Single

Teamleder til byggesag

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 02-09-2018 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at prøve kræfter med ledelse?
 
Faaborg-Midtfyn Kommune søger teamleder til byggesag  
 
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en teamleder til vores velfungerende team af byggesagsbehandlere i Center for By, Land og Kultur.
 
Teamlederen får overordnet set to opgaver. Du skal dels arbejde med byggesager og have det faglige ansvar for effektiv og ordentlig byggesagsbehandling, og du skal dels løse tværgående administrative opgaver. De administrative opgaver omfatter blandt andet arbejde med velbelyste og kortfattede dagsordener til politiske møder, styrkelse af vores brug af it-løsninger og projektledelse af administrative projekter.
 
Jobbet som teamleder kan være for dig, der har lyst til at prøve kræfter med ledelse. I jobbet som teamleder udvikler vi sammen dine lederevner gennem det daglige arbejde med optimering og udvikling af sagsbehandlingen og i styringen af de tværgående projekter.
 
Du kommer til en organisation, der lægger vægt på åbenhed og ordentlighed, og som tager ordet samarbejde seriøst. Hele kommunens administrative organisation er nydesignet til at øge samarbejdet på kryds og tværs, ind og ud, op og ned. Gennem arbejdet i By, Land og Kultur vil du blive involveret i omverdenen, når du skal samarbejde med borgere og virksomhedsejere for at realisere deres drømme og visioner. Samarbejde er naturligvis også nøgleordet, når du skal løse tværgående administrative opgaver med kolleger i andre dele af kommunen.
 
Personprofil

I jobbet som teamleder er de personlige egenskaber afgørende. Du skal kunne samarbejde med alle, du skal kunne orientere dig i en omskiftelig hverdag og du skal være fleksibel i din tilgang til løsningen af opgaverne.
 
Arbejdsopgaver løses i samarbejder, og du kommer til en organisation, der gerne arbejder sammen med personer, som: 
 • har et udpræget positivt livssyn
 • er empatiske
 • har – og giver – engagement
 • er fleksible
 • har humor
 • har en adfærd styret af ordentlighed
 • er rummelige – både personligt og fagligt
 • er robuste
 • lægger vægt på – og søger – fakta og viden. 
Som vores nye teamleder skal du kunne genkende dig selv i udsagn som:
 • Jeg er udadvendt
 • Jeg er inspirerende og i stand til at sætte retning – og andre går med
 • Jeg har lyst til at prøve kræfter med ledelse
 • Jeg evner at skabe gode samarbejder med eksterne interessenter og på tværs af organisationen
 • Jeg har stærke kommunikative evner og kan kommunikere enkelt om komplicerede emner. Det gælder ikke mindst i den skriftlige kommunikation
 • Jeg har bred juridisk og faglig indsigt i det tekniske område
 • Jeg har en videregående uddannelse som landinspektør, jurist, cand. scient. pol., civilingeniør eller lignende
 • Jeg kan være superbruger på it-værktøjer
 • Jeg arbejder struktureret og mestrer spændet fra det strategiske overblik til de konkrete detaljer
 • Jeg evner at afveje argumenter og har blik for de politiske råderum i afvejningerne. 
Jobprofil
 
Organisationen
Faaborg-Midtfyn Kommune sætter udviklingsdagsordenen højt, og det spejles i kommunens udviklingsstrategi. Fyn er kendt for sin natur og livsstil, og Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder den gode balance mellem arbejdsliv og fritidsliv for alle borgere. Kommunen har markante styrker i et aktivt erhvervsliv, en stor landbrugsproduktion, det unikke øhav, den rige natur og den omfattende kulturarv.
 
Center for By, Land og Kultur er et af kommunens fire centre. Centeret har ca. 110 dygtige og ambitiøse medarbejdere, og centeret arbejder med planlægning, byudvikling, kultur, fritid, miljø, natur, trafik og byggeri. Centeret prioriterer og lægger vægt på at skabe en udvikling, der gør en positiv forskel for borgernes livskvalitet og for virksomhedernes vækstmuligheder. Centeret lægger samtidig vægt på, at gode kolleger og sociale fællesskaber er forudsætningen for, at centeret lykkes.
 
Center for By, Land og Kultur har til huse i Faaborg bymidte og er organiseret som illustreret i diagrammet nedenfor:
 

 
Byggesagsbehandlingen sker i afdelingen Miljø og Byg. Afdelingen udfører hovedsageligt myndighedsopgaver og har overordnet set fokus på den gode dialog med omverdenen og god sagsbehandling.
 
Afdelingen lægger vægt på, at dialog, forståelse samt ordentlig og ensartet myndighedsbehandling er noget af det, der giver tryghed og dermed tilskud til kvalitet til det levede liv.
 
Foruden teamlederen er der ti byggesagsbehandlere med forskellige faglige og personlige baggrunde. Det er en velfungerende team med et godt kollegialt samarbejde og et godt socialt fællesskab, og der er en uformel og uhøjtidelig omgangstone. Teamet er også kendetegnet ved at have opnået gode samarbejdsrelationer i og uden for organisationen.
 
Teamets primære opgaver er: 
 • Byggetilladelser
 • Landzonetilladelser
 • Administration af lokalplaner.  
Byggesagsbehandlerne har mange tætte samarbejdsrelationer med kolleger i centeret samt med kolleger i andre centre.  Der er tilsvarende mange eksterne samarbejdsrelationer, først og fremmest med borgere, entreprenører, virksomheder og offentlige myndigheder. Vi har fokus på at lytte og på at hjælpe borgere og virksomheder til at kunne gennemføre deres drømme og visioner.
 
Som teamleder skal du deltage i løsningen af teamets daglige opgaver samtidig med, at du har det daglige, faglige ledelsesansvar for byggesagsområdet. Det er dit ansvar, at opgaverne løses til den ønskede kvalitet og tid. En vigtig opgave er her at prioritere indsatsen, optimere processerne og sikre det rigtige flow og den rigtige kvalitet i opgaveløsningen.
 
Arbejdet med at udvikle og løse tværgående administrative opgaver vil bidrage til, at du udvikler dine kompetencer som leder, og du vil blive en vigtig aktør i centerets samarbejde om administrative projekter. Du kan blandt andet få til opgave at skrive dagsordener til politiske møder, udarbejde budgetforslag til den politiske budgetprocedure eller være projektleder for beredskabsplaner. I disse sammenhænge har vi brug for, at du har overblik og et godt skriftsprog, for der er i alle sammenhænge behov for sammenhæng, tydelighed og et klart og kortfattet sprog.
 
Teamlederen refererer til afdelingslederen for Miljø og Byg. Teamlederen er den naturlige sparringspartner for medarbejderne, og du vil også få et tæt samarbejde med afdelingsledere i By, Land og Kultur. Du deltager sammen med andre teamledere i centerets fælles ledermøder.
 
Ansættelse
 
Ansøgningsfristen udløber søndag den 2. september 2018.
 
Ansættelsesudvalget består af koncernchefen for Center for By, Land og Kultur, afdelingslederen for Miljø og Byg og to byggesagsbehandlere.
 
Første samtalerunde afvikles den 12.-13. september. Derefter udvælger vi kandidater til anden samtale, som er planlagt til den 19. september. Anden samtale indledes med, at kandidaterne skal løse en konkret skriftlig opgave. Løsningen drøftes under samtalen og indgår i vurderingen.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder ansættelse efter gældende overenskomst.
 
Vi håber, at du kan starte senest den 1. november 2018.

Hvis du overvejer at søge stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
afdelingsleder Olav Bojesen tlf. 72 53 21 73 for yderligere informationer.
Mellem den 3. og den 29. august kan du kontakte koncernchef Christian Tønnesen på tlf. 72 53 20 51.
 

Vil du hjælpe børn med at lykkes i skolen?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-08-2018 12:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en nytænkende og energiske skolepædagog med fokus på klasserumsledelse og gode relationer (37t/uge) pr. 1. oktober 2018, som har mod på og lyst til professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 510 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, diagnosebørn og socio-emotionelle problemstillinger med ca. 55 elever.
 
Arbejdsopgaver:
Du skal være en del af grundskolen (0.-6. årgang).
Arbejdsopgaven vil være fordelt på både skole- og fritidsdelen. Du skal bl.a. varetage undervisning og understøttende undervisning. I arbejdsopgaverne ligger også at give et kvalitativt tilbud til børn i ferieperioden.
 
Som skolepædagog på Tingagerskolen vil dine arbejdsopgaver bestå i at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere pædagogiske indsatser i samarbejde med lærere og ledelse.
  
Vi forventer, at du:
 • Nytænker og igangsætter aktiviteter med fokus på læring og kvalitet
 • Har en grundlæggende forståelse for at arbejde med elever med kognitive, sociale og emotionelle vanskeligheder
 • Er robust og dialogsøgende i arbejdet med inklusionsopgaver og evner at formidle det skriftligt
 • Kan skabe tydelige rammer, overblik og struktur for såvel den enkelte elev som elevgrupper
 • Er indstillet på fleksibilitet og omstillingsparathed i arbejdsdagen
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er interesseret i at afprøve og udvikle læringsmiljøer, der får børnene til at lykkes
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
  
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.dk.
 
Der afholdes informationsmøde den 21. august 2018 kl. 17.00-18.00, hvor du har mulighed for at se skolen og møde repræsentanter fra skolens ledelse.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 29. august 2018.

Visitator til Sundhed og Omsorg

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 23-08-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Fast stilling som visitator i Forebyggelse og Visitation
Sundhed og Omsorg, afdeling for Forebyggelse og Visitation søger en visitator pr. 1. oktober 2018. Stillingen er på 37 timer ugentlig, og du bliver en del af visitatorteamet bestående af 11 visitatorer og en teamleder. Opgaven er primært visitation efter Servicelovens §§ 83 og 84.
 
Vi forventer, du er uddannet sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut. Vi ser gerne, at du har erfaring som visitator.

Vi prioriterer et sundt og positivt arbejdsmiljø, faglig udvikling og vi arbejder med den anerkendende tilgang og den motiverende samtale. Du skal evne at samarbejde på tværs af organisationen samt tværsektorielt, idet Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med fokus på rehabilitering.

Du bliver en del af Center Sundhed og Omsorg, der er en dynamisk arbejdsplads, hvor også terapeuter i plejen, terapeuter i visitationen, uddannelsesansvarlige, ældrekonsulenter, udviklingskonsulenter, socialrådgivere, sagsbehandlende terapeuter og administrative medarbejdere hører til. Vi er ca. 110 medarbejdere, der alle værdsætter høj faglighed i en hverdag præget af humor og en uformel omgangstone. Vi holder til i administrationsbygningen i Ryslinge og sidst i år 2018 eller først i år 2019 flytter vi til Gislev på Fåborgvej 19.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.  Ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Visitator Lisbeth Hegelund, tlf. 72 53 50 66.
TR og Visitator Louise Daugaard, tlf. 72 53 50 56 eller Teamleder Ann-Kirstine Dandanell, tlf. 72 53 62 94.
Send din ansøgning og CV senest d. 23. august 2018.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 35.
 

Økonomikonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 20-08-2018 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid

Økonomikonsulent til Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Vi søger en analytisk stærk økonomikonsulent, der primært skal bidrage til styringen af økonomien på arbejdsmarkedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I funktionen som økonomikonsulent har du bl.a. ansvaret for følgende opgaver:
 
 • Budgetopfølgning og budgetlægning
 • Regnskabsaflæggelse – herunder projektregnskaber
 • Udgifts- og effektanalyser
 • Controlling
 • Understøttelse af ledelsen på arbejdsmarkedsområdet
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation
 
Økonomi og Løn er én af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og har 47 ansatte. Vi varetager økonomistyringen for hele organisationen. Vi ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Du vil indgå i et team med to erfarne økonomikonsulenter på arbejdsmarkedsområdet.
 
Økonomi og Løn holder til på Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.
 
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse, eller en anden relevant uddannelsesbaggrund. Det vigtigste for os er, at du er analytisk stærk, har stor talforståelse og kan lide at arbejde med IT, særligt Excel. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig, men du skal samtidig have evnen til at kunne fordybe dig.
 
Den ideelle ansøger har følgende kvalifikationer:
 
 • Kendskab til kommunaløkonomi
 • Erfaring med økonomistyringen af arbejdsmarkedsområdet
 • Arbejder struktureret og evner at skabe overblik, også under tidspres
 • Er god til at kommunikere såvel skriftligt som mundligt
 
Vi tilbyder dig:
 
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. oktober 2018.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Martin Gils Andersen, tlf. 7253 1450.
 
Ansøgning med bilag skal indsendes senest den 20. august 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 24. august og mandag den 27. august 2018 fra kl. 8-14.
 

Afdelingsleder til Nordagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-08-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være Nordagerskolens nye afdelingsleder?
 
Brænder du for at være med til at udvikle og drive en god skole? Har du lyst til at blive en del af et engageret lederteam? Ønsker du at blive afdelingsleder på en skole med ambitiøse, kompetente og dygtige medarbejdere?

Så er du måske den nye afdelingsleder, vi søger.

Tiltrædelse pr. 1.oktober 2018.

Nordagerskolen er en udviklingsorienteret folkeskole, der ligger i naturskønne omgivelser ved Ringe Sø i den nordlige del af Ringe.
 
Skolens elevtal er ca. 560 fordelt på 23 klasser fra 0.-9. klasse samt tre modtageklasser
Skolen lægger stor vægt på faglighed, engagement og trivsel, og vi oplever stigende elevsøgning.
Vi er i gang med en meget spændende og innovativ forandringsproces, der tager afsæt i folkeskolereformen.
  
Vi forventer at vores kommende afdelingsleder :
 • får funktion som souschef
 • er en dygtig administrator og skrap til at jonglere med administrative programmer og systemer
 • er vant til at have mange bolde i luften
 • er en erfaren IT bruger med kendskab til TRIO, TEA og tjenestetid  
 • har flair for økonomi og budget
 • har erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde
 • har erfaring med personaleledelse
Vi kan tilbyde en skole med:
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør.
 • Fokus på faglighed og udvikling i alle skolens afdelinger
 • Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
 • Fokus på bevægelse og kreativitet
 • Aldersintegreret skolestart
 • Trin-inddelingen på mellemtrinnet og stærkt fokus på musik
 • Elevvalgte linjer i overbygningen
 • Fokus på overgang til ungdomsuddannelserne

Vi ser gerne, at ansøgerne har erfaring med ledelse, diplom i ledelse og er i besiddelse af stærke administrative og relationelle kompetencer.

Nærmere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder, Per Fuglsang Midtgaard på 72 53 40 01 eller 72 53 36 00. Yderligere oplysninger om skolen finder du på www.nordagerskolen.dk.
Vi anbefaler, at du besøger skolen og får en rundvisning.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. august 2018 kl.12.00

Vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 34, 2018.
Ansøgere, der går videre til 2. runde, indkaldes i uge 35 2018

Medarbejder til drift af veje

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-08-2018 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Medarbejder til drift af veje i Faaborg-Midtfyn Kommune søges

En af vores medarbejder har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en dygtig medarbejder til Vejkontoret. Du skal varetages en række opgaver inden for planlægning af drift og vedligeholdelse af veje og stier, herunder asfaltarbejder. Det er et krav at du har erfaring inden for området, enten fra en kommune, rådgiver og/eller entreprenørbranchen. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1.200
kilometer veje og stier. Vedligeholdelsen udføres delvist af kommunes egen driftsafdeling (materialegård) med udgangspunkt i en Bestiller Udføre Model (BUM) eller via årlige udbud til entreprenører. Som noget nyt har vi netop indgået en 15-årig funktionskontrakt på vejvedligeholdelsen af knap 800 kilometer veje og stier uden for byzonen. Kontrakten implementeres fra 2018. For kommunens øvrige veje og stier, primært inden for byzonen udbydes stadig årlige kontrakter til entreprenører.
 
Faaborg-Midtfyn har vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale
borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering
af daglige driftsopgaver og ved nye projekter. En vigtig opgave bliver at deltage i denne dialog, både før, under og efter vedligeholdelsesarbejder.
 
Vejkontoret – en del af Koncerncenter By, Land og Kultur
Som medarbejder på Vejkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt
fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 28 personer under en
afdelingsleder. Vejkontoret har 12 medarbejdere fordelt i tre teams: Vejanlæg, vejdrift 
vejmyndighed, og ledes i dagligdagen af en teamleder. Du vil indgå i driftsteamet.


Vejkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder, både i afdelingen
såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. Center for By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i administrationsbygningen
Mellemgade 15, 5600 Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.
 
Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 10 medarbejdere og en
teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:
 
 • Varetage den daglig bygherrerolle overfor entreprenør, herunder tilsyn i forbindelse med renovering af fortov, slidlagsarbejder, afvandingsprojekter mm.
 • Forestår årligt udbud inden for asfaltarbejder, kantsten og fortovsrenovering mm.
 • Driftsstyring, hvor bl.a. det daglige samarbejde med kommunes materialegård skal sikre den daglige vedligeholdelse af de kommunale vejanlæg herunder fortove og stier mm. Desuden varetage kontakt til - og opfølgnings på forsyningsvirksomheders og entreprenørers ledningsarbejder
 • Sammen med en kollega, varetage kontakten til - og samarbejdet med - den entreprenør der har vundet funktionskontrakten
 • Foretage tilsyn med eksterne entreprenører i forbindelse med gravearbejde på kommunens veje
 • Håndtering af borgerhenvendelser og borgerbetjeningen herunder dialog med borgere omkring vedligeholdelsesprojekter mm.
 • Stå for bestilling af skilte og udarbejdelse af skilteplaner 
  Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver.
 
Vi forestiller ikke du kan alt men forventer at du besidder en række af nedenstående kvalifikationer:
 • Har en akademisk baggrund som f.eks. vejingeniør eller anden relevant teknisk uddannelse, og har erfaring fra enten rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden
 • Har erfaring inden for drift af veje og infrastruktur, herunder udbud af driftsopgaver
 • Er robust af natur og kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter. Du skal kunne skære igennem ved interessekonflikter med afsæt i kontrakter og lovgivningen
 • Har erfaring med alm. sagsbehandling inden for vej- og trafikområdet
 • Har et godt kendskab til GIS og IT (vi anvender bl.a. Vejman.dk, Microstation, Office-pakken)
 • Har kendskab til AB 18 og AB 92  
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere,
  entreprenører, andre myndigheder og politikere, herunder gerne erfaring med
  sagsfremstilling for politiske udvalg
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst at være en engageret holdspiller
 • Har mod på at arbejde i en politisk styret organisation
 
Vi tilbyder desuden:
 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade eksternt såvel som internt, og
  herunder tæt kontakt til det politiske system
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads på vej fra udkantskommune til
  kommune med kant
 • Et job med selvstændigt ansvar og mulighed for stor kompetenceudvikling. Hos os får du mulighed for at deltage i processer fra start til aflevering
 • Kontor i Faaborg. Der vil evt. være mulighed for individuel aftale om særlige
  arbejdsvilkår f.eks. hjemmearbejdsdage
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, kaffe ad libitum og
  engagerede kollegaer
Det er nødvendigt at have kørekort.
 
Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling - 37 timer pr. uge.
Når du søger så husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Vi ønsker stillingerne besat den 1. oktober 2018.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 20. august kl. 12.00, og vi forventer at holde
samtaler mandag den 27. august.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om vejkontoret og stillingen hos afdelingsleder Ole Tyrsted
Jørgensen, tlf.72 53 20 53 eller teamleder Omer Kaseem Salahadeen, tlf 72 53 22 01.
 

Plejehjemmet Steensvang søger ernæringsassistent til vikariat

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-08-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en ernæringsassistent i et vikariat i køkkenet
på Plejehjemmet Steensvang i Faldsled
 
Ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til ældre søges. Stillingen er på 25 timer pr. uge, og vikariatet løber i perioden 1. oktober 2018 til ultimo november 2019. 
 
Ernæringsassistenter på Steensvang tilbereder morgen, aftens- og mellemmåltider fra bunden og færdigtilbereder det varme måltid til husets 32 beboere.
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os 
Vi forventer, at du:
 • Kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger- og udviklingsorienteret
 • Kan arbejde ud fra vores personalepolitiske værdisæt 
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold
 • Arbejdsplads der er røgfri i arbejdstiden 
   
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Ansøgere der indkaldes til samtale bedes medbringe straffeattest.
 
Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest mandag den 20. august 2018 kl. 8.00.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 35.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores køkken på tlf. 7253 5183 eller plejehjemsleder Lisbeth Kold på tlf. 7253 5793.

Fuld tid, Sundhedsplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 19-08-2018 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid

Opvækst og Læring søger sundhedsplejerske til en fast stilling i
Faaborg-Midtfyn Kommune
Sundhedsplejerske? Så har du mulighed for alletiders stilling!
 
Da en af vores sundhedsplejersker har valgt at gå på pension søger Opvækst og Læring en  sundhedsplejerske 30- 37 t/uge senest pr. 1. oktober 2018
 
Vi er i alt 15 engagerede sundhedsplejersker og en faglig gruppeleder.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0 – 18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet står vi netop nu over for flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver. Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden. Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, amme-rådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men med konkret handling på den tidlige forebyggelse. I Faaborg-Midtfyn Kommune vil vi gøre en forskel for vores børn og familier.
 
”Det er lige mig!”
Hvis du tænker sådan, er uddannet sundhedsplejerske, har en god portion humor og er indstillet på at indgå i en spændende udvikling i samarbejde med os, så er det måske lige dig vi mangler.                  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Kørekort er en forudsætning.
 
Ansøgningsfrist: søndag d. 19.august  2018 kl. 12.00
1. Ansættelsessamtale: torsdag d. 23. august 2018
2. Ansættelsessamtale: onsdag d. 29. august 2018
 

Plejehjemmet Prices Have søger husassistent/rengøringsassistent

Jobkategori: SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-08-2018 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Husassistent/rengøringsassistent søges til plejehjemmet Prices Have

Vil du være med til at skabe blomstring for vores beboere - så er du den rette kollega vi søger.

Plejehjemmet Prices Have søger en husassistent/rengøringsassistent pr. 1. oktober 2018 - eller tidligere, hvis det er muligt.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Der ligger for nuværende ikke weekendvagter i stillingen, men arbejde på helligdage og weekendvagter kan komme på tale, og aftales nærmere.

Vores nye kollega skal primært varetage rengøring i beboerlejligheder og på fællesarealer i boenhederne, samt have tæt sparring og afløsning med nuværende rengøringsassistent.

Stillingen er nyoprettet, derfor skal du være med til at udvikle din egen stilling.
Det er meget vigtigt for os, at du nyder, og har evner, til at samarbejde med beboerne om rengøringen i deres lejligheder.

Vi har beboere med forskellige baggrunde og behov, og ser gerne at du har erfaring eller viden omkring demens, eller har interesse for området.
Vi arbejder ud fra personcentreret omsorg samt strategien omkring "Blomstring". "Blomstring" tager afsæt i, at vi ser ind i det hele menneske, og tager udgangspunkt i dennes livshistorie. Vi tilbyder, og du modtager, uddannelse i "Blomstring".

Vi søger en kollega der kan se muligheder, er fleksibel, initiativrig og har et godt samarbejde med beboere, pårørende, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.
Vi ser gerne at du har gennemgået relevante og tidssvarende rengøringskurser.

For at skabe det bedste hverdagsliv for vores beboere, laves der blandt andet dagligt mad i boenhedens køkken, ligesom vi gerne iværksætter spontane aktiviteter og samarbejder med beboerne omkring klippekort.

Vi henviser til vores hjemmeside priceshave.fmk.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 15. august kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du fra den 8. august kontakte plejehjemsleder Dorthe Andersen på tlf. 7253 5057.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til den gældende overenskomst.
Ansættelsen forudsætter en tilfredsstillende straffeattest, og indkaldes du til samtale, beder vi dig medbringe din straffeattest.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi er en røgfri arbejdsplads. 

Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 13-08-2018 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Jurist med erfaring i kommunalret og offentlig ret
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er noget helt særligt – også på det juridiske område. Siden kommunalreformen har Faaborg-Midtfyn Kommune været organiseret efter styrelseslovens § 64 b, og med en ny styrelsesvedtægt fra december 2016 har kommunalbestyrelsen besluttet at fastholde det. Det giver os en anderledes styreform end de fleste kommuner og et spændende juridisk arbejdsrum.
 
Samtidig er vi en kommune med en ambition om at spille bedst muligt ind i det liv, borgerne lever. Vi vil flytte Faaborg-Midtfyn Kommune fra at være en traditionel landkommune under pres til at være en moderne landkommune i udvikling. Vi har fokus på at tænke både kommunestrategisk og organisationsstrategisk, hvor den enkelte arbejdsplads ser sig selv som en del af en større helhed.
 
Har du lyst til at være med til at forene de juridiske kompleksiteter med de mange tiltag, der er såvel administrativt som politisk, så er det dig, vi står og mangler.
 
Stillingen
 
Du vil indgå i afdelingen Jura og Administration, som er en del af staben Politik og Strategi. Der er i alt 3 jurister i afdelingen, og der refereres til lederen af Jura og Administration.
 
Juristerne forholder sig både til det politiske og det administrative niveau i organisationen. Der er et tæt samarbejde med direktionen samt koncern- og stabschefer, og der understøttes på alle ledelses- og medarbejderniveauer. Opgaveporteføljen er bred og spænder fra køb og salg af fast ejendom, generel juridisk bistand på diverse fagområder til kvalificering af politiske dagsordner og juridisk behandling af kommunalretlige forhold. Du har derfor rig mulighed for kompetenceudvikling i et stærkt tværfagligt og uhøjtideligt miljø. Du tilrettelægger i høj grad selv din dag, og du får mulighed for at samarbejde med kolleger med høj faglighed.
 
Opgaven
 
Dine primære opgaver bliver indenfor kommunalret og offentlig ret:
 
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for styrelsesloven og kommunalfuldmagten.
 • Juridisk rådgivning og sagsbehandling inden for forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder særligt om aktindsigt og inhabilitet.
 • Servicering af og sparring med kommunalbestyrelse, direktion samt koncern- og stabschefer.
 • Kvartalsvis opdatering af kommunens politiske delegationsplan.
 • Bistand til behandling af klager indgået til borgmesteren.
 • Udfærdigelse af politiske og administrative dagsordner.
 • Kvalitetssikring af organisationens politiske dagsordner, herunder deltagelse i administrative formøder forud for politiske udvalgsmøder.
 
Derudover vil du sammen med de øvrige jurister i afdelingen indgå som sparringspartner og rådgiver for hele organisationen, ligesom du vil skulle yde bistand i forbindelse med diverse kontraktsindgåelser i organisationen.
Vores forventninger
 
Vi lægger vægt på, at du har kommunal erfaring og meget gerne erfaring med de beskrevne opgaver.
 
 • Du er cand.jur.
 • Du er erfaren og fagligt velfunderet.
 • Du er udadvendt og opsøgende – både fagligt og socialt.
 • Du trives i et fagligt fællesskab, hvor sparring og nysgerrighed er i fokus.
 • Du er god til at formidle din faglighed til kolleger med forskellig baggrund og har fokus på i fællesskab at finde de rigtige løsninger for organisationen.
 • Du trives med at arbejde tæt sammen med ledelsen og i et højt tempo, hvor der ind imellem kan være kort tid til at løse opgaven.
 • Du er proaktiv og har en strategisk tilgang til dine opgaver.
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse vil ske i henhold til relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Der vil være mødeaktivitet på forskellige lokationer i hele kommunen, og det forventes derfor, at du har kørekort.
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073 (ferie i uge 29 og 30).
 
Ansøgningsfristen er mandag den 13. august 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 21. august 2018.
 
Forventet tiltrædelse er den 1. oktober 2018.
 
 

Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 13-08-2018 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Personalejuridisk konsulent til en organisation i stor forandring
 
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har sat fokus på at realisere vores udviklingsstrategi ”Sammen om nødvendige forandringer”. Vi vil være en attraktiv kommune – både for vore nuværende borgere og for tilflyttere, og vi vil som kommune spille bedst ind i det liv, borgerne lever.
 
Kommunens ambitioner og visioner har også betydet forandringer på de indre linjer. De store strategier og omstruktureringer er på plads, og en lang række konkrete tiltag er sat i værk bl.a. helt nye rolle- og ansvarsbeskrivelser for alle ledelsesniveauer i organisationen og en koncernstrategi, der beskriver den retning og de værdier, der skal præge Faaborg-Midtfyn Kommune fremover. Senest har vi igangsat et tværgående projekt om ”Den attraktive og effektive arbejdsplads”. Der er stor åbenhed i organisationen om, at HR-initiativerne både kan accelerere forandringerne, og sikre at initiativerne forplanter sig i kommunes kultur eller DNA, om man vil.
 
Vi har de seneste år redefineret os selv som organisation, og det har naturligvis betydning for både den HR-bistand, organisationen efterspørger, og for den strategiske HR-retning, vi arbejder i.
 
Stillingen
Vi søger en HR-konsulent til personalejuridiske opgaver, og du skal være med til at sikre, at vi har et solidt fundament på det personaleretlige område. Du skal selvstændigt varetage opgaver i forhold til partshøring, afskedigelse og bortvisning, herunder gennemføre forhandlinger vedrørende afskedigelser. En stor del af dine opgaver vil være at give sparring til ledere, herunder at deltage ved tjenstlige samtaler og sygesamtaler på arbejdspladsen. Derudover skal du understøtte lederne i tvister om løn og bistå ved indgåelse af forhåndsaftaler. Du skal også kunne stå for undervisning af ledere på alle niveauer.
Du bliver en del af afdelingen HR og Forsikring, hvor vi er 12 medarbejdere. På HR-området løser vi drifts– og udviklingsopgaver i tæt samspil med den øvrige organisation. Vores afdeling er præget af stort engagement og godt humør. Vi har en forebyggende tilgang til vores fagområde, hvor løbende sparring med lederne er en vigtig del af vores hverdag. Vi understøtter ca. 200 ledere på alle niveauer i hele organisationen. Der vil også være projektdeltagelse i både HR faglige og tværfaglige projekter – eksempelvis står vi netop nu midt i projekter om både forebyggelse og håndtering af sygefravær samt om forandringer på arbejdspladsen.
 
Vores forventninger
 
Din faglighed skal naturligvis matche opgaverne på det personalejuridiske område. Vi forventer, at du
 • har et solidt fagligt og teoretisk fundament inden for det offentlige ansættelsesretlige område
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund gerne som cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • har et indgående kendskab til det kommunale aftale- og overenskomstsystem
 • har stor erfaring med de personalejuridiske opgaver, herunder også komplekse personalesager
 • er forhandlingsvant
 • har en strategisk tilgang til dine opgaver
 • er velformuleret i skrift og tale
På det personlige plan ønsker vi, at du bidrager ved, at
 • være proaktiv og løsningsorienteret
 • arbejde selvstændigt, men også vægter intern sparring højt
 • give personaleledere på alle niveauer professionel og faglig sparring
 • være grundig, kritisk og konstruktiv i din sagsbehandling, så du kan give den bedst mulige rådgivning af lederne
 • sætte pris på en travl og foranderlig hverdag med mange forskellige opgaver, hvor din indsats har stor betydning for kollegaerne og for den professionelle understøttelse af organisationen
 • have interesse for og se det spændende i at arbejde i en politisk organisation
 • have et godt humør og lyst til at gøre en forskel hver dag.
HR og Forsikring er en del af staben Politik og Strategi, der har en bred pallette af opgaver inden for både HR, organisationsudvikling, forsikring, jura, kommunikation samt egnsudvikling, erhverv og turisme. Derudover understøtter staben både direktion, koncernledelse og det politiske niveau.
 
Vi lægger stor vægt på en uformel omgangstone og et højt engagement, der er med til at skabe gode rammer for vores fælles arbejdsliv, hvor vi også har fokus på work-life-balance. Vores saglighed, professionalisme og tætte samarbejde sikrer, at vi leverer et højt fagligt niveau i vores daglige arbejde.
 
Løn og ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Da vi i det daglige arbejde jævnligt besøger arbejdspladserne i kommunen, er det en betingelse, at du har gyldigt kørekort. Tiltrædelse 1. oktober 2018.
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration samt HR og Forsikring, Dorthe Schou Johansen på tlf. 7253 1073 (ferie i uge 29 og 30), personalejuridisk konsulent Tina Lundum-Andersen på tlf. 7253 1227 (ferie i uge 27, 28 og 29) eller personalejurist Jacob Kirkegaard Hansen på tlf. 7253 1222 (ferie i uge 30, 31 og 32).
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 13. august 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 20. august 2018.
 
 
 
 

Kan du skabe en strategisk og forretningsdrevet HR-funktion?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 13-08-2018 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kan du skabe en strategisk og forretningsdrevet HR-funktion?
 
Så er du vores nye leder af HR og Forsikring!
 
Gennem de seneste år har vi ændret vores organisering og styring for at skabe det bedste grundlag for at realisere den politiske vision om øget borgerstolthed og flere borgere, der flytter til Faaborg-Midtfyn.
 
Arbejdet med at skabe en moderne, effektiv organisation, som leverer de ønskede resultater i samspil med omgivelserne har medført mange forandringer, og det skaber et naturligt behov for at bringe HR-værktøjskassen i spil. Afsættet for dette er bl.a. koncernstrategien ”Sammen om opgaven” og det spirende tværgående projekt om ”Den attraktive og effektive arbejdsplads”.
 
I den forbindelse er der behov for at udvikle HR-arbejdet fra et primært operationelt og efterspørgselsdrevet HR til en strategisk og forretningsorienteret HR-funktion.
 
Stillingen
Du vil som leder af HR og Forsikring referere til stabschefen for Politik og Strategi og have direkte personaleansvar for i alt 12 medarbejdere.
 
HR og Forsikring arbejder bl.a. med personalejuridisk rådgivning overfor lederne, MED-system, arbejdsmiljø – herunder sundhed og trivsel på arbejdspladsen – samt organisations- og ledelsesudvikling. Den primære rolle i de funktioner er at understøtte hele organisationen; kommunalbestyrelse, direktion og ca. 200 ledere. Vi bidrager med projektledelse og -deltagelse i både HR-faglige og tværfaglige projekter – eksempelvis står vi netop nu midt i projekter om både forebyggelse og håndtering af sygefravær samt om forandringer på arbejdspladsen. Faaborg-Midtfyn Kommune er selvforsikret, og 3 medarbejdere i HR og Forsikring arbejder med behandling af arbejds- og tingsskader, forebyggelse og risikostyring. Medarbejdergruppen i HR og Forsikring er bredt sammensat i alder og erfaring.
 
Politik og Strategi er en stabsfunktion, der både har sit fokus på at samarbejde med hele organisationen inden for politisk betjening, jura, forsikring, HR, strategisk udvikling, erhverv, turisme og kommunikation, og på at være sparringspartner og forlænget arm for direktionen på de nævnte områder. Løn- og personaleadministration varetages af staben Økonomi og Løn.
 
Rolle og ansvar
Som leder af HR og Forsikring har du ansvar for at lede medarbejderne og sikre, at der ydes en effektiv understøttelse af organisationen. Det vil indebære både en nyudvikling og optimering af HR-teknologier samt videreudvikle procesunderstøttelse med afsæt i kommunens koncernstrategi. Yderligere har lederen af HR og Forsikring ansvaret for at optimere synergierne mellem HR-opgaver og driften af forsikringskontoret mest muligt samt bevare og styrke fokus på forebyggelse og risikostyring.  Lederens ansvarsområder bevæger sig derved ofte i feltet mellem strategiske spørgsmål og operative detaljer.
 
Konkret forventes det, at du:
 • har skarpt blik for den tværgående koordinering og bedst mulig udnyttelse af de samlede ressourcer
 • evner at tilpasse afdelingens ydelser i et stærkt og tillidsfuldt samspil med både organisationen og medarbejdere
 • kan sikre, at både relevante medarbejdere og lederen selv kan agere HR-partner i betydningen sparringspartner for ledere, herunder også direktionen og koncernledelsen
 • kan arbejde gennem lokale ledere og medvirke til at skabe systematisk anvendelse af blandt andet HR-ledelsesinformation
 • har erfaring med både drift og implementering af HR-basissystemer (ledelsesinformation, sygefravær, trivsel, MUS, mm) og forstår at anvende systemernes oplysninger til gavn for helheden
 • kan skelne mellem arbejdspladser, der er stabile og selvkørende på HR-området og arbejdspladser, der har brug for særlig understøttelse i en afgrænset periode
 • kan respektere og navigere i, at der skal være vandtætte skodder mellem arbejdsgiver og behandling af arbejdsskader
 • har forståelse for og gerne viden om den selvforsikrede ordning, herunder skadesbehandling, forebyggelse og risikostyring
 • er en kompetent personaleleder, der har erfaring med lignende organisationsforandringer og med succes har ledt medarbejderne igennem
 • har en relevant teoretisk uddannelse 
Personlige kompetencer:
Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vægt på, at ledere på alle niveauer er dygtige til at samarbejde bredt i hele organisationen. Vi ser gerne, at du er målrettet og har et personligt drive - også når det går stærkt eller tingene forandrer sig. Vi forventer, at du har viden om og erfaring med forandringsprocesser og kan bruge det til gavn for organisationen.
 
Vores ideelle kandidat
 • Har erfaring med HR-områdets driftsfunktioner i forskellige faglige miljøer gerne fra arbejde i en større (offentlig) organisation.
 • Har lyst til at arbejde med kombinationen af HR og Forsikring med sigte på udviklingen af de potentialer og synergier, det giver.
 • Er som person udviklingsorienteret og ambitiøs både på egne, medarbejdernes, afdelingens og kommunens vegne.
 • Har lyst til at være med til at dreje kommunen i den ny retning, hvor vi er ”Sammen om opgaven” og bliver ”Den attraktive og effektive arbejdsplads” i samspil med dygtige kolleger.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for chefkonsulenter. Der forhandles ud fra et lønniveau på 550.000 kr. årligt eksklusive pension.
 
Det er en betingelse, at du har gyldigt kørekort.
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Heidi Juul Madsen på 7253 1010 eller leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073 (afholder ferie i ugerne 29 og 30).
 
Ansøgningsfristen er mandag den 13. august 2018, kl. 12.00. Første samtalerunde forventes afholdt den 22. august 2018 og anden samtalerunde den 29. august 2018.
 
Forventet tiltrædelse er den 1. oktober 2018.
 
 
 
 

Plejehjemmet Nørrevænget søger nye kollegaer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 12-08-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev søger 2 social- og sundhedsassistenter
 
Ser du muligheder frem for begrænsninger, og har du lyst til at arbejde med mennesker med forskellige behov? Så er dette din chance.
 
Vi søger 2 nye social- og sundhedsassistent kollegaer.
Den ene stilling er en nattevagt på 28 timer pr. uge, i et vikariat i perioden 1. september 2018 til januar 2019.
Der arbejdes efter 5-2 princippet. Du arbejder alt onsdage og torsdage samt fredag-søndag i lige uger.
 
Den anden stilling er en fast stilling i dagvagt på 24 timer pr. uge, med weekendvagt i ulige uger. Stillingen ønskes besat fra 1. september 2018, eller efter aftale.
 
Plejehjemmet Nørrevænget arbejder ud fra ’Leve-bo miljø’principperne. Nørrevænget
består af 46 plejeboliger, og 8 ældreboliger. Plejeboligerne er opdelt i 5 bo-enheder. Der arbejdes personcentreret med Tom Kitwoods teori fortolket i en ’Blomstrings model’, udarbejdet af Vibeke Drevsen Bak.
 
Vores værdier er:
 • At skabe rammer for beboernes liv, der i mindst muligt omfang er præget af at være en arbejdsplads
 • At beboerne lever et værdigt liv
 • Beboerne kan leve det hverdagsliv som de magter og ønsker
 • At sikre høj grad af trivsel
 
Vores medarbejdere består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ernæringsassistenter og sygehjælpere.
 
Vi samarbejder med ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygeplejespecialister og læger.
Hver måned afholdes der teammøde i de enkelte grupper.
 
Vi forventer:
 • At du brænder for at arbejde på et plejehjem med leve/bo principper
 • At du vil arbejde i team, hvor den fælles opgave er, at give vores beboere den bedste guide og opbakning til at få en god hverdag, så vi derved lever op til Faaborg-Midtfyn Kommunes værdi omkring kerneopgaver til vores beboere
 • At du er engageret og har lyst til at bidrage positivt i samarbejdet med beboere og pårørende
 • At du kan arbejde selvstændigt og træffe fagligt funderede beslutninger.
 • At du brænder for at arbejde med ældre mennesker ud fra den enkeltes ressourcer, vaner og behov
 • At du er fagligt kompetent, har en bred viden og er interesseret i at udvikle dig og lære nyt
 • At du er indstillet på at lave og deltage i aktiviteter sammen med vores beboere, også aktiviteter uden for huset
 • At du er idérig og omstillingsparat
 • At du er fleksibel, ansvarstagende, kreativ og har et godt humør
 
Vi kan tilbyde:
 • En spændende og afvekslende arbejdsdag
 • Fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • Engagerede kollegaer
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oplysninger plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 (fra uge 31 på tlf. 2322 9896)
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.
 
Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 12. august 2018 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag og tirsdag i uge 35.

Plejehjemmet Nørrevænget søger husassistent

Jobkategori: SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-08-2018 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev søger en husassistent
 
Ser du muligheder frem for begrænsninger, og har du lyst til at arbejde med mennesker med forskellige behov? Så er dette din chance.
 
Vi søger en husassistent/rengøringsassistent pr. 1. september 2018. Stillingen er på 30 timer pr. uge.
 
Plejehjemmet Nørrevænget arbejder ud fra ’Leve-bo miljø’principperne. Nørrevænget
består af 46 plejeboliger, og 8 ældreboliger. Plejeboligerne er opdelt i 5 bo-enheder. Der arbejdes personcentreret med Tom Kitwoods teori fortolket i en ’Blomstrings model’, udarbejdet af Vibeke Drevsen Bak.
 
Vores værdier er:
 • At skabe rammer for beboernes liv, der i mindst muligt omfang er præget af at være en arbejdsplads
 • At beboerne lever et værdigt liv
 • Beboerne kan leve det hverdagsliv som de magter og ønsker
 • At sikre høj grad af trivsel
 
Vores medarbejdere består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ernæringsassistenter og sygehjælpere.
 
Hver måned afholdes der teammøde i de enkelte grupper.
 
Vi forventer:
 • At du brænder for at arbejde på et plejehjem med leve/bo principper
 • At du vil arbejde i team, hvor den fælles opgave er, at give vores beboere den bedste guide og opbakning til at få en god hverdag, så vi derved lever op til Faaborg-Midtfyn Kommunes værdi omkring kerneopgaver til vores beboere
 • At du er engageret og har lyst til at bidrage positivt i samarbejdet med beboere og pårørende
 • At du kan arbejde selvstændigt og træffe fagligt funderede beslutninger.
 • At du brænder for at arbejde med ældre mennesker ud fra den enkeltes ressourcer, vaner og behov
 • At du er fagligt kompetent, har en bred viden og er interesseret i at udvikle dig og lære nyt
 • At du er idérig og omstillingsparat
 • At du er fleksibel, ansvarstagende, kreativ og har et godt humør
 
Vi kan tilbyde:
 • En spændende og afvekslende arbejdsdag
 • Fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • Engagerede kollegaer
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oplysninger plejehjemsleder Merete Jørgensen på tlf. 7253 5271 (fra uge 31 på tlf. 2322 9896)
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.
 
Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 12. august 2018 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag og tirsdag i uge 35.

Pædagoger til Børnehuse i Årslev søges

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 10-08-2018 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehave- eller vuggestuebørn?
Vil du være med til at gøre en forskel for vores børn, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.
 
Børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven søger 2 pædagoger til børnehaven og 1 pædagog til vuggestuen, som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme børnenes udvikling, læring og trivsel. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Alle 3 stillinger er faste og er på 34 timer ugentligt.
 
Om os:
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Fåborg-Midtfyn Kommune - en fællesinstitution, som består af to børnehuse; Bøgehaven og Nøddehøj.
Begge børnehuse er integrerede institutioner med gennemsnitlig plads til 18 vuggestuebørn og 40/60 børnehavebørn. Børnetallet i området er stigende, derfor er vi i gang med at udvide. Husene ligger med en afstand til hinanden på 50 meter og vi har et godt samarbejde på tværs af husene.
Bøgehaven og Nøddehøj er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense omkranset af en skøn natur.
 
Om jobbet:
Hos os, som pædagog, skal du arbejde med børnenes udvikling, leg, læring og trivsel inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer. I Fåborg-Midtfyn Kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget kvalitetsstandard for 0-6-års området.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene. Der er netop blevet vedtaget en ny dagtilbudsreform, som skal danne grundlaget for vores arbejde. I Fåborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med at implementere denne reform.
 
I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i læringsmiljøer og har fokus på både vokseninitierede tiltag samt følger børnenes spor. Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig hørt og set.
 
Om dig :
Vi forventer, at du
 • Er uddannet pædagog – gerne med et diplommodul i social inklusion
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relations arbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde og er skriftlig stærk
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.
 
Personlige egenskaber:
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for børnehusenes værdier.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • Har børnenes selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • Vægter forældresamarbejdet højt
 • Arbejder med børnenes udvikling inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • Har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • Kompetenceudvikler medarbejderne
 • Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • Arbejder med pædagogiske læreplaner samt bl.a. SMITTE- og vækstmodellen
 • Udarbejder indsatsplaner 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Du skal som ansøger være opmærksom på at der indhentes §22 straffeattest samt §36 børneattest.

Kontaktpersonerne træffes IKKE i uge 29 og 30 grundet ferie.
Er du nysgerrig og vil vide mere så kontakt enten
Teamleder Helle Møllegaard Larsen, tlf. 7253 4756 eller
Teamleder Allan Würtz, tlf. 7253 4704

Plejehjemmet Humlehaven søger SSH til faste stillinger

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 10-08-2018 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedshjælpere søges til Plejehjemmet Humlehaven i Nr. Lyndelse

Vi er blevet tildelt midler til "Bedre Bemanding på plejehjem", så derfor søger vi pr. 1. september 2018, eller efter aftale, 3 dygtige SSH'er til følgende stillinger
 • 1 dagvagt på 30 timer pr. uge
 • 2 afløserstillinger på 30 timer pr. uge
Vores mål er, at alle vil udvise et helhjertet engagement, der skaber værdi for beboerne.

Det vigtigste er, at du:
 • Er uddannet social- og sundhedshjælper
 • Har et positivt engagement, et godt humør og lysten til at lære og udvikle dig
 • Er god til at aflæse og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 • Evner at skabe ro og tryghed omkring dig
 • Kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • Ser de pårørende som en vigtig samarbejdspartner
 • Er fagligt nysgerrig og at du har lyst til at lære nyt og til at lære fra dig
 • Har erfaring med demens og gerne kendskab til Tom Kitwoods teori

Vi tilbyder:
 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen, samt på de ansvarlige fokusområder
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene
 • Vi arbejder ud fra social kapital
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor kodeordene i arbejdet er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed
 • Vores målsætning er, at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje
 • Den tidlige indsats er i fokus i vores daglige forebyggende arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv man ønsker
 • En arbejdsplads i udvikling med beboeren i centrum
 • Et røgfrit arbejdsmiljø

Er du interesseret? Ser du dig selv som en del af vores arbejdsfællesskab, og vil du gå ind i opgaverne med kreativitet og engagement, så fortæl os lidt om hvorfor du skal være vores nye medarbejder.

Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898.
Du er også velkommen til a besøge vores hjemmeside http://humlehaven.fmk og læse mere om vores plejehjem.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst

Send din ansøgning til os elektronisk, med relevante bilag, senest 10. august 2018 kl. 09.00.
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 20. august 2018.

Indkaldes du til samtale, beder vi dig medbringe din straffeattest.

Pædagog til Solstrålen gr. A+B, 32 timer ugentligt

Jobkategori: Handicapområdet
Ansøgningsfrist: 06-08-2018 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Viften, Solstrålen gr. A og B, søger pædagog 32 timer ugentligt. - Stillingen er til besættelse 1. september 2018 eller hurtigst muligt.
 
En af vores dygtige kollegaer har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny kollega, der vil brænde for at give vores borgere oplevelsen af et værdigt liv.
 
Om os
Solstrålen gr. A + B er en del af Viften, der består af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter og Lindehuset samt bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset.
 
Solstrålen gruppe A og B er en del af Palleshave Bo- og aktivitetscenter, der er beliggende i landlige omgivelser med gode udendørsfaciliteter. Afdelingen er et bosted for 19 personer, der bor i egen lejlighed. Alle har en betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Nogle har endvidere et psykiatrisk tillægshandicap. Fælles for vores beboere er, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og tilrettelægger dagen derefter. Nogle har verbalt sprog, andre kommunikerer ved hjælp af tegn til tale og kropssprog. Enkelte beboere kan have en adfærd, som kan opleves grænseoverskridende.
 
Stillingerne indebærer arbejde i tidsrummet 06.30-23.00 samt hver 3. weekend.
 
Dine opgaver bliver, at
 • Støtte, vejlede og aktivere beboerne i deres individuelle behov
 • Yde omsorg og varetage personlige plejeopgaver for beboerne
 • Varetage kontaktpersonopgaven
 • Arbejde selvstændigt og indgå i teamsamarbejde
 • Deltage i supervision
 • Agere i en mangfoldig beboergruppe med meget forskellige behov og interesser
Vi ser gerne, at du
 • Er uddannet pædagog
 • Har kendskab til KRAP eller tilegner dig kendskab hertil
 • Har kendskab til målgruppen
 • Har en god evne til at skabe relationer
 • Har gode kommunikative kompetencer
 • Er initiativrig, handlekraftig og kan gennemføre og afslutte arbejdsopgaver
 • Kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Er nærværende og omsorgsfuld
 • Kan sætte grænser og er fysisk og psykisk robust
 • Kan udføre dokumentationsopgaver og betjene PC på brugerniveau
 • Gerne erfaring med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og demens
 • Har kørekort B                             
Vi tilbyder
 • En spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsplads med fokus på faglighed.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde
 • En personalegruppe med mange forskellige ressourcer, stor rummelighed og med en uhøjtidelig tilgang til hinanden.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den. 6. august 2018, kl. 12.00. Vi gennemfører ansættelsessamtaler onsdag den 15. august 2018. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels Helmer Jensen 7253 6866 eller gruppekoordinator Pernille Møhring Møller 7253 6916.
 
Du kan få yderligere oplysninger på http://viften.fmk.dk/ eller på www.faaborgmidtfyn.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund.
 

Dansklærer til indskolingen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 06-08-2018 12:00
Arbejdssted: Toftegårdsskolen
Stillingstype: Fuldtid
        Øhavsskolens indskoling søger dygtig dansklærerØhavsskolen ligger i Faaborg på Sydfyn tæt på vandet med skønne naturområder i vores nærmiljø. I skoleåret 2016/17 blev Faaborgs to skoler lagt sammen til en samlet skole, som i dag hedder Øhavsskolen med to matrikler: Afdeling Uglen (0.kl.-6.kl.) og Afdeling Svanen (7.kl.-10.kl.).

Du skal have lyst til at arbejde på en stor skole med de fordele det indebærer, samtidig med, at skolen er afdelingsopdelt i mindre afdelinger med en afdelingsleder i hver afd., hvor vi har fælles fokus på, at læringsmiljøet er rart og trygt for alle. I dette skoleår har vi bl.a. fokus på:
 
 • Frugtbart teamsamarbejde omkring børnene
 • Spændende læringsaktiviteter og læringsmål i børnehøjde
 • Kommunikation der inviterer ind i skolens fællesskab
I indskolingen har vi ca. 200 elever fordelt på 4 huse i aldersintegrerede grupper fra 0.kl. – 3.kl. Vi arbejder altid med udgangspunkt i, at hvert barn lærer nyt på forskellig måde. Derfor tilrettelægges læringsaktiviteterne i en veksling mellem aldersdelt og aldersintegreret undervisning.
En fast dag om ugen har vi fælles fordybelsesdag. Her er teamet i et hus sammen om børnegruppen hele skoledagen med mulighed for at lave tværfaglige læringsaktiviteter, ture ud af huset mv.
 
Teamet i et hus består af en fagansvarlig dansklærer, en fagansvarlig matematiklærer, en børnehaveklasselærer og en kontaktpædagog. Teamet arbejder tæt sammen omkring alle børn i huset, og hver lærer har en kontaktlærerfunktion for en gruppe elever i huset.
 
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du:
Hviler så tilpas i din faglige og pædagogiske viden, at du har det fornødne overblik til at kunne tilrettelægge differentierede læringsaktiviteter for eleverne, og samtidig formår at skabe trygge rammer i klassens rum via meget tydelig klasseledelse. Du skal også være åben for at lære nyt og have lyst til at udvikle dig i samarbejde med dine dygtige kolleger og ledelsen. Herudover skal du kunne se fordelene ved at ”løfte i flok” via et tæt teamsamarbejde omkring børnegruppen.
 
Skemaet indeholder 18 dansklektioner, kristendom, 2-lærertimer i matematik. Du må endvidere meget gerne have undervisningserfaring i andre fag end dansk. F.eks. kristendom, N/T, billedkunst, idræt, engelsk og/eller musik. 
 
Du kan finde indskolingens folder på Øhavsskolens hjemmeside:www.Øhavsskolen.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokalaftale med DLF, kreds 80.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Katja Moltenow: kmolt@fmk.dk – 72533952
 
 • Vi skal have din ansøgning senest kl. 12.00 mandag d. 6. august 2018 (uge 32)
 • Samtaler forventes afholdt torsdag d. 9. august 2018 (uge 32)

Teknisk servicemedarbejder

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 03-08-2018 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid

Ledig stilling som Teknisk Servicemedarbejder i Faaborg Midtfyn Kommune.


Vi søger en dygtig Teknisk Servicemedarbejder som er serviceminded, engageret, stabil og som har lyst at arbejde på et plejecenter, hvor opgaverne er mange og hvor man indgår i et tæt samarbejde med stedets ledelse.

Vi kan tilbyde:
 • Vi tilbyder et spændende job hvor du i stor udstrækning får ansvar for egne opgaver.
 • Du får en uforudsigelig og travl hverdag, hvor du skal håndtere mange henvendelser.
 • Vi tilbyder et uformelt arbejdsklima med en åben og ærlig omgangstone, hvor engagement, samarbejde og håndværksmæssig høj faglig kunnen, er et krav.
Funktioner:
 • Servicering af tekniske installationer inden for gældende lovgivning.
 • Tilsyn og samarbejde med eksterne håndværkere og samarbejdspartnere.
 • Prioritering og planlægning af egne opgaver.
 • Servicere brugerne på hjemmet bedst muligt 
 • Praktisk hjælp ved arrangementer og andet i og uden for normal arbejdstid
 • Deltage i hjemmets afdelingsmøder
 • Deltage i Teammøder i Teknisk Service
 • Planlægge opgaver med hjemmets ledelse
 • Syne lejligheder
 • Samarbejde med Boligselskab som er ejer af bygningen
 • Samarbejde med kolleger i tek. Service samt medarbejdere på hjemmet
 • Vedligeholde have/park området
 • Alle forefaldne opgaver der måtte opstå
Kvalifikationer:
 • Du har erfaring fra lignende job
 • Du er evt. håndværker
 • Du har kørekort til alm. bil evt. trailer
 • Du har flair IT og er på minimum brugerniveau
 • Du har kendskab til CTS styring
 • Du har kendskab til ABA, AIA og nødkald
 • Du har flair for tværfagligt arbejde og metoder
 • Du har altid en positiv tilgang til opgaverne 
 • Du kan trives med at arbejde i et miljø med ældre mennesker
 • Du har forståelse og interesse for at arbejde i en politisk styret organisation
Løn mv:
 • Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
 • Der kan kun søges elektronisk gennem vores rekrutteringssystem
 • Opstart hurtigst muligt
 • Stillingen er på Plejecenteret på Nørre vænget i Gislev
 • Nærmere oplysninger kan rettes til Preben Johansen på: 72533866 eller på mail: prjoh@fmk.dk
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 09.08.18
   
  Teknisk service FMK

Skolepædagog til Øhavsskolen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 02-08-2018 12:00
Arbejdssted: Sundskolen
Stillingstype: Fuldtid
Øhavsskolens overbygnings-afdeling søger skolepædagog på fuld tid til særligt tilbud for en gruppe af elever - med tiltrædelse snarest muligt.
 
Vi søger en pædagog, der:
 • Har kendskab til at arbejde med elever med særlige udfordringer, både fagligt og socialt
 • Har fokus på den gode relation mellem elev og lærer
 • Er tydelig og anerkendende i omgang med eleverne
 • Kan bidrage til skolens generelle fællesskab med et pædagogfagligt perspektiv
 
Øhavsskolen er Faaborgs nye store skole, som er skabt gennem en sammenlægning af Sundskolen og Toftegaardsskolen. Vi stræber efter at gøre skolens vision til det grundlag, som alle på skolen agerer efter. Vores vision lyder således:
 
Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe forpligtende fælleskaber. Vi ser forskellighed som en styrke. Vi bidrager alle til et trygt læringsfællsskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at at blive så dygtige, som vi kan.
 
Du bliver som pædagog en del af et team bestående af både lærere og pædagoger. Hvert team har en teamvejleder, som i samarbejde med skolens ledelse er med til at understøtte, at visionen bliver pejlemærke for det pædagogiske arbejde.
 
Skolen har også en specialklasserække – og i det hele er vi som skole optaget af, at give plads til og skabe udfordringer for alle elever. Du skal som pædagog være indstillet på, at dine opgaver kan ændre sig i takt med skolens udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes straffe- og børneattest.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder for udskolingen, Carsten Rasmusen, tlf. 72533913 eller mail carra@fmk.dk.
 
Vi skal have din elektroniske ansøgning senest torsdag, den 2. august kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 9. august 2018 
 

Årsvikariat søges til Brahesminde

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 02-08-2018 12:00
Arbejdssted: Horne Skole
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Horne Skole d. 06.07.18
 
 
Årsvikariat - Brahesminde skole afdeling Horne søger en dygtig og faglig pædagog til SFO/skole.

Stillingen er tidsbegrænset, på 26 timer i pr. uge. Tiltrædelse 01.09.2018 -30.06.2019.
 
Brahesminde Skoler og børnehuse omfatter vuggestue, børnehave, SFO og skole, på henholdsvis to matrikler, i Horne og Svanninge. Stillingen er på afdeling Horne, skole/SFO, hvoraf de fleste timer lægges som støttetimer i skoledelen.
 
Afdeling Horne er beliggende i skønne omgivelser tæt ved skov og strand. Vi har ca 60 børn i alderen 6-11 år samt en SFO2 med 8 børn (12/13år). Vi har et tæt samarbejde i organisationen og arbejder ud fra en anerkendende tankegang. Vi vægter især børns trivsel og et godt forældresamarbejde højt.
 
Vi søger efter en tydelig og fagligt velfunderet pædagog, som forstår klasserumsledelse og kan udføre denne i praksis.
Vi forventer ligeledes initiativ og kreativitet og værdsætter god skriftlig dokumentation og formidling. Vi søger en pædagog, gerne med erfaring udi støttefunktionen, som kan indgå i et tværfagligt samarbejde med lærere og pædagogiske konsulenter.
 
Har du erfaring med AKT/inklusion, er det absolut en fordel.
Du skal indgå i et tæt samarbejde med kollegerne på SFO’en og med lærerstaben.
 
Som pædagog forventer vi af dig, at du er udadvendt, igangsættende og selvstændig. Du har godt overblik og humoristisk sans og kan indgå i en personalegruppe.  Vi er optagede af natur og udeliv samt bevægelse.
Vi tilbyder et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt. En god arbejdsplads, hvor der hersker en god stemning samt stort fokus på trivsel for store og små.
 
Har du mod på disse udfordringer, så er det måske dig, vi søger.
 
For yderligere information kan afdelingsleder Dorte Barber kontaktes på tlf. 72534550
 
Ansøgningsfrist den 2. august 2018 kl. 12 Der vil være ansættelsessamtaler i uge i uge 32/33.
 
Dorte Barber
Brahesminde Skoler og Børnehuse - afd. Horne
Skolevej 2
5600 Faaborg
 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 

Kommunikationsmedarbejder til Faaborg-Midtfyn bibliotekerne (barselsvikar)

Jobkategori: Akademikere
Ansøgningsfrist: 01-08-2018 12:00
Arbejdssted: Bibliotek
Stillingstype: Fuldtid
 
Faaborg Midtfyn Bibliotekerne søger en dynamisk barselsvikar til at indgå i kommunikative opgaver samt i den daglige drift af bibliotekerne.
 
Med tiltrædelse 1. september eller snarest derefter søger bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune en barselsvikar, der selvstændigt og i samarbejde kan arbejde med at formidle de mange aktiviteter og gode historier, der knytter sig til bibliotekernes samlede virke. Vi ønsker at synliggøre alle arrangementer med gennemslagskraft i såvel trykte medier som på sociale medier samt inden for bibliotekets interne kommunikation. Vikariatet er berammet til at udløbe 30. juli 2019.

Om Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Bibliotekerne spiller en markant rolle i udviklingen af kommunen og samarbejder med en lang række institutioner, foreninger og organisationer.

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne arbejder i en projektorienteret organisationsform. Alle medarbejdere deltager i både driftsopgaver og projekter.

Bibliotekerne består af 4 bibliotekshuse med personale, som til daglig arbejder i en projektorienteret organisationsform på tværs mellem husene i Faaborg, Ringe, Årslev og Broby.

Bibliotekerne er til stede i mange af kommunens institutioner og kulturhuse i kraft af børnehavebiblioteker, talks med forfattere og kunstnere, pop-­up biblioteker og forfatterkurser. Biblioteket har tætte samarbejdsrelationer omkring sprog, læsning og kultur i det ambitiøse kunst­- og kulturformidlingsforløb for alle kommunens skoleelever kaldet Den Kulturelle Rygsæk. Hertil kommer undervisning i dans, teater, film og parkour gennem teaterskolen Spektaklet.

De 4 bibliotekshuse er åbne biblioteker, som kan benyttes dagligt fra kl. 7­-22.

Kommunikationsarbejdet i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er styret af Felt Kommunikation, der er et konkret samarbejde mellem tre medarbejder, der sammen løfter kommunikationsopgaverne.

Primære arbejdsområder:
 • Kommunikation fra planlægning til konkret udførelse
 • Hovedansvarlig for grafisk produktion, udarbejdelse af katalog og annoncer/flyers, digitale medier (SoMe) og trykt formidling af arrangementer og aktiviteter
 • Sikre et højt niveau/professionalisering af bibliotekets trykte og digitale kommunikation
 • Evt. tovholder for Felt Kommunikation – herunder mødeindkaldelse, fordeling af budget og pleje af kommunikationsstrategien.
 • Sikre fremdrift i projekter
 • Ugentlige vagter i biblioteksrummet
Vi forventer
 • At du har styr på de sociale medier
 • At du evner at realisere nye ideer
 • At du har overblik og arbejder struktureret
 • At du har solid erfaring/er superbruger af Adobes programmer
 • At du arbejder med høj kvalitet i indhold og form
 • At du er holdspiller og samtidig kan tage selvstændigt ansvar for opgaven
 • At du besidder god gennemslagskraft og tør sætte dig selv i spil i nye relationer
 • At du er uddannet inden for kommunikation eller biblioteksområdet, eller har måske et ben i begge lejre
 
Du vil møde et udviklingsorienteret bibliotek med et godt arbejdsmiljø og engagerende medarbejdere i alle aldre. Du får stor indflydelse på dit eget arbejdsområde i en dagligdag, der er præget af udfordringer og alsidige arbejdsopgaver. Du skal være indstillet på en fast aftenvagt og weekendvagter ca. hver 6. uge. 
 
Stillingen er på 37 timer med start 1. september 2018 – eller snarest derefter. Hovedarbejdssted er Faaborg Bibliotek – inkl. en dag om ugen på Ringe Bibliotek.
 
Info om Faaborg ­Midtfyn Bibliotekerne
Strategi https://fmbib.dk/side/bibliotekets­strategi
Organisationsplan https://fmbib.dk/sites/fmbib.dk/files/organisationsplan_januar_2018.pdf Feltbeskrivelser https://fmbib.dk/sites/fmbib.dk/files/feltbeskrivelser_2018.pdf

  
Ansøgningsfrist: 1. august 2018 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: mandag den 20. august 2018 på Faaborg Bibliotek

Ansættelsesdato: 1. september eller snarest derefter

Løn: Du bliver ansat efter gældende overenskomst, og din løn aftales efter principperne i Ny Løn.


 
Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til:
 
Biblioteksleder Jesper Vognsgaard på telefon 7253 8201 i uge 27 og uge 31
 
Bibliotekar Lars Møller Christensen (Tr) på telefon 7253 8164 i uge 28

Kommunikationsmedarbejder Christina Finsterbach Pedersen på telefon 7253 8106 i uge 29, 30 og 31
 
Kommunikationsmedarbejder Louise Lange Jensen på telefon 7253 8111 i uge 27 og 28

It- og driftskoordinator Morten Dahl Nielsen på telefon 7253 8213 i uge 31


  
 
 
 
 
 

Plejehjemmet Humlehaven søger ferieafløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-07-2018 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi vil så gerne have sommerferie....
Plejehjemmet Humlehaven søger ferieafløser

Er du SSH eller SSA, mand eller kvinde, ung eller ældre, så er det måske dig vi mangler i vores sommerferieteam.

Vi søger ferieafløsere fra uge 27 til og med uge 34, i blandede vagter, dag, aften og nat.

Vi kan tilbyde:
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer, hvor i sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • En god omgangstone
 • Et arbejdssted med gode samarbejdsrelationer
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og en spændende og udfordrende arbejdsplads
Kig på vores hjemmeside http://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235 og læs mere om vores dejlige nye hus, som ligger midt i Nr. Lyndelse by.

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kristine Søsted Poulsen på tlf. 7253 5898.

Send din ansøgning elektronisk, med relevante bilag, senest 31. juli kl. 12.00
Vi afholder løbende samtaler.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst, og ansættelse forudsætter en tilfredsstillende straffeattest.
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe din straffeattest.

Sosu-assistenter søges pr. 1. August 2018

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-07-2018 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
 
Vester Åby udekørende hjemmepleje søger dygtige social - sundhedsassistenter pr. 1 august 2018
Brænder du for og er interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling, stor medindflydelse, højt til loftet og plads til gode faglige diskussioner samt et super kollegialt fællesskab med fokus på trivsel, så tøv ikke med at sende en ansøgning. Stillingerne er mellem 30 -35 timer ugentlig, fortrinsvis dagvagt med vagt hver 3. weekend.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter, hvis kerneopgave er, i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tidsbestemt tværfaglig samarbejdsproces opnår og har følelsen af et værdigt liv.
Vi har fokus på at vi i mødet med den enkelte borger og de pårørende formår at se, høre og lytte til den enkelte og der igennem skabe de optimale muligheder for et frugtbart og ligeværdigt samarbejde, hvor værdierne tillid, åbenhed og respekt er i højsæde.
Vi tilbyder
 • God introduktion
 • Personlig og faglig udvikling
 • Motiverede og faglig dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
 • Et tværfagligt arbejdsfællesskab med fokus på borgeren i centrum
Vi forventer
 • Nærværende og tillidsvækkende
 • Byder på dig selv
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • It-kendskab
Ansøgning
Ansøgningsfrist er 31 juli 2018. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.
For nærmere information om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen Britt Krull tlf. 72535705
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
Ansøgning via rekrutteringssystem.
Der forventes samtaler i uge 32.
 

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-07-2018 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Primært Plejehjemskøkkenet Tingager i Ringe.  I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-4 dage om måneden i et andet køkken indenfor kostforplejningen.
 
Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 7-9 t varighed i tidsrummet kl. 6.00-18.00,
der arbejdes hver 4. weekend.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. september 2018 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil 
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold. 
Køkkenet Tingager producerer døgnkost til 58 beboere på Plejehjemmet Tingager, det varme måltid og mellemmåltider til 2 aktivitetscenter samt en lille cafe.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist mandag den 23. juli 2018 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Produktionsleder Lene Larsen 7253 5578 i uge 28 og Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 i uge 29,
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 25. juli kl. 13-17.
 

Kok eller cater

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-07-2018 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Kok eller Cater
 
Kantinerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en uddannet kok eller cater med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til frokostordning og servicering af organisation.
 
Arbejdssted:
Kantinekøkkenerne på Rådhuset i Ringe og i Administrationsbygningen i Faaborg
 
Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 7-9 timers varighed i tidsrummet kl. 6.00-17.00,
Stillingen er på 32 timer i gennemsnit pr. uge med mulighed for opnormering til 35 timer i perioden 1. oktober 2018 til 31. januar 2019.
 
Ansættelsestidspunkt:
 1. september 2018 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for, vi lykkes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til det vedtagne serviceniveau
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og færdigvarer
 • tager del i opvask og rengøring på lige fod med de øvrige ansatte
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, udviklings- og kundeorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil 
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold 
De to køkkener producerer og serverer frokost i de to tilhørende personalekantiner, leverer til én satellitkantine og servicerer ved møder og receptioner.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgningsfrist 20. juli 2018 kl. 8.00
via rekrutteringssystemet – Faaborg Midtfyn Kommunes jobportal.
 
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Kantineleder Helene Larsen tlf. 72535901 i uge 27 eller Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 i uge 29.
 

Lærerstiling på afd. Ryslinge

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 19-07-2018 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Landsbyordning Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge søger en engageret og initiativivrig lærer pr.01.08.18 til en fast stilling (37t/uge) Du skal have lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med elever, forældre, det pædagogiske personale og skolens øvrige medarbejdere.
 
Vi er en skole med to undervisningssteder. Foruden afdeling Ryslinge har vi en afdeling i Kværndrup. Den 1. august 2015 blev Tre Ege Skolen udvidet til at være landsbyordning, hvilket betyder, at vi også hører sammen med to børnehaver.
 
I 2016 påbegyndte vi arbejdet på at blive PALS skole (Positiv Adfærd i Læring og Samspil). PALS er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer, og dermed forebygge adfærdsproblemer. Foruden PALS arbejder vi med ugeskemarevolutionen som et fælles værktøj for alle årgange.
 
Profil: Du skal være en del af teamet på afdeling Ryslinge med linjefag eller undervisningserfaring i et eller flere af følgende fag: dansk, engelsk, kristendom og idræt.
Skemaet kommer blandt andet til at indeholde dansk i to klasser i indskolingen.
 
Vi forventer at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er fagligt kompetent
 • Er tydelig og struktureret
 • Nysgerrig, undersøgende og vurderende i forhold til egen praksis
 • Mestre samarbejde internt og eksternt og er loyal i forhold til trufne beslutninger. 
Tre Ege Skolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • Hvor der er mulighed for pædagogisk, faglig og personlig udvikling
 • Hvor du får gode kollegaer, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 
Du bliver budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade elever samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Vi skal have din ansøgning senest torsdag den 19.07.18. Samtalerne afvikles hurtigst muligt herefter.
 
Har du lyst til at vide mere, er velkommen til at kontakte skoleleder Hanne Rygaard på tlf. 7253 4031
Adressen på afd. Ryslinge er Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge – bemærk vores hovedindgang er ved Hesselhavevej.