Single

Lærere søges

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 18-08-2019 23:59
Arbejdssted: Broskolen
Stillingstype: Fuldtid
                                                        5. juli 2019

 
                      Lærere søges….
 


 
Broskolen mangler 2 lærere

På vores afd. Bøgehøj i Årslev mangler vi 2 lærer til faste stillinger i vores indskolingsafdeling.
 
Stillingsindhold: Fagønsker er især: Musik, Billedkunst, Dansk, Engelsk, Matematik og Natur-Teknik
 
Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.
Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser.
Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside – se under ”job”.
Ansøgningsfrist: Søndag d. 18. august 2019 kl. 23.55.
Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted onsdag d. 21. august eller torsdag d. 22. august 2019.
 
For yderligere information og besøg henvises til afdelingsleder Louise Holst Mortensen tlf. 7253 4080 eller skoleinspektør Flemming Mortensen 7253 4069.
 
Med venlig hilsen
Flemming Mortensen
Skoleinspektør

Broskolens målsætning er, at være skolen, hvor der skabes en hverdag for det enkelte barn med tryghed, glæde ved at gå i skole, tillid til sig selv og andre, tolerance, selvbevidsthed og omsorg for hinanden. Men det skal lige-ledes være en skole, hvor den faglige indlæring, forældresamarbejdet og det kollegiale fællesskab prioriteres højt.

Vi arbejder målrettet med at indarbejde sang og musik som bærende elementer i vores pædagogik; vi startede dette i indskolingen i samarbejde med vores musikskole for år siden og har nu et spirekor og et juniorkor, et godt samarbejde musikskolen, der senest udmøntede sig i, at vi blev en Orkestermester-skole i 2018. Vores nye lærere må meget gerne være aktive i vores fortsatte udvikling med sang og musik.

Skolen består af to undervisningssteder, der hver er opdelt i afdelinger - 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 7.-9. årg. Vi samarbejder i team, der i et fælles forpligtende samarbejde selv styrer undervisningens tilrettelæggelse og skoledagens forløb. Der er rum til, at lærerne kan løse opgaven professionelt. Lærerne er primært i én afdeling.
Afd. Bøgehøj er to- og tresporet i hovedskolen og på vej til fire spor i udskolingen; ca. 600 elever og 45 lærere.

 


Opvækst og Læring søger sundhedsplejerske

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 18-08-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsplejerske? Så har du mulighed for alletiders stilling!
 
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger en sundhedsplejerske i en kombineret stilling fra 1.10.19. Stillingen er på ca. 35 timer.  

Vi er i alt 15 engagerede sundhedsplejersker og en faglig gruppeleder.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0 – 18 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden. Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen tilbyder 4.-5. dags besøg og hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, amme-rådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men med konkret handling på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Kørekort er en forudsætning.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 18. august 2019  kl. 12.00

Ansættelsessamtale torsdag den 22. august 2019 og eventuelt 2. ansættelsessamtale mandag den 26. august 2019.
 

Kan du udfylde jobbet som både sekretær og konsulent? Faaborg-Midtfyn Kommune søger en direktionskonsulent.

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 16-08-2019 10:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Kan du udfylde jobbet som både sekretær og konsulent? Faaborg-Midtfyn Kommune søger en direktionskonsulent.
 
Der er sket store forandringer i Faaborg-Midtfyn Kommune de seneste år. Vi har sat fokus på at realisere vores udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være en attraktiv kommune – både for vores nuværende borgere og for tilflyttere, og vi vil som kommune spille bedst ind i det liv, borgerne lever.
 
Vi ændrer nu en traditionel direktionssekretærfunktion til en direktionskonsulent, og derfor har vi brug for dig. 
 
I Politik og Strategi understøtter vi direktionen og det politiske niveau. Derudover har vi en bred pallette af opgaver inden for både HR, organisationsudvikling, forsikring, jura, kommunikation, erhverv og turisme samt implementering af kommunens udviklingsstrategi.
 
 
Stillingen
 
Du vil indgå i afdelingen Jura og Administration i Politik og Strategi. Afdelingen består af to teams – et juridisk team og et administrativt team. Du vil blive en del af det administrative team med i alt 4 medarbejdere, der refererer til afdelingslederen.
 
Det administrative team har bl.a. ansvaret for betjening af borgmesteren, kommunaldirektøren og 2 direktører, produktion af dagsordner til både politiske og administrative møder samt andre sekretariatsopgaver, fx borgmesterens og direktionens repræsentation, indberetning af befordring og udbetaling af partistøtte.
 
Som noget nyt skal direktionskonsulenten i teamet  fremover også varetage konsulentbetjening af direktionen samt ledelsen i Politik og Strategi. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til et job, hvor både funktionen som konsulent og den daglige sekretærbetjening af direktørerne fylder.
 
Din hverdag vil være præget af at spille direktørerne gode, og du understøtter samarbejdet mellem direktørerne og den øvrige organisation. Samtidig vil du være tæt på ledelsen i Politik og Strategi, hvor de aktuelle projekter og ledelsesopgaver vil være med til at sætte dagsordenen for dit arbejde.
 
 
Opgaven
 
Dine primære opgaver bliver
 • Sekretærbetjening af 2 direktører i en travl hverdag, hvor du understøtter direktørerne, så de lykkes bedst muligt. Det indebærer bl.a. opfølgning på indkomne mails, kalenderstyring, bestilling af lokaler og forplejning samt håndtering af borgerhenvendelser på direktørernes områder.
   
 • Udarbejdelse af dagsordener til og referater fra administrative møder i vores ESDH-system (SbSys) samt opfølgning efter møderne. Her skal du kunne udvise proaktivitet, selvstændighed og initiativ, når situationen kræver det, og du skal kunne omsætte viden og information til dagsordner.
 
Øvrige opgaveområder
 • Koordinering af tværgående sager, hvor du har et skarpt øje for at sikre fremdrift og eksekvering. Det kan fx være sager, hvor flere fagområder skal levere et fagligt indhold eller koordinering af leverancer i forbindelse med arbejdet i et §17, stk. 4 udvalg.
   
 • Projektkoordinering/projektunderstøttelse på udvalgte tværgående projekter, der er forankret i Politik og Strategi samt projektdeltagelse i projekter, hvor Politik og Strategi har en leverance.
   
 • Procesunderstøttelse af diverse tiltag – både interne i staben og tværgående i organisationen. Du skal kunne sætte dig ind i komplekse opgaver og kunne overskue processen fra start til slut. Det kan fx være understøttelse af en proces, hvor ledermøder koordineres på tværs i organisationen, eller det kan være interne udviklingstiltag i staben.
   
 • Udarbejdelse af notater, oplæg og procesplaner til understøttelse for lederne i Politik og Strategi i stabens interne processer.
 
Derudover vil du sammen med de øvrige 3 medarbejdere indgå i teamets samlede opgaveløsning. Hver medarbejder har sine faste arbejdsområder, men der vil være overlap ved sygdom, ferie og andet fravær.
 
Vi forventer, at du motiveres af både drift og projekter, da stillingen indeholder vekslen mellem selvstændig og mere rutinepræget opgaveløsning.
 
Vores tanker om dig
 
Det vil være en fordel, at du har kommunal erfaring og gerne erfaring med de beskrevne opgaver. Vi lægger vægt på, at du har sans for samspillet mellem det administrative og det politiske niveau.
 
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse på minimum bachelor niveau.
 
Du har lyst til at være omdrejningspunkt for en sikker, kvalitetsbevidst og smidig opgaveløsning med hovedfokus på at få ting til at lykkes.
 
Du trives med at arbejde i et omskifteligt miljø med høj arbejdsintensitet samtidig med at du har blik for samarbejde og relationer til kollegaer med mange forskellige fagligheder.
 
Du skal kunne strukturere opgaver – ikke bare dine egne, men i samspil med andre kan du sikre, at større komplekse områder brydes ned, og du kan skabe strukturer som understøtter eksekvering og gør det nemt at følge op og følge fremdrift.
 
Du har handlekraft, du er selvsikker, og du står solidt på dine fødder – også når det blæser.
 
Du er proaktiv og vedholdende i din arbejdsindsats, og du trives med at følge faste procedurer.
 
Du har gode kommunikative evner og har nemt ved at skabe gode relationer.
 
Du har indgående kendskab til Office-pakken og er vant til at arbejde i ESDH-systemer.
 
Du kan se dig selv i et tæt samarbejde med en direktion, der på en og samme tid flyver højt og er helt nede på jorden, når det kommer til det daglige arbejdsfællesskab.
 
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse vil ske i henhold til relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdsstedet er på Rådhuset i Ringe. Der kan være mødeaktivitet på forskellige lokationer i hele kommunen, og det forventes derfor, at du har kørekort.
 
Ansættelsesproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Jura og Administration Dorthe Schou Johansen på 7253 1073.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 16. august 2019, kl. 10.00. Samtaler forventes afholdt onsdag den 21. august 2019, og eventuelle 2. samtaler forventes afholdt den 26. august 2019.
 
Forventet tiltrædelse er den 1. oktober 2019.
 
 

Socialtilsyn Syd søger jurastuderende

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 15-08-2019 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Socialtilsyn Syd søger 1-2 jurastuderende
 • Har du lyst til at omsætte din juridiske teori til praktisk opgaveløsning?
 • Har du gå-på-mod og trives du i et travlt miljø?
 • Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
- Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds nye stud.jur.!

Om stillingen
Vi har et ledigt skrivebord til dig i sekretariatet i Ringe, som ligger 5 min. fra togstationen. Du kan derfor komme fra Odense til Ringe på under ½ time.  Vi har brug for dig til sammen med 1-2 andre jurastuderende at registrere og vurdere indberetninger af magtanvendelse.

Med tiden vil vi også få brug for dig til at bistå vores jurister i sager om aktindsigt, afgørelser og øvrige juridiske ad hoc opgaver.

Om dig forstiller vi os at du
 • Er stud.jur., har bestået 1. år – og interesserer dig for forvaltningsret
 • Er serviceminded, har godt humør og er god til at samarbejde
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • Er effektiv og samtidig gør dig umage

Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere fordelt på et sekretariat og to fagopdelte afdelinger inden for plejefamilie- og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område.

Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage om ugen. 10-15 timer/uge, men vi er fleksible og tager hensyn til dit studie. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

1. september 2019 eller snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til jurist Sissel Schmidt på telefon 7253 1964 (uge 30) eller stud.jur. Mads R. Søndergaard på telefon 7253 1937 (uge 31, 32 og 33)

Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Ansøgningsfrist torsdag den 15. august 2019 kl. 08.00.
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk

Studentermedhjælper til it, data og analyse

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 12-08-2019 08:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Studentermedhjælper til it, data og analyse

Socialtilsyn Syd søger en alsidig studentermedhjælper
 • Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden til praktisk opgaveløsning inden for en bred vifte af IT, analyseopgaver og support til konsulenter?
 • Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
 • Ønsker du at være en del af en organisation, som forventer, at du tager medansvar for fælles praksis?
Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syds kommende Studentermedhjælper.

I dagligdagen lægger vi vægt på let adgang til ledelse og kollegaer i alle funktioner - dette med henblik på organisatorisk læring og fælles praksis. Som myndighed insisterer vi på, at vi til enhver tid er ansvarlige inden for det grundlag, vi agerer på, og over for de sociale tilbud og plejefamilier, vi godkender og fører tilsyn med.

Du vil blive en del af et tværfagligt sekretariat, som målrettet understøtter, at organisationen til enhver tid har de bedst mulige betingelser for at optræde professionelt udadtil - og rationelt og ensartet indadtil.

Om stillingen:
Dit nye skrivebord står klar i Ringe, hvor vi har brug for dig til både at hjælpe vores data- og analyseansvarlige samt at bistå med vedligeholdelse og support i vores fagsystem(er).

Opgaverne består bl.a. af:
·         At hjælpe med at understøtte organisationen med analyseopgaver
·         At understøtte og supportere vores ledelsesinformation
·         At bistå med support til vores brugere af fagsystem
·         Forskellige administrative ad hoc opgaver

I en stilling som studentermedhjælper ved Socialtilsyn Syd får du mulighed for at være med til at videreudvikle Socialtilsyn Syd som ansvarlig myndighed, professionelt tilsyn og moderne arbejdsplads. 
 
Vi tilbyder gode arbejdsvilkår og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder også i eksamensperioder.

Om dig forstiller vi os, at du:
 • Er studerende på relevant studie som cand.it/merc./oecoen./mat. eller lign. og har 2 – 3 år tilbage af dit studie
 • Har et analytisk mind-set
 • Besidder et godt overblik samt har en stærk forståelse for IT-systemer
 • Kan kommunikere viden og resultater til brugere med anden faglig baggrund
Som person er du fleksibel og omstillingsparat til at løse varierende arbejdsopgaver samt god til at arbejde selvstændigt og i teams. Med dit gode humør og din positive indstilling til dine kolleger, vores interessenter og opgaver, får du fulgt op og afsluttet arbejdsopgaverne.

Om Socialtilsyn Syd: 
Socialtilsyn Syd er beliggende i Ringe, som er beliggende 5 min. fra togstationen. Du kan derfor komme fra Odense til arbejdspladsen i Ringe på under en halv time.
 
Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område. Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud skal socialtilsynet også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.
 
Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage i ugen. Arbejdstiden er 10-15 timer/ugen, men vi er fleksible og tager naturligvis hensyn til dit studie.
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

Pr. 18. august. I perioden 18. august til 1. september ser vi gerne, at du kan arbejde flere timer af hensyn til oplæring inden semesterstart.
 
Yderligere oplysninger
Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til Data- og analysekonsulent Kristian Westengaard Jørgensen på telefon 7253 1961.
 
Ansøgning
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk
Upload din ansøgning med CV, eksamenspapirer og relevante bilag. Ansøgningsfristen er mandag d. 12. august kl. 8.00.
 
Ansøgere, der indkaldes til samtale, får besked tirsdag den 13. august og samtaler forventes afholdt torsdag d. 15. august.
 

30 timers pædagogstilling på Brobyskolerne

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 07-08-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
 
                                                      
           
 
Ledig 30 timers pædagogstilling på Brobyskolerne pr.1.september 2019
 
Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?
 
Så læs endelig videre….
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende, at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre. Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Brobyskolerne søger fra 1. september, eller snarest muligt derefter, en medarbejder, der vil være med til at skabe en god sammenhæng mellem skole og fritid for alle børn i Allested-Vejle skolefritidsordning.
SFO er en integreret del af indskolingsblokken. Du vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i indskolingen og i SFO om at skabe tryghed og trivsel for alle børn.
Du er en vigtig del af et tværfagligt team, så du skal kunne tænke helhedsorienteret og kunne tage initiativ og styring.  
 
Du skal se dig selv varetage understøttende undervisning, hvor vi her på stedet har fokus på sproglig opmærksomhed, faglig fordybelse og motorik.
Det betyder, at du skal kunne formulere dine pædagogiske og didaktiske overvejelser og udarbejde synlige læringsmål.
 
Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk og Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 480 elever i de 2 skoleafdelinger.
Ansættelsen vil være ca. 15 timer i SFO og 15 timer i skolen.
Ansøgningsfrist: D.7. august kl.12.00. Samtaler finder sted d. 12. august.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Kontakt afd. leder Helle Greve, på Tlf. 72534403 eller afd. leder Tine Sjørup, på Tlf. 72533871,
for yderligere oplysninger og meget gerne rundvisning på skolen.
Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 
 

Timelønnede tilkaldevikarer til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-08-2019 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid under 21 timer
cid:image001.png@01D44107.3BCD3DF0
Timelønnede tilkaldevikarer til Hjemmeplejen i Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Da flere af vores faste vikarer skal på uddannelse, søger vi 2 – 3 kolleger, der vil være med til at skabe omsorg og kontinuitet for vores borgere, til ansættelse august/september eller snarest derefter.
Så er du i dit sabbatår eller lignende og gerne vil arbejde inden for hjemmeplejen, er dette måske noget for dig.
Af arbejdsopgaver kan nævnes; rengøring, personlig pleje og hjælp til ernæring.
Du skal medbringe din egen cykel.
Du må gerne have kørekort, men det er ikke et krav.
Hvem er vi
Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med en rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige faggrupper.
Vi er repræsenteret i tre forskellige vagtlag som SSH og SSA.
Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
   
Man vil, som udgangspunkt, blive ansat på 0 timer og vil så løbende blive tilbudt vagter, både i dag-, aften,- og evt. nattevagt.
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejen i Ringe:
Elin Leisted Hansen på telefon 72535808 eller på mail: ebilh@fmk.dk (har ferie indtil d. 5/8). Ellers kan Marlene Berentsen kontaktes på tlf.nr.: 72535090. 
Løn-, og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medbringes ved eventuel samtale.
Ansøgningsfrist d. 5/8-19 og der vil være samtaler i uge 33/34.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Lærer til Brobyskolerne

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 04-08-2019 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

 
Er du lærer med stort L og med et hjerte for trivsel og faglighed? Så er det dig, vi søger. Du skal have linjefag i håndværk & design, da vi mangler en lærer med denne kompetence.
Brænder du for dit arbejde, og vil du være med i en spændende udvikling af Brobyskolerne? Så læs endelig videre.
 
Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring
 
Vi har en ledig lærerstilling til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Der er tale om en fuldtidsstilling til fastansættelse.
 
 • Vi har høje faglige og relationelle forventninger til dig
 • Vær med til at lave en spændende skole, som eleverne ikke vil hjem fra
 • Det må godt være sjovt at blive klogere relationelt og fagligt
 • Du er god til guidning, struktur, klasseledelse og relationsarbejde
 • Du ser teamsamarbejde som en stor styrke
 
Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 460 børn og 60 ansatte på Brobyskolerne.
 
Du brænder for at blive et af vores faglige fyrtårne i håndværk & design. Derudover vil en ansøger med en af følgende kompetencer stå højt på vores prioriteringsliste:
 
 • Madkundskab
 • Naturfag i udskolingen
 • Idræt i udskolingen
 
Ansøgningsfrist: D. 4. august kl.12.00, Samtaler forventes afholdt d. 7. august
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
 
Kontakt skoleleder Søren Hillers på tlf. 72533872 (efter d.23.juli), afd. leder Brian Bisgaard på tlf. 72533861 for yderligere oplysninger. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 02-08-2019 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vesterparken i Børneområde Midt søger en pædagog, 33t/u.

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?
Drømmer du om at være med til at opbygge stærke faglige fælleskaber, der gør en forskel?
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved.

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner:
Børnecentret Vesterparken en integreret institution med 16 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser.
1000Fryd med 64 børnehavepladser og Hættegården med 58 børnehavepladser.

Stillingen er med ansættelse pr. 1. september i Børneområde Midt med virke i Vesterparken. Vi er flittige brugere af byens rum, da Vesterparken ligger midt i byen.
Vi vægter bl.a. musik og fra september starter vi op som ”Sangglad institution”, og vil i løbet af 3 tre år blive certificeret, som ”Sangglad institution”.
Derudover værner vi om kvalitet og høj faglighed, derfor bliver pædagogerne i Område Midt styrket via kursusforløb både inden for leg, og Relations og ressourceorienteret pædagogik.

Jobprofilen:
Vi har et tæt samarbejde i Område Midt og du skal påregne deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogiske dage/lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene.

I hverdagen deltager du i møder i det lokale hus, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP konsulenter fra ”Center for Opvækst og Læring”.
Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet.

Vi er et helt ny renoveret hus, som vi kæres om, samtidig er vi godt i gang med implementeringen af ny styrket lærerplan. Du skal derfor medvirke til at kvalificere vores nye lege- og læringsmiljøer.

I børnegrupperne tilrettelægges læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe, samt ny styrket lærerplan.
Du skal varetage opgaver i forhold til det gode forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Derudover arbejder vi systematisk med at beskrive børns trivsel og udvikling.

Forventninger til medarbejderen:
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • Har mod på at organisere og tilrettelægge strukturerede læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • Indgår i samspil og dialog ud fra vores værdier i Børneområde Midt (se vores hjemmeside) som forudsætning for at skabe en reflekteret udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udviklingsprocesser.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljø samt implementering af den nye styrkede læreplan.
 • Du kan gribe børnenes initiativ og understøtte legen ud fra børnenes perspektiv

Det forventes, at der indkaldes til samtaler i uge 33.
Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området og der vil for den valgte kandidat til stillingen blive indhentet en offentlig straffeattest samt en børneattest.

For yderligere information kontakt
Teamleder Helle Spangsberg på 7253 4721 - træffes ikke i ugerne 29, 30 og 31 eller områdeleder Britta Kruse 7253 4722 træffes ikke 28, 29, 30 og 31.

Der afholdes Åbnet Hus onsdag den 7. august 2019 mellem kl. 15 og 16, hvor du er velkommen til at komme og se institutionen og få en snak.
 

Madudbringer

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-08-2019 12:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Madudbringer
 
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en Madudbringer til udbringning af måltider til borgere visiteret til madservice, gennemsnitlig 22 t/uge.
 
 
Primære indmødested:
Kølemadskøkkenet Tømmergaarden, Tømmergaarden 5, 5600 Faaborg
 
Arbejdstid:
I tidsrummet 8-17, fordelt på forskellige vagter efter en 6 ugers plan,
der arbejdes hver 2. lørdag.
 
Ansættelsestidspunkt: 1.september 2019 eller efter aftale
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi søger en Madudbringer:

Der med empatisk og humørfyldt tilgang til opgaven har forståelse for og kan håndtere borgere med forskellige udfordringer og behov.
Desuden kræver jobbet, at man har en fysik, der kan klare de mange ud-og indstigninger i bilen, og at man kan udvise en vis fleksibilitet med hensyn til komme og gå tider.

 
Vi forventer, at du:
 • Har kørekort B og er en rutineret bilist
 • Har Hygiejnebevis eller er villig til at tage det
 • Har et opdateret førstehjælpskursus
 • Behersker dansk i skrift og tale
 • Behersker it på brugerniveau, herunder IPAD og mobiltelefoni i det daglige arbejde
 • Har kendskab til målgruppen, som er ældre hjemmeboende borgere, ofte med særlige behov
Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer og gode arbejdsforhold.
Kølemadskøkkenet Tømmergaarden Producerer og leverer mad til hjemmeboende borgere visiteret til madservice, samt til enkelte plejehjem og institutioner. Maden nedkøles efter produktion og leveringen foregår i kølebiler indrettet til formålet.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.
Indkaldes du til samtale, bedes du medbringe straffeattest.
 
Ansøgningsfrist 1. august 2019 kl.12 via rekrutteringssystemet.
 
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Leder af Kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 frem til den 20. juli 19 og
Produktionsleder Tina Hannibaldsen 7253 550efter den 22. juli 19.
 
 

Nordagerskolen søger kontorelev, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 31-07-2019 12:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Nordagerskolen søger en dygtig, selvstændig og udadvendt kontorelev til administrationen – med tiltræden 1. september 2019. 

Er du positiv, ansvarsbevidst og har du mod på at være en del af en spændende arbejdsplads, så læs videre:

Nordagerskolen er en udviklingsorienteret og velfungerende folkeskole beliggende i centrum af Ringe. Vi har 560 elever fordelt på to - tre spor fra 0. – 9. årgang samt modtageklasse. Nordagerskolen er en skole, hvor engagement, trivsel, faglighed og nytænkning er bærende værdier.

Vil du være med til at løse nogle af de spændende opgaver og samtidig gennemføre en spændende og afvekslende kontoruddannelse med offentlig administration som speciale?
 
Så er det nu, du skal søge som kontorelev på Nordagerskolen.
 
Du vil gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den offentlige sektor samt faglige og personlige kompetencer, der er eftertragtede.
 
Vi tilbyder:
 • en udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Opgaverne vil blandt andet være:
 • telefonbetjening
 • ajourføring af kalendere
 • journalisering
 • betaling af regninger
 • indberetning af ferie og sygemeldinger
 • fagspecifikke opgaver (skoleadministration)
 • ad hoc opgaver
 
Vi leder efter en elev, der er nysgerrig, positiv og som besidder et godt service-gen.
Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme i en afvekslende og travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af godt humør, har gåpåmod og modenhed.

Under uddannelsen skal du på samlet 15 ugers skoleophold på Tietgenskolen i Odense. I sidste skoleperiode der indlagt en studietur til Bruxelles

Uddannelseskrav
EUX, STX, HF, HTX +5 ugers EUS-forløb, HHX +5 ugers EUD-forløb. Er du over 25 år skal du have udarbejdet en realkompetancevurdering, som skal vedlægges ansøgningen.
 
Hvis du har konkrete spørgsmål til adgangskravene, kan du kontakte den nærmeste handelsskole eller se https://www.uddannelsesnaevnet.dk/

Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 13.700 kr., på andet uddannelsesår ca. 14.500 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 20.700 kr. pr. måned.
 
Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 31. juli 2019 kl. 12.00 elektronisk via linket.
 
Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde samtaler i uge 33
 
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte administrativ afd. leder Heidi Skov på 72 53 40 02, pr. mail hsm@fmk.dk eller se mere på http://nordagerskolen.dk/
 
Du kan også læse mere om at være kontorelev i Faaborg-Midtfyn Kommune her
 

Tingager Plejehjem søger SSA til 2 faste stillinger

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 29-07-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
FAGLIG DYGTIG MED LYST TIL UDFORDRING
TVÆRFAGLIG INDSATS OMKRING SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE FOR BLOMSTRING I LIVETS EFTERÅR

Tingager Plejehjem søger 2 SSA’er til faste stillinger pr. 1. september 2019, eller efter aftale.
Den ene stilling er en fast dagvagt på 32 timer pr. uge
Den anden stilling er en fast aftenvagt på 28 timer pr. uge.
Begge stillinger har weekendarbejde hver 2. weekend. 
 
Vi ønsker os en kollega, der er fleksibel og med gå på mod og som vil engagere sig i huset.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er fagligt ajour - især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Vi tilbyder:
 • Engagerede kolleger og ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • Højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • Et aktivt hus og mange, både pårørende og frivillige, der støtter op
 • God introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • Et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • Faglig sparring
 • Et godt team, hvor vi hjælper hinanden
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper- og assistentelever samt sygeplejestuderende, og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Lene Jelbert på tlf. 7253 5811, Stedfortræder Janne Schouboe-Olsen på tlf. 7253 2391 eller Tillidsmand Karen Jeppesen på tlf. 7253 8593.
Du er også velkommen til at besøge plejehjemmet efter aftale.
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn har en vision om at være røgfrie i arbejdstiden
 
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest d. 29.07.2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem i uge 33.

Inviteres du til samtale, bedes du medbringe en straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Ringe området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-07-2019 23:59
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Solstrålen på Floravej i Ringe.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. juli 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 30. juli 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. oktober 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/
 

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Nr. Lyndelse/Nr.Søby området

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 28-07-2019 23:59
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer at du:
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Vil være med til at udvikle og synliggøre Dagplejen som et tilbud til de små børn og deres familier.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag.
 • Et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen.
 • Sparring og supervision fra dagplejens supervisorer.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • En uges kompetenceudvikling i 2019 for alle kommunale dagplejere i forhold til tidlig forebyggende indsats.
Om jobbet:
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen i Symfonien.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn
Dagplejerens løn- og skatteforhold:
 • Stillingen aflønnes ud fra gældende overenskomst (FOA). I 2019 er grundlønnen for en dagplejer 272.940 kr. + pension årligt.
 • I forbindelse med arbejdet som dagplejer skal du afholde udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet, hvorfor der er et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM bidrag og bidrag til ATP.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 28. juli 2019 elektronisk via linket. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 30. juli 2019.
 • Ansættelsesdato omkring den 1. oktober 2019.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.
 
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside: http://dagplejen.fmk.dk/forside/
 

Plejehjemmet Steensvang, Millinge, søger SSA

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-07-2019 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Steensvang søger en social- og sundhedsassistent
med tiltrædelse snarest
  
Stillingen er på 30 timer pr. uge, primært i dagvagt, og med arbejde hver 2. weekend.
 
Plejehjemmet Steensvang ligger i naturskønne omgivelser i Faldsled by. På plejehjemmet bor der 30 borgere fordelt på 5 mindre bo-enheder. Derudover har plejehjemmet 2 aflastningspladser.
 
Vi kan tilbyde et afvekslende og fagligt udfordrende job, hvor du i samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer medvirker til, at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.
 
På Plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.
 
Har du en rehabiliterende tilgang til borgerne, ser du forskellighed som en styrke, kan du arbejde tværfagligt og føler du dig medansvarlig for et godt arbejdsmiljø, så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent.
 
Link
www.steensvang.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 23. juli 2019, kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 30. juli 2019 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Steensvang, Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Borgerservice søger ydelsessagsbehandler til Team Back

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 22-07-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Borgerservice søger sagsbehandler til Team Back
 
Vi søger en ydelsessagsbehandler med flair for effektiv sagsbehandling til
sygedagpengeområdet

I Team Back har vi i høj grad fokus på vores faglighed - rette ydelse til rette tid - samt at træffe korrekte afgørelser. Vi arbejder tværfagligt med fælles ansvar for at give borgere og virksomheder en professionel og korrekt sagsbehandling. Det er i Team Back, vi har en ledig stilling.

Hvem søger vi?
Vi mangler en kollega i sygedagpengegruppen, hvor vi har ansvaret for ydelsesområderne omkring sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring. Vores arbejde består i at bevilge og udbetale sygedagpenge til borgere samt refusion til virksomheder. Vi søger en kontoruddannet kollega, som er struktureret, har god talforståelse og som har et indgående kendskab til myndighedssagsbehandling. Derudover søger vi en kollega, der har relevant baggrund fra arbejde i en kommune med udbetaling af lignende ydelser.
 
 • Du er grundig 
Det er et område med kompleks lovgivning. Vi arbejder ud fra Lov om sygedagpenge og Lov om aktiv socialpolitik, og du skal kunne anvende lovgivningen som grundlag for at træffe en solid faglig vurdering, partshøring samt træffe afgørelser og klagesagsbehandle. Du forventes desuden at have en høj disciplin i forhold til at overholde notatpligten og sikre dokumentation i vores sager.
 
 •  Du har en god talforståelse 
Du forventes at kunne gennemskue en beregning og have en naturlig undren ift. sygemeldinger kontra lovgivningen. Vores opgave er bl.a. at sikre korrekt beregning og udbetalinger til den sygemeldte eller udbetaling af refusion til arbejdsgivere.
 
 • Du kan se nuancerne 
Vi arbejder i en verden, hvor der skal laves konkrete individuelle vurderinger og faglige skøn. Du og kollegaerne sætter en ære i at tolke lovgivning og anvende Ankestyrelsens principafgørelser i jeres arbejde.
 
 • Du kan lide, at dit arbejdsområde konstant udvikler sig
Vi arbejder hele tiden på at optimere vores arbejdsgange, og vi forventer derfor, at du er en habil IT-bruger. Vi forventer, at du har kendskab til et eller flere af følgende IT-systemer: KMD Sag, KMD Aktiv og KMD e-Dagpenge
 
 • Du er god til at kommunikere
Du formulerer dig i et enkelt, forståeligt sprog, og vi forventer, at du har erfaring med både skriftlig og mundtlig kommunikation overfor borgere og virksomheder. Du skal ligeledes kunne håndtere telefoniske samtaler med borgere og arbejdsgivere, som kan være både svære og udfordrende. Du er bevidst om, at de mennesker, der skal forstå os, har vidt forskellige forudsætninger. Du skal være klar på, at kontakten til borgere og arbejdsgivere primært foregår telefonisk. Henvendelserne drejer sig både om spørgsmål til konkrete sager såvel som ønske om vejledning.
 
 • Du kan samarbejde og er fleksibel
I en travl hverdag er det vigtigt, at du kan arbejde i en til tider uforudsigelig hverdag. Vi forventer derfor, at du kan arbejde både selvstændigt, men også i tæt samarbejde med dine kollegaer, og du bidrager positivt til en fælles opgaveløsning i teamet. Du er indstillet på at arbejde i fælleskontor sammen med mange andre kolleger.
 

Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt aftaleområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, IT & Digitalisering samt Borgerservice.
 
Borgerservice har ansvaret for at levere en moderne og professionel borgerbetjening med fokus på det gode møde med borgere og virksomheder. Borgerservice består af to teams, Team Front og Team Back.

I Team Back er vi er et lille team på fire sagsbehandlere – du bliver den femte. Vi har været igennem store forandringer igennem en længere periode, og har nu fokus på at få etableret et velfungerende og effektivt team. Ingen af vores arbejdsdage er ens – og der er masser af udfordringer. Når det lykkes, er det fantastisk - når det går galt, prøver vi igen. 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
Løn og ansættelse
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. oktober 2019.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer.
 
Vil du vide mere
Da teamleder Karina Jensen afholder ferie, er du er velkommen til at kontakte sagsbehandler Rikke Strand på telefon 7253-7138, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 22. juli 2019, kl.23.59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. juli 2019.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 
*Bemærk, at det i Faaborg-Midtfyn Kommune er en værdi, at vi er en røgfri arbejdsplads.

 

SYGEPLEJERSKE SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE – OMRÅDE FAABORG

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 22-07-2019 10:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer
 • Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
 • Er du positiv og reflekterende?
 • Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger
Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne.
Vi arbejder teambaseret. Du vil blive tilknyttet ét team og vi hjælper hinanden indenfor- og på tværs af teams.
Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. september 2019. Stillingen er primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter, samt weekendvagt hver 3. eller 4. weekend.
Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Det prioriteres, at sygeplejen står rustet som faglig stærk og udviklingsorienteret aktør i fremtidens nære sundhedsvæsen hvilket medfører, at udvikling, faglighed og kvalitet vægtes højt.
Vi prioriterer høj trivsel og et godt arbejdsmiljø i sygeplejen og en af vores målsætninger omhandler:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske
Vi søger sygeplejersker
 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort
 
Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Sanne Hertz Winther tlf.: 7253 6406
Ansøgningsfrist: 22. juli 2019, kl. 1000
Samtaler forventes afholdt 24. juli 2019
 

Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagoger/ergoterapeuter søges til det socialfaglige område i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vi søger medarbejdere med lyst til at arbejde intensivt og fokuseret med en enkelt borger, som har behov for forudsigelighed, indlevelse og tydelige rammer.
Vi søger tilkaldevikarer til både dag, aften og nat. Der er mulighed for en midlertidig ansættelse med faste vagter i weekends.
Vi ser gerne at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut, med viden og erfaring inden for arbejdet med voksne med udviklingshæmning, psykiatriske diagnoser samt autisme spektrum forstyrrelser.
 
Vi forventer at du
 
 • Har Personlige og faglige kompetencer, som gør at du kan varetage dine opgaver og ansvarsområder med en udpræget selvstændighed
 
 • Har et stærkt fagligt engagement, som du bruger til at skabe kreative løsninger ved udfordringer og udvikling af praksis. Du ser problemstillinger fra flere vinkler og udforsker muligheder.
   
 • er i stand til at reflektere over egen praksis og har en høj grad af selvindsigt
   
 • Kan indleve dig i borgerens situation og samtidig bevare en professionel distance
 
 • er ressourcefokuseret med et etisk velfunderet menneskesyn
 
 • Har kendskab til og kan anvende Low arousal samt KRAP i tilgangen til borgeren
 
 • Har lyst til at arbejde systematisk med målstyring.
   
 • Kan arbejde systematisk og loyalt ud fra de aftalte fælles retningslinjer i teamet.
   
 • Har et højt skriftligt niveau og kan se vigtigheden af at prioritere dokumentation i det pædagogiske arbejde.
   
 • Har IT kundskaber på brugerniveau
   
 • Har kørekort med egen bil.
   
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor vi lever op til vores værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Frandsen for yderligere information telefon: 72538941 eller mail: rfran@fmk.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om begivenhedsafhængige ansættelser.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri Hvilket betyder at der ikke ryges i arbejdstiden.
 
 
Ansøgningsfrist/samtaler
Ansøgningerne vil løbende blive gennemgået, ligesom samtaler afholdes løbende. Der lukkes for ansøgninger når stillingerne er besat.