater.

Januar

Afrapportering og opsamling på gode erfaringer.