Single

Merit-elever søges til Hovedforløbet på SSA og SSH

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Hvis du tidligere har være i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, SSH eller sygeplejerske, eller er du allerede uddannet SSH, så har du muligheden for at søge om at genoptage din uddannelse eller videreuddanne dig, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dit uddannelsesforløb og påbegyndelsestidspunktet, aftales individuelt i samarbejde med SOSU-skolen.

Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, du bestemmer hvor!
 
Uddannelsen er ikke længere, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. 
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
 
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb. Kontakt evt. din fagforening for at høre om du er berettiget til vksenelevløn.
 • Hvis du er ledig og over 25 år kan du kontakte jobcenteret i din hjemkommune og høre om mulighed for at blive voksenlærling.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Grundforløbsbevis eller bevis for Social- og sundhedshjælperuddannelsen, pass-erklæringer for evt. gennemførte praktikker, dokumentation for evt. gennemførte eller afsluttede dele af sygeplejeuddannelsen.
 • Udfyldt voksenelevlønsskema (hvis det er relevant for dig) Skema voksenelevløn
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller på tlf. 7253 1143 i tidsrummet 12.00 - 16.00 på hverdage.

Dialogisk praksis, recovery og psykiatri? Så er jobbet som tilkaldevikar måske noget for dig?

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-09-2021 20:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Dialogisk praksis, recovery og psykiatri? Så er jobbet som tilkaldevikar måske noget for dig?

I Døgnpsykiatrien i Fåborg-Midtfyn kommune søger vi pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere eller ergoterapeuter til at hjælpe os med at dække resten af sommerplanen ind, samt til at være tilkaldevikar på i vores to botilbud efter sommeren.
Hvem er vi? Vi er et 2 år gammelt kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer/symptomer kræver en særlig støtte med adresse i Korinth, samt et 16 år gammelt §105/85 tilbud i Kværndrup, der tilbyder længere varende ophold i botilbud.
I vores to Botilbud er vi meget optaget af at være et VI, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring at være med til at drifte et botilbud sammen med beboere og kolleger.
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et medarbejderteam, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
 • De social- og sundhedsfaglige opgaver omfatter bl.a.:
  • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
  • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
  • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
  • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
  • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
  • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
  • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
  • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
  • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
  • Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, sygeplejerske eller ergoterapeut.
  • Du har erfaring med, eller mod på, at arbejde dialogisk og netværksinddragende.
   På Botilbuddende arbejder vi med Åben Dialog som den underliggende tilgang i måden vi er sammen på, og samarbejder med hinanden.
  • Du har erfaring med at arbejde kognitivt, eller vil gerne have det.
  • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
  • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
  • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
  • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov.
  • at blive vikar i en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
  • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
  • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.

Botilbud Korinth og Botilbud Toften og akuttilbuddet. er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk
Løn og ansættelse:
Vikartimer udbydes i blandede dag, aften og rådighedsvagter, såvel hverdage som i weekender. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere om jobbet eller om os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder på Botilbud Korinth Iben Pytlick på telefon 72536932 eller leder af døgnpsykiatrien Nina Dam på tlf 72536862
 Ansøgningsfrist: Vi planlægger løbende samtaler med vikarer, så der er ansættelsesfrist frem til 01.09.2021. Vi vil derfor indkalde løbende over perioden.
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til ansættelse på Grundforløb 2 til augustoptaget

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-09-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA- elever til ansættelse på Grundforløb 2 til augustoptaget, med efterfølgende hovedforløbsstart i januar 2022
 
Er du optaget på GF2 på SOSU-Fyn, med en af følgende datoer:
 
 • 20 ugers grundforløb 2, med start den 11. august, så er ansøgningsfristen hurtigst muligt, dog senest 11. august kl. 08.00.
 • 18 ugers grundforløb 2, med start den 25. august, så er ansøgningsfristen den 18. august
 • 16 ugers grundforløb 2, med start den 8. september, så er ansøgningsfristen den 1. september.
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
VIGTIGT:
Inden du ansøger om, at blive ansat som Social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning.
Har du ikke modtaget optagebrevet Fra SOSU-Fyn? Skrive det i din ansøgning og medtag optagebrevet til din ansættelsessamtale. I stedet skal du til din ansøgning medsende kvitteringen fra optagelse.dk på, at du har søgt om optagelse på grundforløb 2.

Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00 tast 1.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense. Efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Du kommer i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skoleforløb.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk ( se ovenfor)
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk
Du kan også ringe på tlf. 7253 1143 på hverdage mellem 12.00 og 16.00

Er du Social-, og sundhedshjælper så har vi en stilling ledig pr.1/9-2021 I Hjemmeplejen Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er du Social-, og sundhedshjælper så har vi en stilling ledig pr.1/9-2021
l Hjemmeplejegruppen Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Da en af vores medarbejdere går på efterløn, søger vi en kollega, der vil være med til at skabe omsorg og kontinuitet for vores borgere.

Fakta som stillingen:
Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer med vagt hver 2. weekend i dagvagter, men vi er villig til at gå i dialog ansøgere om, hvordan stillingen kan sammensættes så den passer bedst ind i familielivet og hjemmeplejens drift.

Hvem er vi
Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med en rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige faggrupper.Vi er som personalegruppe meget bredt repræsenteret i såvel alder som erfaring alt i alt en rigtig god og harmonisk gruppe!
Vi er en Land-gruppe, så derfor er et kørekort en nødvendighed.

Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på rummelighed, ordentlighed, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads hvor det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Indflydelse på eget vagtrul
 • Jobbet består i at yde omsorg og pleje til en borgergruppe, hvor vi har en del rehabiliteringsforløb.
 • Nystartet triagerings- og rehabiliteringsmøder med samarbejdspartnere.
   
  Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang
 • Der vil indgå som naturlig sparringspartner med kolleger
 • Der er engageret og brænder for hjemmeplejeområdet
 • Der kan se muligheder, er fleksibel og initiativrig
 • Der har fokus på den enkelte borgers behov og udvikling
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
Vi glæder os til at høre fra netop dig !
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejegruppe Broby:
Heidi Stokholm på telefon 7253 4665 eller på mail: hedes@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt cv og relevante bilag senest d. 23/8-21 kl. 12
Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer medbringes til samtalen.
Samtalerne forventes at blive afholdt d. 26/8 2021

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter

Hjemmeplejen Horne mangler Social- og Sundhedsassistenter til dagvagter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 23-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledige SSA stillinger til besættelse per 1. oktober 2021 i udekørende hjemmeplejegruppe i Horne – Svanninge.
 
Horne-Svanninge gruppen er en spændende gruppe i rivende udvikling. Vi søger fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som vil være en aktiv medspiller i kollegagruppen på ca. 50 medarbejdere. Gruppen består udover SSA også af SSH, elever og en mindre gruppe af ufaglærte fordelt på dag- og aftenvagter. Vi arbejder sammen og har fokus på faglig udvikling og trivsel. Vi er en gruppe med godt humør og som trives med højt tempo og daglige udfordringer, som vi hjælper hinanden med at løse. Vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi sætter pris på ordentlighed, ærlighed og gensidig konstruktiv dialog. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores grupper og på vores assistentmøder med hjemmesygeplejen. Vi har et godt og spændende tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper for at kunne tilgodese de mangeartede opgaver hos vores borgere. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang for at hjælpe borgere til at kunne blive i eget hjem længst muligt og bidrage til oplevelsen af et værdigt liv.


I Hjemmeplejegruppe Horne-Svanninge arbejder vi med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
  
Vi forventer, at du er:
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Fleksibel og engageret og en som tager ansvar for de opgaver, der hver dag skal løses i samarbejde med borgere/pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer
 • Bevidst om dit menneskesyn, hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Omgængeligt med et positivt væsen
 • Interesseret i gensidig sparring og ser det som en nødvendig del af jobbet
 • Udviklingsorienteret og faglig opsøgende
 • Villig til at bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Et job med mulighed for at varetage funktioner som f.eks. praktikvejleder, agent for medicinhåndtering, blomstringsvejleder, specialist i DigiRehab m.v.
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden
 • Et fast job med overvejende dagvagter
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden

Stillingen er til besættelse 1.10.21. eller snarest derefter.
Stillingerne er på ca. 28- 32 timer i uge med arbejdsweekend hver 3 uge.


Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 23. august 2021
 
Samtaler forventes afviklet torsdag den 26. august 2021

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen tlf. 7253 1750
  
 
 

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 22-08-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Har du interesse inden for både det akutte og kroniske borgerforløb med fokus på koordinerende sygepleje? Og har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer?
Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
Er du positiv og reflekterende?
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger

Hvem er vi?

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe, for den udekørende sygeplejersker. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne. Derudover har sygeplejen for nyligt også overtaget driften af det kommunale rehabiliteringscenter ”Bakkegården”, hvorfor der på sigt også vil blive et højnet samarbejde og evt. mulighed for rotation mellem udekørende funktion og sygepleje på ”Bakkegården”, for de der måtte ønske dette.
Vi er i rivende udvikling med fokus på kompetencer og dokumentation, hvor fokus er sygepleje af høj faglig kvalitet.
Derudover skal vi i gang med en reetablering af kommunens akut-funktion, der vil derfor også være mulighed for at blive en del af denne, og være med til at udvikle og præge den fremtidige drift af akut-funktionen i Faaborg-midtfyn kommune.
Sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring borgerforløb. Vi hjælper hinanden både i teamet, men også på tværs af teams ved behov.
Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor humor og god kommunikation er en vigtig del af arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og en af vores målsætninger er:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske

Vi søger sygeplejersker

 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Med en vejlederuddannelse, men ikke et krav
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort

Lidt om stillingen

Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1/10- 2021 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til både indmødested i Ringe og Fåborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år. Skriv gerne på din ansøgning, hvilket indmødested du søger.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.
Endvidere weekendvagt hver 2., 3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til
Leder af den kommunale sygepleje Betina Bendix, Tlf.: 7253 5063
Afdelingsleder for Sygeplejen Fåborg, Hanne Brems, Tlf.: 7253 6404
 
Ansøgningsfrist: d.22/8- 2021
Samtaler forventes afholdt: onsdag d. 25/8-2021                                              
Vi ser frem til at modtage din ansøgning 😊
 

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-08-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 34-37 timer ugentlig, med arbejdsweekend hver tredje uge.
 
Tiltrædelse 1.september 2021, eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejehjem, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Da vores leder Lene Eg Andreasen har ferie, så kan du kontakte TR Birgitte Hviid på tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus på tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 22. august 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 26. august 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Social- og sundhedshjælper til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-08-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 34-37 timer ugentlig med arbejdsweekend hver tredje uge.
 
Tiltrædelse 1. oktober 2021, eller snarest derefter. 
 
Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejehjem, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder. 
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt. 
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Da vores leder Lene Eg Andreasen har ferie, så kan du kontakte TR Birgitte Hviid på tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus på tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 22. august 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 26. august 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Social- og sundhedshjælper til fast stilling i aftenvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-08-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 28 timer ugentlig og med arbejdsweekend hver anden uge og der arbejdes 5-2.
 
Tiltrædelse 1.september 2021, eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejehjem, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder. 
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt. 
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Da vores leder Lene Eg Andreasen har ferie, så kan du kontate TR Birgitte Hviid på tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus på tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 22. august 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 26. august 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Fritidsmedarbejder

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Fritidsmedarbejder
Jobkategori: Administrativ stilling
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 23:59
Arbejdssted: By, Land og Kultur
Stillingstype: Fast 25 timers stilling

Brænder du for at arbejde med et fritids- og foreningsliv i udvikling!? Vi har brug for dig, hvis du kan lide at skabe struktur, har et stærkt servicegen, gode IT- og administrative kompetencer – og lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver med foreninger og andre aktører i en kommune. Har du også erfaringer med afvikling af events er det bare et plus.

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået en aftale som Bevæg dig for livet-visionskommune i et stærkt partnerskab med DIF, DGI og DGI Fyn frem til 2025. I visionsaftalen er en fælles ambition om at øge borgernes deltagelse i motion/idræt, foreningsliv og fællesskaber for derigennem at fremme borgernes trivsel og tilfredshed med livet. Det understøttes af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi 2030, Strategi for fritids- og friluftsliv, mm. Visionsaftalen med DGI og DIF er baseret på målsætninger og indsatser inden for 3 overordnede hovedspor: 1) Outdoor, 2) Mødesteder og 3) Børn og unges lige adgang til foreningslivet.

Vi har masser af potentialer at bygge på – en helt særlig foreningstradition, stærke events, gode fritidsfaciliteter og mødesteder, samt en unik natur og landskaber til et aktivt udeliv. Du skal være med til at indfri det store udviklingspotentiale, og du skal være med til at sikre stabile rammer og en god service til foreningsliv og andre aktører gennem en sikker drift og stærk struktur.

Styr på foreningslivet og den gode service
Dine daglige opgaver vil have fokus på at understøtte, sagsbehandle og samarbejde med foreninger, idrætsfaciliteter og andre aktører i kommunen. Du vil være i tæt kontakt med foreningslivet – og opgaverne vil bestå af administrative opgaver på folkeoplysningsområdet, tilsyn og dialog med foreninger, håndtering af puljer, hjemmeside, sagsbehandling, projektopfølgning, samt andre større og mindre opgaver.

Foreningslivet og idrættens mødesteder er vigtigt for den lokale sammenhængskraft i en stor landkommune som Faaborg-Midtfyn. Men foreningslivet og frivilligheden er under forandring. Nye aktiviteter opstår, gamle aktiviteter udvikler sig eller forsvinder, behovet for faciliteter ændres og udvikles, men mange af foreningslivets opgaver vil fortsat være de samme fremover – og kan vi finde på smartere løsninger sammen med foreningslivet. Har du viden om eller erfaringer med denne udvikling på et eller flere områder, så kan vi helt sikker bruge denne viden i vores dagligdag.

Arbejdet vil være forbundet med nogen mødeaktivitet uden for normal arbejdstid – primært eftermiddage og aftener, og events kan forekomme på weekenddage.

Vi har brug for dig, hvis du
 • har erfaringer og/eller faglig viden om idræts- og foreningsområdet – også gerne frivilligt arbejde
 • er god til at kommunikere og formidle i tekst og tale
 • har gode it/web-kundskaber – særligt vedr. databaser, regneark, hjemmeside, mm
 • har stærke administrative kompetencer og elsker struktur
 • kan håndtere økonomistyring i relation til både projekter og drift
 • kan bevare overblikket i en kompleks hverdag, og samtidig have blik for detaljerne
 • er udadvendt, og kan møde og samarbejde med mange forskellige aktører
 • har erfaring med forvaltningsarbejde fra politisk styret organisation
Uddannelsesmæssigt har vi ikke et specifikt krav, men vi forventer at du har min. en bachelor. Vi sætter pris på at du har et godt match med de fleste af kompetencerne/erfaringerne ovenfor, men mindre kan også gøre det. Vi har flere events i kommunen og det vil være muligt at blive koblet på nogle af disse events i forbindelse med den praktiske og administrative del af planlægningen og afviklingen. Outdoor Sydfyn er en af disse events, men der er også andre typer af events i kommunen.

Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med søde kompetente kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker, aktører og tværgående fagligheder. I det daglige vil du komme til at arbejde i tæt relation med medarbejdere på fritids-, kultur- og landdistriktsområdet, samt plan, natur/friluftsliv, m.fl. Du bliver en del af et samlet fagcenter i By, Land og Kultur med lidt over 100 medarbejdere. Du bliver en del af en udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet, samt foreningslivets og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en organisation, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 

Vi tilbyder også en helt unik natur og landskaber med god tilgængelighed til et aktivt udeliv, en stærk foreningstradition, gode faciliteter og mødesteder. Vi er allerede i gang med spændende indsatser, events og projekter – og med afsæt kommunens ambitiøse strategier og Bevæg dig for livet skal vi sammen med borgerne skabe rammerne for at nå vores to overordnede mål: at flere borgere er tilfredse med livet, samt at kunne tiltrække flere nye borgere.

Løn og ansættelsesforhold
Det er en fast stilling med 25 timer som gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Der kan forventes arbejdstid såvel aftener som i weekends. Der kan være mulighed for øget fast timetal på sigt, og/eller der kan forekomme perioder med ekstra opgaver/øget timetal.

Faaborg-Midtfyn er en geografisk stor kommune, og du skal derfor have kørekort. Der stilles kommunale lånebiler til rådighed til arbejdsrelateret kørsel.

Løn og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdssted: Faaborg-Midtfyn Kommune, Center for By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Kontaktperson: Theis Bavnhøj Hansen, Teamleder Fritid, tbhan@fmk.dk eller tlf. 72 53 80 54.

Ansøgningsfristen er d. 20. august 2021.
Ansættelse pr. d. 1. oktober 2021 – eller snarest muligt.  
 

Hjemmeplejen Horne søger Social- og Sundhedshjælpere til faste stillinger

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedshjælpere søges til faste stillinger ved hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge, Faaborg

 
Alle stillinger er som udgangspunkt på 28 timer om ugen og fortrinsvis i dagvagt med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.10.21. eller snarest muligt.
Kørekort er en forudsætning, idet der også vil være landruter. I byen kører vi på el – cykler.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere, assistenter og afløsere, hvis kerneopgave er at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
Vi er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver en vigtig medspiller. Vi har let til smil og latter og vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. DigiRehab er et indsatsområde, som vi skal arbejde meget mere med. Hjemmeplejegruppen samarbejder tværfagligt med bl.a. hjemmesygeplejersker, terapeuter, egen læge, plejehjem mv. Vi arbejder med borgeren i centrum og i tæt samspil med ægtefælle og familie.
 
I Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
 
Du er:
 • Interesseret i faglig og personlig udvikling
 • Motiveret til at indgå og bidrage til faglig sparring
 • Åbent og bidragende til skabelse af et godt arbejdsmiljø
 • Teamplayer og ser dig som en del af en gruppe, hvor vi sammen skal have tingene til at fungere, så borgerne oplever høj kvalitet af de ydelser, som de modtager fra Horne-Svanninge gruppen
 • Ærlig og ordentlig og til at stole på


Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og muligheder
 • Faglig sparring
 • Tværfagligt samarbejde
 • Spændende opgaver, som er delegeret fra hjemmesygeplejen
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden
   
  For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen på tlf. 7253 1750
   
   
  Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
  Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
   
  Ansøgning via rekrutteringssystem.

  Ansøgningsfrist den. 20.08.21.
   
  Der forventes samtaler fredag den 27. august 2021

  Med venlig hilsen
   


  Leder af Hjemmeplejen Horne-Svanninge

  Mette Bro Jansen
   
   


Dygtig og engageret lærer søges til udskolingen i specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. oktober 2021 (37 t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen i specialklasseafdelingen med linjefag i dansk, engelsk og evt. historie og idræt. Du skal endvidere have tosprogsundervisning. Du skal kunne føre til prøve i dansk og engelsk.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.aula.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 25. august 2021
 
 

Dygtig og robust lærer søges til indskolingen i specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. oktober 2021 (37 t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af indskolingen i specialklasseafdelingen med linjefag i matematik og idræt og gerne svømmelærer. Stillingen indebærer delt klasselærerfunktion.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.aula.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 25. august 2021
 

Ernæringsassistent på 32 timer ugentligt til Madservice

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-08-2021 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med kølemadsproduktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i Madservicekøkkenet, Tømmergården 6, Faaborg

Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i kølemadskøkkenet ligger arbejdstiden i tidsrummet
kl. 6.00-17.00, der arbejdes hver 3. lørdag.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:
1. oktober 2021 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • Kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • Kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • Har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Kølemadskøkkenet producerer kølemad i enkeltportioner til ca. 430 borgere i eget hjem, samt kølemad i bulk til ca. 140 borgere på enkelte plejehjem og institutioner.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist fredag den 20. august 2021 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet.
Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 25. august 2021.


Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Produktionsleder Tina Hannibaldsen 7253 5504 eller Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071
 
 

Sygeplejerske søges til fast stilling på Botilbud Toften

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 19-08-2021 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Fuldtid
Er du sygeplejerske? Og brænder for at være med til at udvikle socialpsykiatrien så kig her?
 

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på Botilbud Toften i Kværndrup.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne med en sindslidelse, som for en kortere eller længere periode står i en svær livssituation, hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte og omsorg med fokus på rehabilitering.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vores tilgang og samarbejdsform tager udgangspunkt i Åben dialog og principper heri.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og byder ind med hver deres faglighed. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også med mod på at udvikle nye og anderledes måder at løse kerneopgaven på. Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og løfter i fællesskab de praktiske opgaver, som det kræver at drifte et Botilbud.
Om jobbet:  Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med meningsskabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicindispensering, madlavning med beboer til følgeskab til aftale med læge, eller en tur i den lokale brugs.
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i     kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø
   
Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog.
   
 • Du kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
   
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
   
Vi kan tilbyde dig:
 • Introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov og ønsker og vi vil bestræbe os på at give dig det bedst mulige afsæt til at varetage de mangeartede opgaver. Du vil deltage i ekstern supervision
 • At blive en del af en personalegruppe med høj social kapital, og du vil møde engagerede, fagligt ambitiøse kollegaer som har stort ansvar og stor indflydelse.
 • En beboergruppe med stor forskellighed, der har individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen.
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling.
I tilknytning til Botilbud Toften findes kommunens socialpsykiatriske akuttilbud, Akuttilbud Faaborg-Midtfyn. Akutfunktionen er en integreret funktion for alle Toftens medarbejdere. Akut-tilbuddet er døgnåbent og tilbyder både samtaler og overnatning.
Botilbud Toften er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er til besættelse fra den 1. august eller snarest muligt og på 32-35 timer primært i dagvagt. Vi er fleksible i forhold til vagter og weekender. 
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull på tlf.72535705 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 19/8 2021
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
 

Social- og Sundhedsassistent til Palleshave pr. 1/9-21

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-08-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og Sundhedsassistent søges til Palleshave pr. 1/9 2021.

Viften er en organisation jf. §§104, 108 og 85 i Lov om Social Service, samt §105 i ABL og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgerne i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen AB søges 1 Social- og Sundhedsassistent på 34 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat pr. 1/9 2021 eller snarest muligt
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 3. weekend.
Borgerne i Solstrålen AB er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg. En del borger anvender TTT. Størstedelen af borgerne har somatiske problemstillinger og får en del medicin. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Din opgave vil bl.a. bestå i daglig medicinhåndtering, dispensering samt dokumentation af den sundhedsfaglige indsats i Nexus FSIII jvnf. Sundhedsloven.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Vi bor i et naturskønt område og vægter udelivet højt.  
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
 • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger risikovurdering
 • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
 • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgning fremsendes elektronisk senest d. 19. august 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 34.
 

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 18-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…
 
Hjemmeplejeleder søges pr. 1. oktober til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen Årslev (mødested: Nr. Lyndelse), hvor der er dag- og aftenvagt.
 
I lederteamet er kulturen bygget op omkring ordentlighed, dialog, humor, mod, tillid, refleksion og engagement. Vi er enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, sparring, kærlige skub og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere. Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 hjemmeplejeledere og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje.
 
Du har ledererfaring.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.
 
Årslev gruppen består af ca. 50 medarbejdere samt elever. Gruppen er en ”landgruppe” med 19 ruter/planer i dagvagt og 5 i aftenvagt, som dækker Nr. Lyndelse, Årslev og stort område syd for disse byer.

I gruppen lægges der vægt på faglig udvikling og det tværfaglige samarbejde, blandt andet med sygeplejen. Medarbejderne er meget selvkørende og arbejder i teams, hvor de hjælper hinanden med at løse udfordringer. Medarbejderne involverer sig i løsninger og er spørgelystne. Medarbejderne griner meget og har en skøn humor.
 
Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Ældre og vores centrale formål er:
 
 • At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
 • At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen.
 • At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
 • At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
 • At styrke monofagligheden.
 
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 
Én af de opgaver, vi står overfor, er at få kigget på Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske justeringer i de enkelte hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.

Derudover arbejder vi med velfærdsteknologi i alle hjemmeplejegrupperne (DigiRehab), hvor medarbejderne træner sammen med borgerne i eget hjem via IPad.
Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen og i det tværfaglige samarbejde er arbejdet med ”Blomstringsuniverset”, som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach i relation til borgere med demens.
 
Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 350 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.
 
Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.

Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du er tilgængelig og har lyst til at være tæt på den daglige drift.
Du reflekterer over egen praksis.
Du er nærværende og anerkendende i din ledelsesstil.
Du kan håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du spiller dine lederkolleger gode.
Du understøtter samarbejdet i hjemmeplejegruppen.
Du er tydelig og tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du er fortrolig med IT.   
Du lytter og handler.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.
 
Ansøgningsfrist d. 18.08.21 kl. 12.00
Samtaler forventes gennemført d. 25.08.21 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 26.08.21.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Majbritt Brødsgaard Borgensgaard på tlf.: 72 53 56 16 eller mail: mabor@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk
 
Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk eller administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk
 

Projektkoordinator til ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!”

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 17-08-2021 15:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid over 21 timer
I Faaborg-Midtfyn ønsker vi, at endnu flere børn og unge møder kunst og kultur, som en del af deres hverdag. Derfor søger en dygtig og handlingsorienteret projektkoordinator til ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!”, som vil bidrage til at udvikle og booste de kulturelle fritidsaktiviteter for børn og unge.

Projektet ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!” indeholder 2 hovedindsatser:
 1. ”KulturContaineren kommer” - hvor 3 udvalgte lokalområder får et boost i forhold til formidling af kunst og kulturelle fritidsaktiviteter samt afprøvning af nye tilbud i samarbejde med lokale aktører
   
 2. Udvikling og afprøvning af nye undervisningsformater for og med unge – hvor der eksperimenteres med anderledes måder at involvere og engagere unge i kunst og kulturelle fritidsaktiviteter
Vi søger en deltidsansat projektkoordinator, som kan arbejde selvstændigt, er handlingsorienteret og kan indgå i tætte samarbejder med kommunens kulturaktører – herunder musikskolen, kulturskolen Spektaklet, biblioteket, billedskolerne m.fl. De lokale kulturaktører vil bidrage til ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!” med aktiviteter og undervisningsforløb, mens din opgave bliver at sætte rammerne for de events og nye tilbud, som udgør projektets kerne. Du vil være en vigtig sparringspartner for kulturaktørerne, og du bliver tovholder for samarbejdet med faciliteter og institutioner i de lokalområder, hvor aktiviteterne skal finde sted.

Vi søger en udadvendt person, som er handlekraftig, idérig og dygtig til at samarbejde med mange forskellige aktører. Du skal kunne kommunikere klart på skrift og i tale samt kunne dokumentere og evaluere projektet. Erfaring med projektledelse og økonomistyring er en fordel. Derudover skal du være indstillet på, at arbejdstiden kan variere en del fra uge til uge.

I By, Land og Kultur bliver du en del af et lille, men effektivt team af erfarne kolleger, som vil assistere med udvalgte opgaver knyttet til projektet. Og så kommer du til at arbejde tæt sammen med en række kulturformidlere og kunstnere fra lokale kulturinstitutioner og kulturelle foreninger, som er dygtige inden for deres forskellige fagområder og kunstarter.

Så er du typen, der kan holde mange bolde i luften, er engageret i børn og unges udvikling og kan skabe begejstring for kunst og kultur, så er det dig vi har brug for som projektkoordinator til ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!” i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektet er et modelforsøg, der gennemføres med tilskud fra Kulturministeriets ”Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur”. Aktiviteterne planlægges og afvikles i perioden august til december 2021. Ansættelsen løber frem til 31. januar 2022, idet afrapportering og evaluering først færdiggøres efter årsskiftet.

Læs mere om projekt ”Grib engagementet – Fold kunsten ud!” her

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Du skal være indstillet på fleksible arbejdstider.

Forventet tiltrædelse d. 1. september 2021.  

Stillingsbetegnelse: Projektkoordinator.

Arbejdssted: By, Land og Kultur – Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Arbejdstid: Deltid (27-30 timer/uge). Der er tale om en tidsbegrænset stilling, der udløber d. 31. januar 2022. Hvis projektet videreføres i 2022, vil der være mulighed for forlængelse.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Hasse Winther, Teamleder – Kultur, tlf. 72 53 20 69, hassw@fmk.dk eller
Britt Steensgaard Jensen, Kulturkonsulent, tlf. 72 53 80 58, brjen@fmk.dk

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest tirsdag d. 17. august 2021, kl. 15.00.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 20. eller mandag d. 23. august 2021.
Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende børne- og straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Lærer med hjerte for trivsel og faglighed - Dansklærer udskolingen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-08-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
Er du en lærer med hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret i almenklasserne i udskolingen og du skal kunne varetage dansk og engelsk. Måske du også har erfaring med, lyst til arbejdet i vores PLC (Pædagogisk Læringscenter)?

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt og senest d.1.10.21 på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm..

Ansøgningsfrist: d.17. august kl.12.00. Samtaler afholdes d.24.5.21 i tidsrummet mellem kl.9.00-12.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hansen 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Fagkoordinator til Myndighed social søges – fx socialrådgiver / cand.soc. i jura

Jobkategori: Akademiker, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at understøtte, at sagsbehandlerne kan sikre meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb? Så er du måske den nye fagkoordinator til Myndigheden på socialområdet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Socialområdet har fokus på det tværgående, borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021 og 2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne. Samtidig er organisationen i en forandringsproces, hvor vi i efteråret 2021 fastlægger, hvordan vi bedst organiserer os omkring den helhedsorienterede, borgerrettede indsats.

Målgruppe
Målgruppen er voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med psykiatriske diagnoser eller som er psykisk sårbare og/eller har et misbrug.
Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til målgruppen og varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 95-97 § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv. Derudover deltager vi i rehabiliteringsteam i beskæftigelsesregi.

Eksempler på opgaver
 • Identificere udviklingspotentiale ift. kvaliteten i sagsbehandling, afgørelser og dokumentationspraksis.
 • Facilitere vidensdeling og kompetenceudvikling.
 • Udvikle og vedligeholde arbejdsgangsbeskrivelser, skabeloner til standardbreve, skriftlige opgaver mv.
 • Formidle ny lovgivning samt bistå med juridisk tolkning og læring, når sager hjemsendes fra Ankestyrelsen.
 • Give sparring og understøtte sagsbehandling i mere komplekse borgerforløb.
 • Understøtte at der systematisk tages aktivt stilling til forholdet mellem priser, indhold og kompensationsbehov.
 • Understøtte behandling af klager og afgørelser og til tider stå for indhentning af oplysninger og udformning af svar.
 • Styrke systematisk praksis omkring koordinering af mål og helhedsorienteret indsats på tværs af forløb og områder.
 • Du vil desuden have en mindre sagsstamme.
Vi ser gerne, at du:
har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et frit og ressourcefokuseret samarbejde med andre. Som sparringspartner er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver samt perioder med højt arbejdspres.
Det er vigtigt, at du har solidt kendskab til /erfaring med serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven på det kommunale område særligt med fokus på voksen-socialområdet.
Vi benytter Nexus og ser gerne, at du har stærke kompetencer ift. brugen af dette, men også at du i det hele taget har nemt ved at fange essensen af IT-programmer, og få dem til at fungere optimalt i praksis. Ovenstående skal gerne komplementeres af gode, kommunikative egenskaber, så du fx kan formidle svært stof på en tilgængelig måde

Uddannelsesmæssig baggrund/erfaring
Vi ser gerne, at du er uddannet socialrådgiver med en overbygning som cand.soc i jura. Hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund, som du finder relevant ift. stillingen, er du også velkommen til at søge.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor medarbejderne forstår at komplementere hinanden og i øvrigt har et samarbejde, der gør arbejdspladsen til et rart sted at være.
Medarbejdergruppen består af 25 myndighedssagsbehandlere samt udførende og administrative medarbejdere, samt afdelingsleder og myndighedsleder, som alle glæder sig til at tage godt mod dig.
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for, at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og er en fast stilling. Stillingen opstartes fra 1. oktober eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der er mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er derfor påkrævet.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 17. august kl. 12.00. Ansøgninger skal fremsendes via rekrutteringssystemet og samtaler afholdes 23. august.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive spørgsmål og kontaktinfo til
konstitueret myndighedsleder Rikke Frandsen på mail rfran@fmk.dk. Du bliver herefter kontaktet hurtigst muligt.

Steensvang Plejehjem søger 2 uddannede Sosu-medarbejdere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-08-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Søger 2 uddannede Sosu-medarbejdere til at indgå i plejen af 32 forskellige skønne personligheder.

Ansættelse pr.1. september 21, eller efter aftale, på 25-30 timer pr. uge. Timetallet kan forhandles.
 
Du er velkommen til at ringe eller besøge os, inden du sender din ansøgning.
 
På plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang med afsæt i Tom Kitwoods teorier omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach
 
Vi forventer, at du:
 • Kan se dig selv i en rolle, hvor du både kan varetage pleje og sygepleje hos beboerne og tage ansvar for faglig sparring samt deltage i oplæring af dine kollegaer.
 • Har interesse for omsorg til mennesker med demens
 • Kan lide udfordringer i arbejdet
 • Trives i en ofte uforudsigelig arbejdsdag
 • Er god til at kommunikere og arbejde tværfagligt, såvel med kollegaer som ledelse.
 • Er ansvarlig for at medvirke til at sikre beboerne en høj livskvalitet
 • Kan skabe sammenhæng mellem ydelse af plejen/ omsorgen og dokumentationen
 • Er selvstændig og fleksibel
 • Kan dokumentere og videregive din faglighed, både mundtligt som skriftligt
 • Tager medansvar for trivsel såvel for beboere som kollegaer
 • Kan arbejde hver 2. weekend
Vi tilbyder lige nu flere ansættelser med mulighed for indflydelse på egen arbejdstider, samt
 • En spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling
 • Tværfagligt samarbejde
 • En arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kollegaer, der hver dag yder en stor indsats for, at beboerne oplever en meningsfuld hverdag
 • En arbejdsplads, hvor alle bliver respekteret, uanset uddannelsesniveau.
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 17. august 2021 kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker med kort varsel pr. telefon.
 Ansættelsessamtaler afvikles løbende.
 
www.steensvang.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 16-08-2021 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i primært køkkenet Humlehaven, Humlehaven 1, 5792 Årslev. 
I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-3 dage om måneden i et andet køkken. Til denne stilling er det aktuelt køkkenet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk.

Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i tidsrummet
kl. 6.00-19.00, der arbejdes hver 3. weekend.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:

1. 
Oktober 2021 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • er uddannet ernæringsassistent eller anden ernæringsfaglig uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan anvende It i forbindelse med dokumentation af kontroller mm
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Køkkenet på Plejehjemmet Humlehaven producerer døgnkost til plejehjemmets 44 beboere samt middagsmad og mellemmåltider til café og aktivitetscentret på stedet.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, til den aktuelle stilling er der tilknyttet et funktionstillæg for varetagelse af Egenkontrolfunktionen.
Vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist mandag den 16. august 2021 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 eller Produktionsleder Lene Larsen 7253 5578.
 

AV-tekniker til Faaborg-Midtfyn Kommune, IT & Digitalisering – deltidsstilling

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Holder du af at arbejde på tværs i en stor og kompleks organisation? Kan du se dig selv i rollen som udkørende AV-tekniker på vores folkeskoler? Er du en vaskeægte teamplayer, der har nemt ved at møde nye mennesker og kan kommunikere med både ledere og medarbejdere i hele kommunen? Så er det helt sikkert dig, vi leder efter til vores team IT, Service & Drift.

Din hverdag hos os

IT, Service & Drift er en del af IT & Digitalisering, hvor vi har et tæt samarbejde med Digitaliseringsteamet IT. Du skal samarbejde med og servicere vores kollegaer i fagområdet Opvækst og Læring, der har ansvar for børn og unge, herunder skoler.

Dine opgaver vil primært være:
 • Vedligeholdelse og drift af ca. 500 Smartboard installationer fordelt på vores 10 skoler (16 matrikler)
 • Udførelse af et årligt eftersyn på alle installationerne
 • Indhente tilbud i forbindelse med nyanskaffelser i samarbejde med den pæd. IT-konsulent
 • Reparation af Chromebooks og klargøring af nye enheder
 • Styring af egne sager via OTRS
Vores tanker om dig

Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med vedligeholdelse og reparation af AV-udstyr
 • Arbejder struktureret og leverer opgaverne til aftalt tid og kvalitet
 • Er struktureret og selvstændig i din arbejdsform, samtidig med at du søger og tilbyder sparring hos dine kollegaer
 • Kan opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer til både ledere og medarbejdere
 • Evt. har en uddannelse som elektronikfagtekniker eller AV-tekniker
 • Har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, og du selv skal kunne komme rundt på de forskellige lokationer
Velkommen til vores nye kollega!

Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af IT & Digitalisering, Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration samt Kursuscenter Faaborg-Midtfyn.

IT & Digitalisering er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi sætter sparring, engagement og udvikling højt i hverdagen. Vi har en positiv tilgang til vores arbejde og opgaver, hvor humor og et godt arbejdsmiljø er vigtige elementer.

Du vil indgå i vores Level 1 support, der består af syv teknikere med reference til lederen for IT, Service & Drift.

Om os
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd

I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: AV-tekniker
Arbejdssted: Arbejdsmarked, IT & Digitalisering, Rådhusvænget 27, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: 25 timer pr. uge

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. oktober 2021 eller efter aftale.  

Yderligere oplysninger

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte leder af IT, Service & Drift, Christian Hein, på 7253 1324 eller chein@fmk.dk.
 
Ansøgning

Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne eventuelt uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 15. august 2021, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 24. august 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1.august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger beskæftigelsesvejleder til fleksjobsagsbehandling - barselsvikariat

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 15-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid

Vil du være med som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobbere – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du lige den ny kollega, vi leder efter.

Om jobbet

Som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobvisiterede har du, sammen med dine kolleger, ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med varig og begrænset arbejdsevne bringes tilbage til beskæftigelse.

Vi arbejder ud fra princippet om, når borgerne er visiteret til fleksjob, er det vigtigt, at de kommer hurtigt i gang og har en klar strategi for, hvordan de finder jobbet: Borgeren skal gerne allerede fra dag ét i gang med at søge job, og det er vores fornemmeste opgave at understøtte processen fra tilkendelsen i rehabiliteringsteamet til fleksjobbet er fundet. Dette gøres bl.a. ved hjælp af fokus på jobsøgning og motivation. Du indgår i forpligtigende, gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • Afholdelse af individuelle samtaler med borgerne i henhold til både lovgivningen og borgerens behov - i forbindelse med disse opfølgningssamtaler skal der udarbejdes fyldestgørende opfølgningsnotater

 • At sikre progression i borgernes sag, så ledige fleksjobbere kommer hurtigst muligt i beskæftigelse

 • Udarbejdelse af borgerens plan og jobmål, som løbende skal opdateres – planen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation, der skal koordineres med relevante samarbejdspartnere ud fra realistiske jobmål

 • At sikre lovmedholdelighed i alle sager, herunder træffe afgørelser, når dette påkræves samt udarbejde gode fyldestgørende revurderinger

 • Inddragelse af relevante samarbejdspersoner på tværs af organisationen i og uden for kommunen, herunder bl.a. tæt samarbejde med Virksomhedsservice, jobkonsulenter og jobmentorer

 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del med indhentelse af LÆ265 og andre relevante bilag, deltagelse på rehabiliteringsmøde sammen med borgeren og efter rehabiliteringsteamets anbefaling træffe afgørelse

 • At indgå i forpligtigende, gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams for derved at understøtte gruppens fælles ansvar for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivningsmæssige muligheder

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning

 • Har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og kan sætte denne viden i spil i arbejdet med borgeren

 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
   
 • Er velformuleret, skriftligt såvel som mundtligt, og du kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
   
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder

 • Er udviklingsorienteret, tør gå nye veje i opgaveløsningen og griber svære udfordringer på en konstruktiv måde

 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer

 • Er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og er positiv samt ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen

Velkommen til vores nye kollega!

Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Jobcenterets myndighedsafdeling, Job & Udvikling, består af fem teams med hver deres teamleder.
Job & Udvikling er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgere og virksomheder i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.

Du vil indgå i gruppen for borgere i fleksjob/på ledighedsydelse, der består af otte beskæftigelsesvejledere placeret i Team Ressourceforløb & Fleksjob.   
Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at give støtte og hjælp til at komme på arbejdsmarkedet og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ude af huset”, enten i andre kommunale bygninger tættere på borgerne eller på virksomhederne.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens fem teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.

Om os

 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet

 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet

 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her

 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt


Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  

 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling

 • Tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og faste ugentlige gruppemøder.

 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  

 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen

 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø

 • Frugtordning og gode kantineforhold

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Beskæftigelsesvejleder
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 t/uge
Barselsvikariat med tiltrædelse d. 1. oktober 2021 af ca. 1 års varighed.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 15. august 2021, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 23. august 2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.Kursuscenter Faaborg-Midtfyn søger rengøringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være med til at inspirere, udvikle og understøtte borgere tilbage til arbejdsmarkedet?
Vil du være en del af et team, hvor vi godt kan lide at gøre rent, og hvor vi har øje for detaljerne i en travl og selvstændig hverdag?
Hvis du kan svare JA til dette, er her jobbet, du skal søge!

Din hverdag hos os
Vi er først og fremmest et beskæftigelsestilbud, og du vil komme til at arbejde med borgere, der både er tæt på og langt fra arbejdsmarkedet. Dit job bliver at understøtte og opkvalificere borgere til at komme hurtigt i job eller uddannelse.

Vores tanker om dig
Vi søger en ny kollega, som har erfaring fra tidligere rengøringsjob. Du skal kunne strukturere dit arbejde og skal kunne rumme, at der kan komme en del ad hoc-opgaver. Du skal have evner og lyst til at arbejde med borgere hver dag, og det skader bestemt ikke, hvis du også har humor og faglig stolthed.  

Vi søger derfor dig, der:
 • Har det grundlæggende rengøringskursus
 • Er tålmodig og kan rumme borgere med forskellige baggrunde
 • Kan skabe tillidsfulde relationer i din dagligdag
 • Samarbejder med dine kolleger om en effektiv løsning af kerneopgaven
 • Har en positiv tilgang til opgaverne
 • Er robust og handler løsningsorienteret i en forandringspræget hverdag, hvor planer og strukturer ikke altid kan holdes
 • Har et gyldigt kørekort B, idet vi har rengøringsopgaver ud af huset
Velkommen til vores nye kollega
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er Faaborg-Midtfyn Kommunes interne kursusafdeling, der udmærker sig ved en høj og professionel rengøringsstandard, gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt.

Det er Facility Service og Gastronomien, der driver og servicerer kursuscenteret samt kantinerne på Lindevej 5 og Faaborgvej 19. Vi er i alt 13 medarbejdere, hvoraf de fem er i Facility Service.

Facility Service sørger for den daglige rengøring af hele huset på Faaborgvej 19. Derudover har vi også opgaver ud af huset i Ringe, Faaborg og Horne. Vi har synlig rengøring og følger de kommunale standarder for rengøring af administrationsbygninger, og vi bruger Viima systemet.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation 
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet 
 • Dejlige omgivelser
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Rengøringsassistent
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Faaborgvej 19, 5854 Gislev
Arbejdstid: 25 timer
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rune Brix på tlf. 7253 4538 i uge 31 og Mariann Lis Hansen på tlf. 7253 7524 mellem kl. 12-14 i uge 32.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 15. august 2021, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 24. august 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 

Familierådgivere til Center for Socialområdet

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 15-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Center for Socialområdet, Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune, søger to familierådgivere til baby- og småbørnsfamilier. Der er tale om to faste stillinger på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2021.

Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores familieindsatser? Er du positiv af sind, og faglig løsningsorienteret sammen med familierne? Så er det måske lige dig vi søger

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er derfor tværfagligt let tilgængelige for hinanden, på både medarbejder- og ledelsesplan. For nuværende har vi bopæl i Broby, men vil næste år flytte til Gislev.

Som familierådgiver i Faaborg-Midtfyn Kommune har du ansættelse i Foranstaltningsgruppen, der består af 11 medarbejdere; 2 praktisk pædagogisk støtte, 1 kontaktperson og 8 familierådgivere. I Foranstaltningsgruppen løser vi opgaver i henhold til Lov om social Service § 52.

Vi søger to familierådgivere specifikt til baby- og småbørnsindsatser. Det gør vi, fordi vi ønsker at udvikle og opkvalificere Foranstaltningsgruppens samlede kompetencer i forhold til generelt at kunne dække indsatsbehovene. Vi har valgt at udvikle og opkvalificere den konkrete indsats til baby- og småbørn. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat kan forekomme arbejde med familier med større børn.

Arbejdet finder almindeligvis sted på arbejdsdage, men der kan forekomme arbejde på helligdage og i weekender. Som Familierådgiver laver du selv aftaler med familien om tidspunkt, men det forventes at aftalerne harmonerer med behandlingsplanen. Aftaler kan derfor finde sted både morgen, dag og aften.

Vi forestiller os, at du fagligt: 
 • Har en pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring med familiebehandling
 • Har faglig viden om baby og småbørn
 • Er optaget af egen faglige kompetenceudvikling
 • Har engagement i forhold til at bidrage til udviklingen og opkvalificeringen af baby- og småbørnsindsatsen.
 • Evner at arbejde monofagligt ind i et tværfagligt samarbejde
Vi forestiller os, at du personligt:
 • Har humor
 • Er selvstændig og kan tage ansvar
 • Er bevidst om egen robusthed i forhold til arbejdet
 • Bidrager til et fælles godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
 • En mangfoldig, tolerant, engageret og glad personalegruppe.


Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder Maria Tofting Thomsen, tlf. 7253 1621.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om to fuldtidsstillinger på 37 timer ugentlig med ansættelse pr. 1. oktober 2021.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest søndag den 15. august 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 24. august 2021 og evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt fredag den 27. august 2021

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Er du til engagerede kolleger og fokus på faglig udvikling Så mangler vi en sygeplejerske i vores Botilbud

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-08-2021 20:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
På Botilbud Korinth arbejder vi på andet år med at skabe et fagligt og værdigt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær livssituation. Målgruppen er voksne med psykiske lidelser, og vi arbejder med afsæt i at udfordringerne for den enkelte beboer er mangeartede og individuelle.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;

Værdighed, Gensidig respekt, Dialog, Ordentlighed og Netværksinddragelse

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.
Personalegruppen er sammensat af: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger, Socialrådgiver, pedel og administrativt personale. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Om jobbet:  Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med menings skabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
   
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
   
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicindispensering, madlavning med beboer til følgeskab til aftale med læge, eller en tur i den lokale brugs.
   
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc. Herunder planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
   
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
   
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
   
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
   
Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske og kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
   
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får støtte til at have mest mulig kontrol i eget liv.
   
 • Du er et rummeligt og nysgerrigt menneske, der formår acceptere og være undrende når såvel kolleger som beboere træffer anderledes beslutninger.
   
Vi kan vi tilbyde dig:
 • en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
   
 • arbejdstid med eller uden weekend arbejde hver 3 weekend og primært dagvagter, med mindre du har andre ønsker?
   
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse på drift af botilbud
   
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de ønsker at invitere ind i deres professionelle netværk, og hvordan de ønsker at støtten til deres recoveryproces skal tilrettelægges.
   
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen samt relevant undervisning og kompetenceudvikling

Stillingen er en fast stilling på 35 timer og det kan aftales om det skal være med enkelte aftenvagter, faste weekender i rullet, eller primært hverdage i dagtimerne.

Du kan læse mere om Døgnpsykiatrien og Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk .
Ansøgningsfrist er fredag d. 13 august 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.17 og 18 august 2021
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte botilbuddets afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932.  
I ugerne 30-32 holder Iben ferie og her kan du træffe Leder af Døgnpsykiatrien Nina Dam på tlf. 72536862

Visitator til ældreområdet søges til Myndighed Sundhed og Ældre. Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Helhedsorienteret Myndighedsafdeling søger visitator 

Vil du være en del af et dynamisk og tværfagligt teamsamarbejde med borgeren i fokus?

Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut og gerne med efteruddannelse i og erfaring med visitation og myndighedsarbejde.
 
Vi værdsætter høj faglighed i såvel det monofaglige som det tværfaglige samarbejde. I år har vi særligt fokus på implementering af de rehabiliterende teams og vejledning af borgerne inden de bliver ”en sag”.
For os er kerneopgaven det sammenhængende forløb og det gode liv for borgerne.

Vi har fysisk til huse i Gislev, hvor vi er organiseret i tværfaglige målgruppebaserede teams.
I Myndighedsafdelingen varetages desuden myndighedsarbejde indenfor handicap og psykiatri, hjælpemidler og boliger.
Vi har i 2018 samlet 3 fagområder: Handicap og psykiatri, hjælpemiddelområdet og visitation i samme hus. I vores struktur findes 8 målgruppebaserede teams med tilhørende teamkoordinatorer. Hvert fagområde har tilknyttet faglig koordinator. Dit team består ud over visitatorer af terapeuter i visitationen, sagsbehandlende terapeuter og ældrekonsulent.

Som visitator har du ansvar for SEL §§ 83.1. 2 og 3, 83A, 84. 1 og 2, indstillinger til boligvisitation samt koordinering af udskrivelser jf. SamBo aftalen. I FMK har vi en fremskudt visitation på sygehusene 4 dage om ugen. I dag har vi 3 visitatorer, som en del af deres arbejde varetager denne funktion. Vi søger endnu en medarbejder, der kan indgå i disse FREVI- vagter. Det vil være en fordel hvis du har bred erfaring fra sygehus, da vi ønsker at du trænes til at indgå i vores fremskudte visitation på Svendborg Sygehus OUH.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
Kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: d.13.08.2021.
Samtaler afholdes d. 23.08.2021.
Stillingen ønskes besat d. 1. okt. 2021.
Det er en fuldtidsstilling.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 7253 6300. Faglig koordinator Betina Louise Nielsen tlf. 7253 2086. TR Lisbeth Hegelund tlf. 7253 5066 eller TR Tina Feldthusen tlf. 72535067. Vi holder ferie på skift, så ring gerne til den næste på listen, hvis du ikke kommer i gennem.
Der henvises desuden til www.FMK.dk

Pædagog til Carl Nielsen-skolen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 13-08-2021 10:00
Arbejdssted: Carl Nielsen Skolen
Stillingstype: Fuldtid
Carl Nielsen-skolen
Faaborg Midtfyn kommune.

Pædagog-stilling

En af skolens dygtige pædagoger i specialklassen har fået andet job, derfor søger vi en pædagog pr 1. september eller snarest derefter.
Carl Nielsen-skolen er en folkeskole med undervisning fra 0.-9. årgang, samt specialklasser.
Skolen har ca. 420 børn, og med en enkelt undtagelse er vi en to-sporet skole. Skolens SFO har ca. 120 børn.
I skolens specialklasser er pt. 32 elever, fordelt i 4 grupper, fra 0.-9. årgang. Vi lægger stor vægt på, at alle kan omgås alle og profitere af samværet på kryds og tværs. Alle elever i K-klasserne er tilknyttet en almenklasse og er med i klassens timer i større eller mindre omfang. Visionen omkring K-klassen er en målrettet, individuel indsats, hvor det enkelte barn støttes i at udvikle sine faglige, personlige og sociale kompetencer og skabe et solidt fundament og livsduelighed for den enkelte.
Vi søger mod et læringsmiljø, hvor hvert barn reelt er en del af fællesskabet i skolen. Når inklusion lykkes, er det ikke kun en gevinst for barnet, men også for skolens øvrige børn.
Nr. Lyndelse ligger ca. 8 km. syd for Odense og har gode busforbindelser til Odense og Fåborg.
På Carl Nielsen-skolen er forhold som trivsel / tryghed og faglige krav hinandens forudsætninger. Personalet arbejder i afdelingsteam. Hverdagen er præget af godt humør og en stor vilje til at få skolen til at fungere optimalt. Medarbejdernes arbejdsrum er indrettet med arbejdsplads til hver enkelt.
Flere målinger har vist både stor trivsel for elever og personale, samt ikke mindst en stor forældretilfredshed. Vi har bl.a. derfor en positiv forældrekreds og et godt kollegialt samarbejde med stor ansvarsfølelse for skolens hverdag og den pædagogiske udvikling.

Vi søger en pædagog, der
 
 • Er engageret, ansvarsbevidst, fleksibel og har humoristisk sans
 • Har pædagogisk overblik, og kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Vil indgå i et positivt samarbejde med det øvrige personale og forældre
 • Vil deltage aktivt i samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved afdelingsleder Susanne Pedersen eller viceskoleleder Irene Larsen tlf. 7253 3780.

Vi modtager gerne et besøg, og henviser i øvrigt til https://carlnielsenskolen.aula.dk/

Løn og ansættelsesvilkår iht gældende overenskomst. Interesserede bedes sende ansøgningen elektronisk gennem Faaborg Midtfyn Kommunes rekrutteringssystem.


Ansøgningsfrist er fredag d. 13. august 2021 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33, mandag d. 16. august.
 

Vores nye kulturskabende og udviklingsorienterede musikskoleleder – er det dig?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 10-08-2021 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Fuldtid
Vores nye kulturskabende og udviklingsorienterede musikskoleleder –
er det dig?

Faaborg-Midtfyn Musikskole er et kulturelt flagskib, der er med til at udvikle det lokale kulturliv, og hvor vi er optaget af at skabe begejstring for musik blandt børn og unge. Musikskolens elever skal opleve både en musikalsk, social og personlig udvikling når de deltager i undervisningen og de mange andre aktiviteter i musikskolen. Sammen med en række andre inspirerende kulturaktører er musikskolen i fuld gang med at videreudvikle og styrke det lokale kulturliv. For i Faaborg-Midtfyn er det en klar ambition, at kulturelle aktiviteter og fællesskaber bidrager til at skabe det bedste sted at bo. Derfor søger vi en musikskoleleder, der vil stå i spidsen for en fortsat udvikling, der gør musikskolen til en toneangivende kulturaktør og samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre kulturinstitutioner.

Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. Vi arbejder ud fra en ambitiøs udviklingsstrategi og der er igangsat en stribe innovative udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle skoler, dagtilbud og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn med Den kulturelle rygsæk skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever.

Gennem det seneste år er der udarbejdet en plan for den videre udvikling af musikskolen, og vi er klar til at arbejde videre med de fokuspunkter, der er blevet stillet skarpt på. Det handler om at udvikle på udbuddet af undervisningstilbud, så vi kan nå endnu flere børn og unge med musikskolens tilbud. Bl.a. ved at udvikle på undervisningstilbud til skoler og dagtilbud samt gennem flere hold- og sammenspilsaktiviteter som supplement til elevers soloundervisning. Og så skal der fokus på at skabe mere interessante undervisningsmiljøer og på den sociale dimension af det at være elev i musikskolen. Derfor har vi brug for en visionær og kulturskabende musikskoleleder, der kan videreudvikle musikskolen i et tæt samarbejde med de ansatte og bestyrelsen. Vi søger efter en leder, der kan skabe klare visioner samt inddrage, samle og opnå følgeskab i en personalegruppe med mange dygtige medarbejdere. 

Kort om jobbet
Et spændende og udfordrende job med engagerede medarbejdere og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra arbejde med strategisk og pædagogisk udvikling over personaleledelse til økonomistyring og opbygning af faglige netværk. Din største opgave bliver at stå i spidsen for implementeringen af den plan for udvikling af musikskolen, som er formuleret i dialog med medarbejderne og med input fra brugere og bestyrelse. Du får en vigtig rolle som kulturskaber, hvor du har til opgave at sætte medarbejdernes faglige kompetencer i spil på en måde, der gør musikskolen til en central samarbejdspartner for en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Du får med andre ord mulighed for at arbejde med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser, hvor personlige egenskaber som empati og mod samt evnen til at skabe en tillidsbaseret dialog bliver vigtige redskaber i hverdagen. Derfor vil du også i høj grad få gavn af dine erfaringer med personaleledelse fra lignende lederjobs på musikskoler eller andre kultur-/uddannelsesinstitutioner. Du kommer til at indgå i et kulturlederteam sammen med lederen af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og teamlederen for kultur i Center for By, Land og Kultur. Så er din erfaring med personaleledelse begrænset, har du mulighed for løbende at få ledelsesmæssig sparring af dine kolleger.

Du får desuden til opgave at repræsentere musikskolen overfor kommunens politiske og administrative ledelse, ligesom du vil være musikskolens ansigt udadtil – både lokalt og i en række faglige fora samt tværkommunale samarbejder. Du vil også få relationer til kolleger inden for andre fagområder og til ledere af andre kulturinstitutioner, som i lighed med dig bidrager til at udvikle det lokale kultur- og fritidsliv samt de forskellige dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i området.

Hvad kan du se frem til?
Vi kan tilbyde
 • en dedikeret medarbejdergruppe, som arbejder målrettet med den videre udvikling af musikskolen
 • et kulturlederteam, som ser frem til et godt samarbejde om at styrke det lokale kulturliv
 • et spændende, udfordrende og afvekslende lederjob
 • en hverdag med en uformel omgangsform, hvor humor og respekt for hinanden er i højsædet
 • en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på ordentlige processer, og har fokus på en tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere
 • en organisation med ambitioner om at skabe tilbud til borgerne af høj kvalitet
 • en unik mulighed for at præge udviklingen af fremtidens musikskole i FaaborgMidtfyn

Dine kompetencer
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at udvikle en musikskole, hvor elever og medarbejdere kan udvikle sig
 • kan skabe tydelige visioner for fremtidens musikskole
 • vil gå forrest og være en kulturskaber i udviklingen af musikskolen
 • er udadvendt og trives med at være en synlig repræsentant for musikskolen
 • kan arbejde struktureret med ledelse af forandringsprocesser
 • har erfaring med ledelse fra en musikskole eller en anden kultur-/uddannelsesinstitution
 • kan understøtte trivsel og skabe rammer for en hverdag præget af tillid
 • kan håndtere økonomisk og strategisk ledelse af en kulturinstitution

Derudover leder vi efter en musikskoleleder, der
 • kan arbejde både proces- og resultatorienteret
 • har modet til at arbejde med forandringer – også når det kræver vedholdenhed
 • kan håndtere konfliktløsning, hvis det er nødvendigt
 • har et solidt kendskab til og viden om musik- og/eller kulturlivet
 • kan skabe relationer og netværk – baseret på tillidsfuldt samarbejde
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • kommunikerer klart og præcist både på skrift og i tale

Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Vi gør opmærksom på, at der er ekstern repræsentation i ansættelsesudvalget i form af en forældrerepræsentant fra musikskolens bestyrelse, som får adgang til oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret musikskoleleder Palle Larsen, tlf. 72 53 83 91, pal@fmk.dk eller chef for By, Land og kultur Christian Tønnesen,
tlf. 72 53 20 51, chton@fmk.dk.

Du finder den nye plan for udvikling af Faaborg-Midtfyn Musikskole her: https://musikskolen.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Subsites/musikskolen/user_upload/Udviklingsplan_-_Endelig.pdf
Du finder forslaget til kommunens nye kulturstrategi her: https://www.fmk.dk/index.php?id=39170
Og du finder kommunens udviklingsstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/


Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. august 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles d. 17. august 2021 og d. 26. august 2021. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test. 
Ansættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Musikskole leverer undervisning over hele kommunen og råder over egne lokaler i de største byer. Administration og ledelse er placeret på Centrumpladsen 6b i Ringe – lige i bymidten og tæt på bus- og togstation. Informationer om medarbejdere, undervisningstilbud osv. fremgår af musikskolens hjemmeside – https://musikskolen.fmk.dk/forside/

Musikskolen er en del af et udviklingsorienteret center i By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at stærke fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet Job & Udvikling

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du juridisk stærk, besidder du særlige effektive administrative og digitale kompetencer – og har du et godt indblik i beskæftigelsesområdet? Har du lyst til at blive en del af vores tværgående, serviceorienteret gruppe af administrative sagsbehandlere i Jobcentret? Så er du måske vores kommende kollega.

Du kan blive den centrale person, der får ansvaret for at varetage de administrative opgaver på tværs af myndighedsområdet. Med denne spændende stilling vil du indgå i en faglig dygtig gruppe på tre personer.

I 2019 omlagde og effektiviserede vi vores driftsstyring og sagsbehandling i Jobcentrets myndighedsområde Job & Udvikling, så de administrative sagsbehandlere i dag spiller en vigtig rolle i den generelle sagsbehandling. Vi har på den måde styrket, effektiviseret og opkvalificeret sagsbehandlingen omkring sanktioneringer, aktindsigter samt fået et øget fokus på drifts- og produktionsstyring.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med sanktioneringer, herunder håndtering af fraværsregistreringer, rådighedsvurderinger, partshøringer, indstillinger til Ydelseskontoret i forbindelse med sanktioneringer
 • Drifts- og produktionsstyring, som på tværs af teams og målgrupper, skal sikre lovmedholdelighed omkring samtaler og beskæftigelsestilbud. Du skal understøtte kalenderstyringen for beskæftigelsessagsbehandlerne, herunder styring af samtaler, opfølgnings- og tværfaglige møder samt booke samtalerum, tolke og flådebiler mv.
 • Selvstændig sagsbehandling omkring begæringer om aktindsigt – herunder vurderinger af evt. undtagelser af akter, partshøringer og afgørelser omkring dette
 • Håndtering af og sagsbehandling omkring anmodninger om indsigtsret jævnfør reglerne i GDPR
 • Bevillinger af arbejdstøj
 • Afholde introduktionskurser og anden relevant undervisning for kolleger i Jobcentret
 • Forestå vagttelefonfunktionen for myndighedsområdet
 • Du vil skulle arbejde tæt sammen med beskæftigelsessagsbehandlerne, Ydelseskontoret, Administrationen, Borgerservice samt vores udførerdel – både interne og eksterne
Dine faglige kompetencer
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, administrationsbachelor, el.lign. og har erfaring fra beskæftigelsesområdet. Du har udprægede og stærke juridiske, administrative og digitale kompetencer, så du selvstændigt kan varetage juridiske, beskæftigelsesfaglige vurderinger og afgørelser. Du har evne og lyst til hurtigt og kontinuerligt at tilegne dig kendskab til nye administrative og digitale løsninger, der løbende kan optimere den daglige drifts- og produktionsstyring. Du skal have indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen, den forvaltningsretlige lovgivning - herunder Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataforordningen, GDPR mv.
 
Dine personlige kompetencer
Du skal i udpræget grad være forandringsparat, klar til nye opgaver og administrative samt digitale funktioner. Du skal hele tiden have blik for, hvordan du, med din særlige funktion og kompetencer, kan være med til at understøtte Jobcentrets kerneopgaver og beskæftigelsessagsbehandlernes opgavevaretagelse, så det giver størst mulig værdi for vores borgere og virksomheder.

Følgende personlige kompetencer er nødvendige:
 • Du er udpræget fleksibel i opgaveløsningen
 • Du har markant flair for service og forandringsparathed
 • Du har en naturlig, anerkendende, tydelig og fejlfri kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt
 • Du arbejder med struktur, overblik og effektivitet i opgaveløsningen, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Du kan overskue at have mange, samtidige bolde i luften
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen, og du griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Du har respekt for Jobcentrets kerneopgave, de faglige medarbejdere og øvrige funktioner
 • Du er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
Velkommen til vores nye kollega!
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling, består af fem teams med hver deres teamleder.
Job & Udvikling er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.

Gruppen af administrative sagsbehandlere er for nuværende placeret i Team Ressourceforløb & Fleksjob. Som administrativ sagsbehandler i Job & Udvikling er det vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis, og dermed via løbende orientering, kunne foretage nødvendige ændringer i sagsbehandlingen.

Om os
 • Vi har kontinuerligt fokus på resultatskabelse, der understøtter og afspejler de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen samt i kommunens Udviklingsstrategi
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og gruppemøder samt juridisk støtte og sparring fra vores tilknyttede jurist  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Administrativ sagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 t/uge
Fast stilling med tiltrædelse senest d. 1. oktober 2021 – meget gerne før.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 8. august 2021, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 12. august 2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger teamleder til Børneområde Midt pr. 01.10.2021

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 08-08-2021 12:00
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en teamleder til Børneområde Midt, som består af 3 børnehuse beliggende i Ringe. Ledelsen består af tre teamledere og én områdeleder. Vi er et børneområde i vækst og har gennem de seneste år bygget ud og bygget nyt i hele området. Vi søger en teamleder, der er motiveret for at lede samskabelse af den nye kultur og struktur i de meget fantastiske nye rammer i Hættegården.

Brænder du for at skabe høj kvalitet og understøtte pædagogiske og organisatoriske processer?

Er du ambitiøs og visionær på 0-6-års området?

Ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder kulturstyret fremfor regelstyret, og hvor vi prioriterer medbestemmelse?

Tænker du udvikling ud fra et ressourcesyn, hvor vi spiller hinanden gode?

Så er du måske den teamleder, vi søger.


Om os
Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse: Vesterparkens Børnecenter, 1000Fryd og Hættegården. Stillingen er med daglig ledelse i Hættegården.

Hættegården er en helt nybygget institution beliggende på en stor, nyrenoveret legeplads ud mod marker og med skoven som baggrund. Institutionen råder over eget skovområde med hytte, samt lade med værksted. Institutionen blev under byggeriet udvidet til at rumme vuggestuetilbud. Vi har 12 vuggestuepladser, samt op til 72 børnehavepladser. Det særlige kendetegn for Hættegården er arbejdet med natur og udeliv. Se yderligere på vores hjemmeside.  

Børnehusene i Børneområde Midt ligger tæt på hinanden, og vi har et godt samarbejde på tværs af husene – både som medarbejdere og ledelse. Vi udvikler gennem lokale netværk i vores område, her mødes netværkspædagogerne på tværs inden for et specifikt fokusområde, fx sprog, børn i udsatte positioner o.l. Vi har en fælles, engageret forældrebestyrelse for alle 3 børnehuse, som arbejder tæt på vores pædagogiske praksis og deltager i møder med pædagogerne.

Du bliver en del af et stærkt lederteam, hvor vi arbejder med matrix på opgaver. Ledergruppen har fordelt ledelsesopgaver, der gå på tværs i organisationen, så vi derved øger sammenhængskraften i området og udnytter de rette kompetencer på rette opgaver. Yderligere effektiviserer det vores ledelsesarbejde og bringer os i meget tæt dialog og samarbejde, hvor fælles refleksion og analyse af vores ledelsespraksis er mulig. Teamledelsen er optaget af ny viden og har tidligere deltaget i forskningsprojekter, medvirket i vidensdeling i artikler, samt podcast om børn, mad og måltider. Vi søger viden sammen.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element. Vi har haft et uddannelsesforløb i samarbejde med UCL for samtlige medarbejdere det seneste år, som har haft fokus på netop dette. Vi har en forventning om, at du har et stort kendskab til Den styrkede pædagogiske læreplan og kan være med til fortsat at implementere den i hverdagen. Vi arbejder systematisk med evaluering, og fx ud fra videoklip analyseres den pædagogiske praksis.

Som teamleder får du ansvaret for den daglige drift, personaleledelsen, de pædagogiske læringsmiljøer samt forældresamarbejdet i et af børnehusene.
Derudover arbejder vi med matrixledelse. Det vil sige, at man leder på opgaven på tværs af børnehusene i samarbejde med det øvrige ledelsesteam.

Vi er optagede af at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt – og hvor dialogen og relationerne er de vigtigste forudsætninger for, at vi lykkes i fællesskab med at udvikle det bedste tilbud for byens børn. I Børneområde Midt har medarbejderne i fællesskab formuleret et værdigrundlag, hvor netop relation er den bærende kraft, for at vi kan mødes i respekt, anerkendelse og tillid. På hjemmesiden kan du læse nærmere om, hvordan vi udmønter dette i praksis.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt, samskabende samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har et højt fagligt uddannet personale, som er engageret og udviklingsorienteret
 • er langt med implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan
 • har en kultur, hvor vi dokumenterer og analyserer vores praksis systematisk gennem videoklip.
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • bl.a. arbejder med miniprojektmodel, vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner og har et velfungerende tværfagligt samarbejde.
 • arbejder i mange forskellige IT-systemer
Vi søger derfor dig, der kan arbejde ud fra følgende ledelsesfelter:
Faglig ledelse
 • Uddannet pædagog og gerne med en videreuddannelse indenfor ledelse eller pædagogik/psykologi/socialfag.
 • Opstiller klare mål og rammer, som understøtter Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Understøtter at den pædagogiske praksis tager afsæt i data og faglig viden.
 • Er nysgerrig og kan indhente ny viden og forskning indenfor dagtilbudsområdet og kan implementere det i vores praksis, så det skaber merværdi for organisationen.
 • Sikrer stabil drift, herunder arbejdsplaner, vikardækning, mødeplanlægning og løsning af øvrige praktiske opgaver.
 • Har en undersøgende tilgang, er opsøgende og dialogorienteret ind i praksis.
Personaleledelse
 • Bedriver tydelig og nærværende ledelse med fokus på individets og gruppens kompetencer.
 • Sikrer den nødvendige sparring og supervision ift. medarbejderne.
 • Er tydelig i at sætte rammer og retning, så råderummet er afklaret, og pædagogerne spilles gode.
 • Arbejder med arbejdsmiljø både i teamet og hos medarbejderen, herunder afholdelse af MUS, GRUS, fraværssamtaler m.m.
Personlig ledelse
 • Har et godt overblik og er struktureret i opgaveløsningen og kan overskue høj kompleksitet.
 • Er anerkendende overfor forskelligheder og fleksibel fremfor regelstyret.
 • Kan træffe en beslutning og følge op på den.
 • Kan modtage og give feedback og feedforward.
Ledelse på tværs
 • Medvirker til at binde opgaveløsningen sammen på tværs og løfte den samlede kvalitet i samarbejdet med de øvrige teamledere i dagtilbuddet, PP-konsulenter, myndighedssagsbehandlere, pladsanvisere, ergo- og fysioterapeuter m.m.
Strategisk ledelse
 • Er medansvarlig for områdets økonomi og for at indfri de fastsatte økonomiske målsætninger.
 • Bidrager til at udvikle og iværksætte effektive procedurer og administrative rutiner.
 • Omsætter Faaborg-Midtfyns Kommunes politikker og strategier til praksis.
 • Medvirker til at udvikle visioner og tilrettelægge processer og projekter, så medarbejderne oplever tydelighed, mening og inddragelse i vores udvikling af Børneområde Midt. Facilitatorrollen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt. Tiltrædelse er 01.10.2021.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Britta Kruse; 72 53 47 22.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 08.08.2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde 19.08.2021 og 2. samtalerunde 25.08.2021.
Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Børneområde Midt søger en pædagogmedhjælper til tidsbegrænset ansættelse 01.09.2021 – 01.07.2022

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-08-2021 12:00
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?
Brænder du for at være sammen med børn og ønsker du at afprøve arbejdet i en børnehave?
Brænder du for at give børn en tryg og sjov dag, hvor de trives og udvikler sig.

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner: Børnecentret Vesterparken,1000Fryd og Hættegården. Stillingen er tilknyttet Hættegården, med ansættelse i Børneområde Midt. Hættegården er normeret til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Arbejdstiden er varieret i tidsrummet 6.00-17.00 og faste aftenmøder tilrettelagt i et årshjul.

Jobprofil
Du skal indgå i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt og deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, på tværs af husene. I hverdagen deltager du i børnemøder i huset, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder.

Vi arbejder målrettet med Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element. Som pædagogmedhjælper skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer og pædagogiske grundlag. Det er ikke et krav at du har kendskab til det i forvejen.

Vi har et værdigrundlag i vores børnehuse, hvor respekt, anerkendelse, tillid og den stærke relation er forudsætning for vores samarbejde og vores fællesskab om at udvikle et dejligt miljø for børn, forældre og personaler. Link: Værdier i Børneområde Midt (fmk.dk)

Forventninger til dig
 • Har gode samarbejdskompetencer og kan løse opgaver der uddelegeres.
 • Er aktiv og viser initiativer.
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og bidrager til at børn oplever sig set og hørt og at være inddraget.
 • Er nærværende og god til at etablere relationer.  
 • At du lyst til at lege med og at understøtter at børn gennem leg lærer om livet.
 • Reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger og møder børn, forældre og kollegaer med smil.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljø.
 • Er stabil og fleksibel i forståelsen af at organisationen og kerneopgaven går forrest.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist den 6. august 2021 kl. 12:00.
Vi forventer at holde samtaler i uge 32.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 34 timer/uge. Ansættelsen er tidsbegrænset i perioden fra den 1. september 2021 til den 1. juli 2022 - i forbindelse med at en af vores pædagogmedhjælpere er på uddannelse.
Lønindplacering sker iht. PMFs overenskomst på området.   

Kontaktpersoner
Har du spørgsmål, kan du kontakte institutionsleder Britta Kruse på 7253 4722 eller teamleder Marianne Wolff 7253 4691.