Single

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor 4 sagsbehandlere til Jobcentrets myndighedsafdeling

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-11-2019 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
 Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode, jobrettede møde med borgere og virksomheder, og er du ambitiøs, engageret, fleksibel og resultatorienteret, så er det lige dig, som vi leder efter.
 
Kommunalbestyrelsen i Faaborg- Midtfyn Kommune har som led i den kommende regelforenkling prioriteret og fastlagt det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats.
 
Derfor opslås 4 ny-normerede stillinger i Jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling. Derudover søger vi også en barselsvikar.

Alle stillinger er med opstart pr. 1. januar 2020.
 • 1 sagsbehandler til sygedagpengeområdet
 • 2 koordinerende sagsbehandlere til jobafklaringsforløb (hvoraf den ene stilling er et barselsvikariat)
 • 1 sagsbehandler til fleksjobområdet – primært til borgere på ledighedsydelse
 • 1 koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens 5 teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.
 
Hvem er vi?
Job & Udvikling er Jobcentrets myndighedsafdeling, hvor vi har fokus på at give borgere den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum og løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Har gyldigt kørekort  
Om de ledige stillinger
 • Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats. Vi holder første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.
   
 • Som koordinerende sagsbehandler for borgere i jobafklaringsforløb har du ansvaret for at støtte sygemeldte borgere i at komme tilbage i job eller afklare deres videre muligheder, herunder sikre progression med udgangspunkt i anbefalingerne fra kommunens rehabiliteringsteam. Du skal understøtte en virksomhedsnær indsats med tydeligt jobfokus på en måde, så borgerne oplever sig inddraget og er medbestemmende under hele deres forløb.
   
 • Som sagsbehandler på fleksområdet har du sammen med dine kolleger ansvaret for at støtte borgere, godkendt til fleksjob, i at opnå og fastholde fleksjob. Du skal derfor være med til at sikre en målrettet indsats, overfor borgere på ledighedsydelse med hensyn til at opnå beskæftigelse, ligesom en væsentlig opgave er at yde relevant råd og vejledning til borgere og virksomheder.
   
 • Som koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb har du sammen med dine kolleger ansvaret for at sikre en beskæftigelsesrettet indsats, som understøtter, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til arbejdsmarkedet og i beskæftigelse eller uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder. 
Om arbejdsopgaverne
Alle 4 stillinger omfatter løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og med inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, herunder:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation - og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv (ressourceforløb) på telefon 7253 4616, teamleder Anja Mortensen (fleksjob) på telefon 7253 7208 eller teamleder Pia Gerdes (sygedagpenge og jobafklaringsforløb) på telefon 7253 7233, hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 17. november 2019, kl. 23:59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 22. november og mandag den 25. november 2019.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.
 
Ansøg online via rekrutteringssystemet.