Single

Socialfaglig medarbejder søges til fast stilling på Botilbud Toften

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 19-11-2020 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vi søger en socialfaglig medarbejder; pædagog, ergoterapeut eller socialrådgiver til en fast stilling på Botilbud Toften i Kværndrup.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne med en sindslidelse, som for en kortere eller længere periode står i en svær livssituation, hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte og omsorg.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Derudover arbejder vi med kognitive samtaler.

I vores Botilbud er vi særligt optaget af og er i gang med at arbejde med dannelse af netværk, hvor vi organiserer os på en anden måde og indgår som en del af beboerens netværk og hermed tilstræber en ligeværdighed i samarbejdet

Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os. Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også med mod på at udvikle nye og anderledes måder at løse kerneopgaven på. Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og løfter i fællesskab de praktiske opgaver såsom madlavning, rengøring og indkøb.
De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet såsom madlavning, indkøb, ect.
 • At planlægge og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksorienteret. Vi arbejder med Åben Dialog – åbne samtaler og vil gerne udvikle den tilgang og faglighed, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med den kognitive tilgang, eller vil gerne have det.
 • Du kan prioritere din tid og i tæt samarbejde med dine kollegaer og beboere tilrettelægge dit arbejde med fokus på indsatsplaner, døgnrytme og daglig journalisering og pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicin med respekt, tillid, håb, udvikling.
 • Du er åben og ærlig og bidrager til det gode arbejdsmiljø og har øje for dine kollegaer hvis der er behov for hjælp.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende, troværdig og tydelig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan tilbyde dig:
 • Introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil deltage i ekstern supervision
 • At blive en del af en personalegruppe med høj social kapital, og du vil møde engagerede, fagligt ambitiøse kollegaer som har stort ansvar og stor indflydelse.
 • En beboergruppe med stor forskellighed, der har individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen.
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling.
I tilknytning til Botilbud Toften findes kommunens socialpsykiatriske akuttilbud, Akuttilbud Faaborg-Midtfyn. Akutfunktionen er en integreret funktion for alle Toftens medarbejdere. Akut-tilbuddet er døgnåbent og tilbyder både samtaler og overnatning.

Botilbud Toften er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er til besættelse fra den 1/12 2020 eller snarest muligt og på 32-35 timer i blandede dag og aften vagter med rådighedsvagter og weekendvagt hver 2.eller 3. weekend.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull på tlf.72535705 eller leder af døgnpsykiatrien Nina Dam tlf.72536862
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 19/11
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

 

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sygedagpengesagsbehandler

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-11-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi omlægger og geninvesterer i den tidlige indsats på sygedagpengeområdet.

Derfor opslås 1 fast stilling i Team Sygedagpenge & Jobafklaring med tiltrædelse 1. januar 2021.

Så hvis du er parat til at gå forrest for at understøtte sygemeldte borgere i at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne i at beholde deres medarbejdere, så er det lige dig, vi søger.

Om stillingen
Som sygedagpengesagsbehandler er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som mulig til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats.
Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Aktuelt afholdes de fleste møder dog digitalt for at minimere smittespredning af COVID-19, hvilke betyder, at en del arbejdsopgaver varetages hjemmefra og kun i mindre omfang ved fysisk fremmøde i jobcenteret og ude på virksomhederne.

Vi har et fælles ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger og faglige organisationer m.fl.

Om arbejdsopgaverne
 • Løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse på møder i kommunens rehabiliteringsteam
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og gerne med sygedagpengeområdet
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret, og evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare et godt arbejdsmiljø
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcentrets myndighedsafdeling Job & Udvikling, hvor vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcenteret som en god samarbejdspartner.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Vi arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen samt en fælles feedbackmetode (KDP) for at gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er opdelt i 2 grupper, der varetager sagsbehandlingen for henholdsvis sygedagpenge og jobafklaring.
Den ledige stilling er i sygedagpengegruppen.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Den værdiskabende adfærd” og ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne i en konstant foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Sygedagpengesagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 17. november 2020, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 25. november 2020.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 

Barselsvikariat til logopædisk specialundervisning for voksne

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 12-11-2020 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Med base i Hjerneskadecentret Hillerslev søger vi en barselsvikar til varetagelse af et bredt udsnit af logopædisk undervisning for voksne. Stillingen er på 20 timer pr. uge (evt. med mulighed for flere timer) med start d. 1. januar 2021.  
 
Du er uddannet (audio)logopæd, talepædagog eller lignende. Du må meget gerne have erfaring med at arbejde med voksne der har tale-, sprog- og/eller kommunikationsvanskeligheder. Du er god til at tilrettelægge undervisningen, både individuelt samt i små grupper, og du tilpasser undervisningen til den enkelte borger. Du er god til at samarbejde med andre faggrupper så som fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere m.fl.
 
Kørekort er en nødvendighed, da undervisningen kan foregå forskellige steder i kommunen, bl.a. i borgernes eget hjem.
 
Vi søger en underviser der har:
 • Bred faglig viden og/eller erfaring inden for det voksenlogopædiske fagområde
 • Evnen til at skabe en god og tryg relation
 • En anerkendende og neuropædagogisk tilgang til den enkelte borger
 • Gode kommunikative færdigheder både mundtligt og skriftligt 
 • Kendskab til det at arbejde med mennesker i sorg og krise
 • Faglige kompetencer til at rådgive og vejlede samt agere som sparringspartner for andre faggrupper internt og eksternt
 • Gode samarbejdsevner og du kan modtage/give sparring til kollegaer
 • Lyst til at arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at gøre opmærksom på behovet for sparring og vejledning
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med højt til loftet
 • En arbejdsplads med stor mono/tværfaglighed
 • Et tværfagligt hjerneskadecenter
 • Indflydelse på egen hverdag samt arbejdsopgaver
 • Gode kollegaer, som brænder for deres arbejde
 • Åbenhed over for nye tiltag og ideer
 • En travl, omskiftelig og spændende hverdag
 • Tæt samarbejde med hjerneskadecenterets øvrige personale.
 
Kompenserende specialundervisning for voksne er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud til personer med senhjerneskade, ADHD/ADD, et bred udsnit af sprog- og talevanskeligheder og meget mere. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres ud fra en individuel og evaluerbar målsætning i tidsbegrænsede undervisningsforløb. Samarbejde med kollegaer i Hjerneskadecentret, kommunens øvrige bo- og dagbeskæftigelsessteder, hjemmevejledere m.fl. sikrer en flerfaglig indsats.
 
Samtaler
Afholdes torsdag d. 19. november 2020.
 
Yderligere information
Vil du vide mere, kan du kontakte leder Dorthe Bæhrenz på tlf.:7253 6896
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse efter aftale med Danmarks Lærerforening.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er torsdag d. 12. november 2020 kl. 23.59
Der ansøges elektronisk via rekrutteringssystemet.

Idrætspædagog søges til Symfonien

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 09-11-2020 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
Idræts Pædagog søges til Symfonien
Er du pædagogen, der ikke kan lade være med at blive begejstret over børn og bevægelse?
Er du pædagogen som kobler leg, udvikling og bevægelse i dit pædagogiske arbejde og har du evt en passion eller fritidsbeskæftigelse indenfor idræt, så er det dig vi søger.
Er du pædagogen som har erfaringer med at arbejde med førskolebørn.
Børneområde Vest – Symfonien søger en pædagog til førskolegruppen.    
Stillingen er på 37 timer med ansættelse 1. december eller snarest muligt.
Om os
Børneområde Vest er et kommunalt dagtilbud, der består af to børnehuse:
 • Symfonien, som er en musik- og idrætsinstitution med:
  • 22 vuggestuepladser
  • 110børnehavepladser
  • 7 §4 pladser + 2 §32 pladser
 • Myretuen, som vægter udeliv og bevægelse med:
  • 65 børnehavepladser
For at sikre, at børnene møder tilgængelige og nærværende voksne arbejder vi i teams med positionering, samt inddeling af børnene i mindre grupper i løbet af dagen.
Musik- og Idrætsinstitution
Symfonien er både certificeret DGI Idrætsinstitution, samt Sang-certificeret institution.
Som Idrætsinstitution ønsker vi at idræt, leg og bevægelse en integreret del af hverdagen. Vi har rigtig gode rammer, bla stor legeplads og gymnastiksal, og vi arbejder struktureret og systematisk med at fremme børns glæde og begejstring ved at bevæge sig.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads hvor faglighed og faglig udvikling vægtes højt
 • En institution hvor du kan udfolde din interesse og kompetencer inden for sang og bevægelse
 • En arbejdsplads hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus
 • En stor og alsidig personalegruppe, hvor faglig sparring, en positiv tilgang og humor vægtes højt
 • En kommunal frokostordning, hvor du selvfølgelig spiser med sammen med børnene
 • En mentor de første 3 måneder, der sikrer, at du kommer godt ind i vores institution
Vi forventer:
 • at du er uddannet pædagog og arbejder ud fra dagtilbudslovens bestemmelser – både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger
 • at du har en høj faglighed og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • at du holder dig fagligt ajour, og vil efteruddannelse
 • at du har overblik og kan arbejde struktureret
 • at du er stabil og fleksibel
 • at du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med forældre, børn, kolleger, ledelse og tværfaglige konsulenter
 • at du arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring
 • er løsningsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • at du indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis
 • at du kan anvende en computer, herunder mail og dokumentationsværktøjer
 
I din ansøgning vil vi bede dig beskrive hvordan du kan være med til at styrke vores profil som idrætsinstitution.
 
Ansøgningsfrist er mandag den 9. november kl. 12.00
Der indkaldes til samtaler torsdag den 12. november fra kl. 16.00
Løn jf. BUPL overenskomst. 
I FMK indhentes straffe-og børneattest inden ansættelse.
 
Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere - gerne i tidsrummet kl. 9-10.
Teamleder Søren Møller
 • 72534754
 • smoel@fmk.dk 


Pædagog søges til Børneområde Vest

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 09-11-2020 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
Pædagog søges til Børneområde Vest.
Symfonien, Røjlevej 22, 5792 Årslev
Er du pædagogen der ikke kan lade være med at blive begejstret over børn og bevægelse ?
Er du pædagogen som kobler leg, udvikling og bevægelse i dit pædagogiske arbejde og har du evt. en passion eller fritidsbeskæftigelse inden for musik, idræt og bevægelse, så er det dig vi søger.
 
Børneområde Vest – Symfonien søger pædagog til børnehavegruppen med 3-5 årige børn.
Stillingen er på 37 timer med ansættelse 1. januar eller snarest muligt.
Om os
Børneområde Vest er et kommunalt dagtilbud, der består af to børnehuse:
 • Symfonien, som er en musik- og idrætsinstitution med:
  • 22 vuggestuepladser
  • 110 børnehavepladser
  • 7 specialpædagogiske pladser §4
  • 2 §32 pladser
 • Myretuen, som vægter udeliv og bevægelse med:
  • 65 børnehavepladser
For at sikre, at børnene møder tilgængelige og nærværende voksne arbejder vi i teams med positionering, samt inddeling af børnene i mindre grupper i løbet af dagen.
Musik- og Idrætsinstitution
Symfonien er både certificeret DGI Idrætsinstitution, samt Sang-certificeret institution.
Som musik og Idrætsinstitution ønsker vi at musik, idræt, leg og bevægelse er en integreret del af hverdagen. Vi har rigtig gode rammer, bl.a stor legeplads og gymnastiksal, og vi arbejder struktureret og systematisk med at fremme børns glæde og begejstring ved at bevæge sig.
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads hvor faglighed og faglig udvikling vægtes højt
 • En institution hvor du kan udfolde din interesse og kompetencer inden for sang og bevægelse
 • En arbejdsplads hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus
 • En stor og alsidig personalegruppe, hvor faglig sparring, en positiv tilgang og humor vægtes højt
 • En kommunal frokostordning, hvor du selvfølgelig spiser med sammen med børnene
 • En mentor de første 3 måneder, der sikrer, at du kommer godt ind i vores institution
Vi forventer:
 • at du er uddannet pædagog og arbejder ud fra dagtilbudslovens bestemmelser – både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger
 • at du har en høj faglighed og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • at du holder dig fagligt ajour, og vil efteruddannelse
 • at du har overblik og kan arbejde struktureret
 • at du er stabil og fleksibel
 • at du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med forældre, børn, kolleger, ledelse og tværfaglige konsulenter
 • at du arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring
 • er løsningsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • at du indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis
 • at du kan anvende en computer, herunder mail og dokumentationsværktøjer
 
I din ansøgning vil vi bede dig beskrive hvordan du kan være med til at styrke vores profil som musik og idrætsinstitution.
 
Ansøgningsfrist er mandag d. 9. november 2020 kl.12:00.
Samtaler bliver torsdag den 12. november fra kl.16.00.
Løn jf. BUPL overenskomst. 
I FMK indhentes straffe-og børneattest inden ansættelse.
 
Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere - gerne i tidsrummet kl. 9-10.
Teamleder Søren Møller
 • 72534754
 • smoel@fmk.dk 


Afdelingsleder i Økonomi og Løn

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 05-11-2020 12:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor at skulle ansætte en ny afdelingsleder i Økonomi og Løn. En attraktiv mulighed for dig med stærk økonomisk faglighed, som ønsker spændende opgaver og stor indflydelse i en organisation i udvikling.

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.500 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odenseforstæderne i nord. Vi mener selv, at vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune.

Økonomi og Løn har en lang række opgaver af både strategisk, tværgående og understøttende karakter. Stabens opgaveportefølje spænder bredt. Staben varetager økonomi- og lønstyringen for hele organisationen - både på det strategiske og driftsmæssige plan. Staben varetager opgaver vedrørende indkøb, opkrævning, kontrol for socialt bedrageri, koordinering af befordring og den overordnede ledelsesinformation. Som afdelingsleder indgår du i stabens ledelsesteam sammen med chefen for Økonomi og Løn og den anden afdelingsleder. I staben er der 40 medarbejdere.

Økonomi og Løns overordnede vision er at sikre en effektiv og korrekt økonomistyring og arbejde proaktivt og strategisk med opgaveløsningen. Derudover understøtter vi forvaltningen i de langsigtede perspektiver og i arbejdet med at skabe råderum på tværs af alle fagområder. Vi er en kommune i konstant udvikling. Det afspejles både i den overordnede udviklingsstrategi for hele kommunen, men også særligt på økonomiområdet.

Som afdelingsleder får du en bred opgaveportefølje og berøringsflader til alt, hvad der sker i afdelingen. Du får særligt ansvar for understøttelse af fagområderne By, Land og Kultur og Arbejdsmarked. Derudover ligger der en vigtig og spændende opgave i at følge op på stabens visioner og målsætninger og få oversat dem til konkrete tiltag, som gør vores arbejde og drift endnu bedre.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået foretaget et serviceeftersyn af kommunens budgetopfølgning, som er endt ud i en række konkrete anbefalinger og handlinger. Det bliver dit ansvar - i samarbejde med ledelsesteamet -, at implementere de besluttede tiltag og lede medarbejderne sikkert igennem forandringerne.

Du skal sikre succesfuld implementering uden at gå på kompromis med sikker drift. Derudover skal der implementeres et nyt økonomi- og lønsystem, og her kommer du som afdelingsleder til at spille en vigtig og indflydelsesrig rolle.

Vi ønsker en afdelingsleder med en stærk økonomifaglighed og erfaring fra enten en kommune, region eller staten. Opgaverne spænder bredt. Derfor er ledelseserfaring en klar fordel.

Som leder er du nærværende og har lyst til at lære dine medarbejdere at kende. Du kan håndtere en fagligt mangfoldig medarbejdergruppe og agerer lyttende og indragende overfor den enkelte medarbejder og den samlede enhed.

Du har gode kommunikationsevner både i det faglige arbejde og på det strategiske plan og skal kunne kommunikere skriftligt til direktion og det politiske niveau. Du skal kunne oversætte politiske beslutninger og strategier til konkrete handlinger, så ingen er i tvivl om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Du skal have mod og lyst til ledelse og være villig til at lære af dine lederkollegaer og dine medarbejdere.

Stillingen er på 37 timer og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Den lønmæssige ramme ligger i intervallet kr. 580.000 kr. til 610.000 kr. årligt med tillæg af pension.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Læs mere i jobprofilen her. 

Der er ansøgningsfrist d. 5. november 2020 klokken 12.00. Vi forventer, at du kan tiltræde senest den 1. januar 2021.

Der kan i forbindelse med rekrutteringen rettes fortrolig henvendelse til chef for Økonomi og Løn Nis Kasper Pedersen på telefon 72 53 49 33 eller chefkonsulent Bjarne Voigt Hansen (KLK) på 27 15 29 15.


Barselsvikar for vuggestuepædagog

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 04-11-2020 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledig 34 timers stilling som barselsvikar for vuggestuepædagog til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 1. december 2020. 
 
Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativrig barselsvikar for vuggestuepædagog på 34 timer pr. 01.12.20 eller snarest muligt herefter. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.
 
Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer. Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
 
Vi søger en vuggestuepædagog som brænder for arbejdet med og omkring de 0-3 årige.
Du har kontinuerlig opmærksomhed på børnenes indbyrdes relationer og egne relationer til børnene og kan handle derefter. Du involverer dig, og formår i mødet med børnene at arbejde med fokus på hverdagspædagogikken, inddrage små temaer og aktiviteter, samt understøtte børnenes udvikling, relationer og leg. Du har fokus på at være medskabende til at give børn sprog og tilrettelægge praksis ud fra dette.
 
Vi ønsker os en pædagog, som elsker at lege med børnene, som er nærværende, og har øje for det enkelte barn og fællesskabet. Vi arbejder med at udvikle vores pædagogiske praksis gennem den nye styrkede læreplan, og du vil have mulighed for at kunne sætte dit præg på dette arbejde.
 
Vi forventer at du:
Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted.
Er tydelig og struktureret.
Har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer.
Evner at anvende computer og Ipad i det pædagogiske arbejde.
Mestre og evner det skriftlige arbejde.
Er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
Kan anvende babytegn, eller vil lære det.
Har kendskab til vuggestuepædagogik.
Du må meget gerne være kreativ og spille på fx guitar.
Har humor og er fuld af energi.
 
Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Hvor den anerkendende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik.
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Alle pædagoger har egen computer til forberedelse.
Hvor du får gode kollegaer som har en positiv og humoristisk tilgang
Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 4. november 2020 Samtaler forventes at bliver afholdt mandag den 9. november fra kl. 9.00 i Børnehuset Oasen, Kirkevej 12, 5772 Kværndrup.
 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Vores hjemmeside er pt. under udarbejdelse. Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf.: 7253 4671.
 
 

Fleksibel rengøringsmedhjælper med gode sociale kompetencer

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 02-11-2020 12:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Det Socialfaglige Område søger to rengøringsmedhjælpere til vores matrikler på hhv. Damtoften, Faaborg og Tværgade, Ringe, med flair for at arbejde med mennesker og med lyst til at træde til, hvor der er brug for det.

Stillingerne er på hver 12 timer ugentligt med ansættelse, den 1. december 2020 eller efter aftale. Arbejdstiden ligger mellem kl. 08.30-11.30 på alle hverdage. Ved afholdelse af ferie mm. eller ved sygefravær skal du være indstillet på at varetage rengøringsopgaven på din kollegas matrikel.

Damtoften og Tværgade er en del af Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune og er væresteder, støttecentre og base for §85 bostøtter. Målgruppen af borgere er primært mennesker, med psykisk sårbarhed, hvoraf flere har psykiatriske diagnoser og mennesker med fysiske/psykiske funktionsnedsættelser.

Vi ønsker os at du:
 • møder vores målgruppe med rummelighed og respekt og at det falder dig naturligt at inddrage borgerne i rengøringsopgaverne
 • kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst og mødestabil
 • ser det som en del af dit job at støtte op om en god stemning i huset og tager medansvar for at få hverdagen til at hænge sammen.
 • har kørekort (B til almindelig bil)
 
Damtoften og Tværgade er arbejdspladser med et samarbejde og en omgangstone, der gør det til et rart sted at være. Vi er 20 ansatte på hver matrikel, som glæder sig til at tage godt imod dig.
 
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
 
Yderligere oplysninger
Har du brug for yderligere oplysninger, så skriv en mail til afdelingsleder Jeanett Jensen på jesch@fmk.dk så bliver du ringet op hurtigst muligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist
Mandag den 2. november 2020 kl.12:00
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 16. november 2020

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til holdet marts 2021

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 02-11-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune og uddannelsen foregår i samarbejde med SOSU-Fyn.
 
For at blive elev hos os
 • Skal du have bestået grundforløb 2 til SOSU-området
 
Som elev i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Som elev er du medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye arbejdsfællesskab.
 • Du skal være parat til at varetage opgaver, som opfylder dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere.
 
Har du hjertet på rette sted, er du nysgerrig, spørgelysten og fleksibel og ønsker du en fremtid inden for ældreområdet, så opfordrer vi at søge som elev hos os.
 
Løn og ansættelsesforhold
 • Du får elevløn under hele uddannelsesforløbet
 • Du ansættes på 37 timer pr. uge
 • Er du over 25 år og har ét års relevant arbejdserfaring på mindst 24 timer/uge indenfor det overenskomstmæssige område, og har du ikke tidligere været startet på en social- og sundhedsuddannelse, kan du få voksenelevløn.
 • Voksenelevløn søges først, når vi endelig har bekræftet din ansættelse. Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdserfaring berettiger dig til voksenelevløn, kan du kontakte FOA.
 • Hvis du er ledig og over 25 år, skal du kontakte Jobcenteret i din hjemkommune om muligheden for at blive voksenlærling
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri kommune i hele arbejdstiden
 
Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail med dine kontaktoplysninger til uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op.
 
Ansøgning
Send din ansøgning elektronisk med relevante bilag senest 2. november 2020 kl. 08.00
Vedlæg relevante udtalelser, kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn og midtvejsevaluering (hvis muligt) til din ansøgning.

Samtaler
Vi forventer af afholde samtaler den 11. november og 12. november 2020.
Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil du modtage en mail ca. 1 uge før samtalerne afholdes.

Viften søger pædagoger til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 01-11-2020 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Viften søger pædagoger til afd. Palleshave Solstrålen gr. C
Viften er en organisation jf. §104, 105 og 108 i Lov om Social Service og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgerne i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen gr. C søges 2 pædagoger. Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingerne er på hhv. 33 og 8 timer pr. uge. (stillingen på 8 t/u er en weekendstilling og planlagt med vagter hver 2. weekend)
Solstrålen gr. C er en specialpædagogisk afdeling, hvor der bor 6 voksne mennesker med varigt nedsat funktionsniveau, støttebehovet er varieret.
Tilbuddet rummer en særforanstaltning med 1:1 personaledækning, der kræver en stram struktur, tydelighed, ensartethed i arbejdet og en rolig fremtoning, selv i pressede situationer.
Beboerne kan til tider have en grænseoverskridende og udadreagerende adfærd. Kendetegnede for dem alle er, at de har brug for struktur, tryghed og genkendelighed i deres hverdag.
 I afdelingen arbejder vi med Low Arousal og en ressource orienteret og anerkendende tilgang til den enkelte. Verbal kommunikation understøttes med tegn, symboler og tydeligt kropssprog. Vi arbejder med relations dannelse via et fælles 3. f.eks. musik, madlavning og brætspil.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan. Vi målsætter indsatsen ud fra SMART modellen.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på tværfagligt samarbejde og en god dialog.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til konstitueret afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgning fremsendes elektronisk via link X senest d. 1. november 2020 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 46
 

Social- og Sundhedsassistent søges til Viften afd. Palleshave

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-11-2020 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Viften
afd. Palleshave pr 1. december 2020.

Viften er en organisation jf. §104, 105 og 108 i Lov om Social Service og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgere i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen AB søges 1 social- og sundhedsassistent pr. 1. december 2020 eller snarest muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingen er på 34 t. pr. uge.
Borgerne i Solstrålen AB er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til konstitueret afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgning fremsendes elektronisk via link X senest d. 1. november 2020 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 46
 

Faaborg-Midtfyn Kommune investerer fortsat i beskæftigelsesindsatsen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 29-10-2020 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du én af de nye kolleger, som vi leder efter.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har fortsat fokus på det lokale serviceniveau for den fremtidige beskæftigelsesindsats. Det betyder, at Team Aktivitetsparate er blevet opnormeret med en sagsbehandler, samt at fokus på håndholdt indsats for ressourceforløbsborgere fastholdes.  

Derfor opslås 2 sagsbehandlerstillinger, hvoraf den ene er en opnormering i jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling.
Begge stillinger er med opstart d. 1. januar 2021.
 • Stilling 1: Koordinerende sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Stilling 2: Koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens fem teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort
Om de ledige stillinger
Som Koordinerende sagsbehandler har du sammen med dine kolleger ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til beskæftigelse og/eller i uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder.
Du indgår i forpligtigende gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Team Aktivitetsparate består for nuværende af 11 medarbejdere. Teamet varetager forskellige funktioner, herunder sagsbehandling af seniorpensions- og revalideringsansøgninger og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtager. Vi har også en boligsocial medarbejder ansat, som varetager opgaver bredt i jobcenteret. De fleste ansatte i teamet varetager opgaver som koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket også er gældende for denne nyoprettet stilling.

Team Ressourceforløb består af to grupper; en gruppe bestående af 10 fastansatte koordinerende sagsbehandlere for ressourceforløb og en gruppe bestående af tre administrative sagsbehandlere, som understøtter hele myndighedsområdet med blandt andet aktindsigter, sanktioner og samtalestyring. Teamet er ligeledes ansvarligt for rehabiliteringsteamet – og fire af de koordinerende sagsbehandlere fungerer også som mødeledere.

Hvem er vi?
Job & Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling. Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen. Derudover arbejder alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune med et fælles feedbackredskab (KDP), som understøtter vores løsning af kerneopgaven.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og FMK.

Om os
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi ønsker et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Koordinerende sagsbehandler
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe, Arbejdsmarked
Arbejdstid: Fuld tid
Fast stilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2021.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder for Team Ressourceforløb Sofie Raviv 72 53 46 16 eller teamleder for Team Aktivitetsparate Lene Holm 72 53 72 78.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 23.59. Medsend også gerne dit uddannelsesbevis.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 5. november 2020.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.


 

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger dagplejer i Årslev-området.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 27-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn?

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn. Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?

Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Vi forventer, at du
 • planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det, børnene og du er optaget af
 • kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring
 • har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde
 • kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid 
 • kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet
 • vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • en spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke
 • et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem
 • fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens supervisorer
 • to årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere
 • kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet 
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet 6-18 tilpasset forældrenes behov. 
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestuen Motorikken. 
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med de pædagogiske supervisorer, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2020 kr. 280.224 + pension (årligt).

Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP-bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes omkring den 1. januar 2021.

Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på lesto@fmk.dk eller på tlf. 7253 4816.

Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest tirsdag den 27. oktober kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 30. oktober 2020.
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger Social- og sundhedsassistent med demenskompetencer, til fortrinsvis nattevagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på gennemsnit 28 timer/uge og ønskes besat pr. 1. december 2020 eller efter aftale. Vi arbejder hver anden weekend og din arbejdsweekend vil være i de lige uger.
For kontinuerlig kompetenceudvikling blandt andet via vidensdeling, vil du have ca. 4 dagvagter over en 12 ugers periode.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Vi yder personcentreret omsorg der tager udgangspunkt i Tom Kitwoods ”personcentreret omsorg til personer med demens”.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje- og omsorg til borgere med demens, ikke mindst i forhold til den palliative pleje både fysisk og psykisk.
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du derfor blive en vigtig del af denne fortsatte udvikling og du vil også blive en aktiv del af implementering af bl.a wellnes/massage som en integreret del af den palliative pleje.
 
Dertil er du naturligvis også vigtig del i forhold til terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende.
Du vil få et tæt samarbejde med hjælpere/assistenter, sygeplejerske, ernæringsassistent og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Link
https://lykkevalg.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbedsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 29. oktober 2020 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth søger 1 social- og sundhedsassistent med stærke demenskompetencer til fortrinsvis dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
30 timer/uge og med arbejde i ulige weekender.
Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2020 eller efter aftale.
 
En af vores kollegaer har ønsket at videreuddanne/udvikle sig indenfor sit interesseområde og vi søger derfor en social- og sundhedsassistent med stærke demenskompetencer. Gerne med praktikvejlederuddannelse.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor samarbejdet mellem borger, pårørende og alle faggrupper er en nødvendighed i forhold til, at borgerne oplever at have et værdigt liv. Vi yder personcentreret omsorg der tager udgangspunkt i Tom Kitwoods ”personcentreret omsorg til personer med demens”.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje- og omsorg til borgere med demens, ikke mindst i forhold til den palliative pleje både fysisk og psykisk.
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg vil du derfor blive en vigtig del af denne fortsatte udvikling og du vil også blive en aktiv del af implementering af bl.a wellnes/massage som en integreret del af den palliative pleje.
 
Du er naturligvis også en vigtig del i forhold til terminalpleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med borgere og pårørende.
Du vil få et tæt samarbejde med hjælpere/assistenter, sygeplejerske, ernæringsassistent, husassistenter, leder og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt at vi med mellemrum har praktikanter. Vi skal derfor også kontinuerligt udvikle vores læringsmiljø. Vi ønsker at have en lærende organisation hvor vi tager læring af vores erfaringer.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Link
https://lykkevalg.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
I Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 29. oktober 2020 fra kl. 8.30, på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Social- og sundhedsassistent til fast stilling på 32 timer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger DIG, som er SSA- uddannet til Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge.
Stillingen er en FAST STILLING på 32 timer i dagvagt, med arbejde hver 3. weekend, gerne pr. 1/12 2020.
En af vores dygtige SSA´ere har valgt at søge nye udfordringer og vi søger derfor en Social- og Sundhedsassistent til vores udekørende gruppe i en fast stilling.
Vi er en hjemmeplejegruppe, som består af både Social- og Sundhedsassister og – hjælpere, terapeuter og sygeplejersker og vores kerneopgaver er, at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsat, for borgere i eget hjem, med fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.


Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende, positive tankegang og som i hele FMK, med vores værdigrundlag forankret i Blomstringsuniverset. Vi samarbejder tværfagligt og -professionelt. Vi vægter, at se på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder triage- og rehabiliteringsmøder hver uge, hvor vi sammen finder den bedste måde, at løse opgaverne ved borgeren på – Borgerens inkludering er en forudsætning for, at vi lykkes.
 
Vi tilbyder:
Introduktionsprogram og mulighed for mentorordning
En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning
Faglig sparring
Mulighed for udvikling
En masse spændende og varierende pleje - og videredelegerede sygeplejeopgaver
Pilotfunktion
Et fag i udvikling

Vi søger en Social- og Sundhedsassistent:
Der kan og vil arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
Der vil arbejde efter den rehabiliterende tankegang og tænke positivt
Der kan og vil være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
Der er engageret og deltager aktivt og sætter sig selv i spil
Der kan fremstå nærværende og indgyde tryghed
Der er mødestabil
Der har kørekort

Brænder du for og er interesseret i en fast stilling i Hjemmeplejen, med de muligheder det giver, for faglig udvikling, medindflydelse og plads til faglige diskussioner samt et stærkt kollegialt fællesskab med fokus på trivsel og udførelsen af den optimale pleje ind i kerneopgaven?
Kan du også se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, i et team med 7 andre SSA´ere, med spændende og udfordrende opgaver, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer både i kontakten med borger, kolleger og pårørende?

Så send os gerne en ansøgning!
Ansøgningsfristen er d 26/10 2020 og der vil blive afholdt samtaler i uge 44. Ansøgning skal sendes elektronisk via linket i annoncen og være vedlagt CV, samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.


For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Anja G. Madsen, på telefon 7253 5990 kl 07.00 – 15.00 på hverdage. Faaborg –Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pædagogiske supervisorer til Dagplejen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-10-2020 08:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger et antal pædagogiske supervisorer til midlertidige stillinger på 34 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt og indtil 31. marts 2021.

Om jobbet
Dagplejen varetager kerneopgaverne omkring det lovpligtige tilsyn i dagplejehjemmene og i netværksgrupper.

Vi har fokus på forebyggelse og tidlig indsats og søger kolleger, der kan være med til at understøtte den pædagogiske praksis.

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af ca. 460 børn, 136 dagplejere, ledelse, administration samt pt. en normering til 7 pædagogiske supervisorer og en medhjælper.

Vi er en stor organisation med mange forskellige opgaver og hvor Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune er med til at udvikle tilbuddet til de helt små børn mellem 6 måneder og 2,11 år. Dagplejen har fokus på, at den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.

Vi anvender desuden ICDP`s otte samspilstemaer og med baggrund i disse lægger vi vægt på at have et højt fagligt niveau, hvor udvikling og læring er det bærende element.

Der vil være fokus på tværfagligt samarbejde på tværs i Opvækst og Læring og fælles opgaver for dagtilbuddene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Om dig
Som pædagogisk supervisor i Dagplejen skal du medvirke til at varetage de lovpligtige tilsyn. Du skal også sparre og supervisere dagplejerne omkring observationer af børnene, sikre det gode samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere samt i administrationen og supervisorteamet.

Vi søger derfor dig, der
 • har et anerkendende menneskesyn og et positivt sind
 • meget gerne har erfaring med supervision og rådgivning vedrørende små børns udvikling
 • er god til at strukturere egne opgaver og kunne arbejde selvstændigt
 • har fokus på kerneydelsen i en dagplejeorganisation.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Det ugentlige timetal vil være 34 timer.

Det er midlertidig ansættelse med tiltrædelse snarest muligt og frem til og med den 31. marts 2021.

Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Dagplejen Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller souschef Pernille Josiasen på tlf. 7253 4833. Du kan også sende en mail til lesto@fmk.dk.

Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores
hjemmeside.

Ansøgning
Er din nysgerrighed blevet vakt og har du lysten og kvalifikationerne til at arbejde som pædagogisk supervisor i Faaborg-Midtfyn Kommune, glæder vi os til at modtage din ansøgning, som vi har senest mandag den 26. oktober 2020 kl. 08.00

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 28. eller torsdag 29. oktober 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Spændende tidsbegrænset stilling ift. forebyggende indsats på tværs af børne- og voksenområdet

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-10-2020 18:00
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en ressourcefokuseret pædagog/ergoterapeut/cand. pæd/anden relevant socialfaglig baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune starter en særlig Housing First Indsats for Unge hvor arbejdet med målgruppen ”unge i risiko for hjemløshed”. Indsatsen bliver en udvidelse af Mestringsenheden (SEL §82). Du bliver på lige fod med de øvrige medarbejdere en del af både Mestringsenheden opgaver for borgere fra 18 år og de nye opgaver som knytter sig til Housing First for borgere fra 14 år. Der vil dog være en større del af det opsøgende arbejde ift. Housing først som lægges ved de medarbejdere som er ansat i forbindelse med opstarten af den nye indsats.

Se information om Mestringsenheden her.

Se projektbeskrivelse for Housing First her.

Mestringsenheden bygger på følgende tilgang:
Mange borgere der står i vanskeligheder i forhold til at få hverdagen til at fungere, kan hjælpes ved
 • Korte, tidsafgrænsede og intensive forløb
 • at holde et skarpt fokus på lige netop det, borgeren er allermest motiveret for at forandre
 • at have et vedholdende fokus på borgerens ressourcer og potentiale. 
 
Der arbejdes primært med gruppeforløb. Her arbejdes der med deltagerens egne kompetencer ift. energihåndtering, hverdagsstrukturering og tankemønstre. Samtidig vægtes undersøgelse af hvordan velfærdsteknologi og frivilligt/nært netværk kan støtte op om borgerens mål.
Kan du se dig selv i ovenstående tilgang og arbejde aktivt og målrettet med at sætte borgeren fri til at blive aktør i eget liv? Har du kompetencerne til udover den direkte borgerkontakt at være en stærk spiller i udviklingsarbejdet så er det måske, præcis dig vi søger!  
Det er en forudsætning at du
 • Er uddannet ergoterapeut, pædagog eller cand. pæd. - gerne fagligt forankret i den kognitive tilgang
 • Du har evnen til på kort tid at skabe et tillidsrum som gør det muligt at facilitere deltageren i sit arbejde med hans/hendes mål og støtte deltageren i at have øjnene på bolden gennem forløbet
 • Er indstillet på at arbejde systematisk med målstyring, samtidig med at du kan være nærværende og lyttende i øjenhøjde med den enkelte borger
 • kan arbejde på baggrund af en manualiseret tilgang – som du er med til at udvikle, og samtidig være i stand til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre rehabiliterende aktiviteter og processer.
 • Har en høj arbejdskapacitet og tager ansvar i at få forløb, drift og samarbejde til at fungere optimalt.
 • Har mulighed for at have indmødested i Ringe og Faaborg fordelt med et antal dage hvert sted om ugen.
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde med borgere med senhjerneskade, psykisk sårbarhed/psykiatriske diagnoser og/eller udviklingshæmning.
 • Grupperne er blandet på tværs af udfordringer og eventuelle diagnoser så du skal være i stand til hurtigt fokusskifte samt at differentiere din formidling
 • Skal have det godt med at være frontperson ift. at køre gruppeforløb og samtidig være i stand til at træde lidt tilbage når en kollega er frontperson.
 • Har gode formidlingskompetencer og ser dokumentation og vidensdeling som en integreret del af praksis
 • er intuitiv bruger af IT og har en særlig interesse for at støtte borgere gennem individuelle velfærdsteknologiske løsninger (herunder sanseintegration)
 • Har lyst og kendskab til at arbejde aktivt og kreativt med at inddrage borgerens netværk og civilsamfundet
 • Har kørekort
   
På Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 
 
Yderligere information
Kontakt Rikke Frandsen, leder af Det Socialfaglige Område, på rfran@fmk.dk - Skriv dine spørgsmål og telefonnummer så bliver du ringet op hurtigst muligt.
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden planlægges fortrinsvist i dagtimerne, men der vil være et antal aften og weekendvagter i forbindelse med det opsøgende arbejde.
Der er tale om 1 ansættelse på 37 timer om ugen fra. 1. december 2020 til 31. december 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
I Faaborg-Midtfyn Kommune er der røgfri arbejdsplads dog kan der når driften tillader det laves individuelle aftaler.
 
Ansættelse
Den 1. december 2020 eller efter aftale.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest den 25. oktober kl. 18:00.
Samtaler afholdes den 29. oktober kl. 9:30 – 15:00 på Odensevej 26 a, 5772 Kværndrup (evt. via skype).

Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2020 00:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en Social-, og sundhedsassistent med planlægger funktion til Hjemmeplejen i Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune

Stillingen er på 30-32 timer ugentligt i dagvagt med start d. 1/12-20 eller snarest derefter.

Hvem er vi:

Vi er en stor hjemmeplejegruppe i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder dagligt med bl. a. sygeplejen, terapeuter og bostøtter.
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? så send din motiverede ansøgning til os.


funktionsbeskrivelse:
 • Skal kunne varetage opgaver i plejen
 • Har daglig kontakt med medarbejdere og telefonisk kontakt med borgere i forhold til planlægning af visiterede ydelser, flytning af besøg. Vi varetager mange indsatser visiteret fra sundhedsloven, derfor forventes der, at du kan være med til at sikre der ligger den korrekte faglige dokumentation, så indsatser fra sundhedsloven kan udføres korrekt.
 • Har lyst til et tæt samarbejde med lederen omkring visiterede ydelser og personaleressourcer.
 • Har interesse for, bla.  i samarbejde med lederen, at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig inddraget ifht. Personlige og faglige kompetencer.
 • Arbejde tæt sammen med medarbejdere, øvrige samarbejdspartner og leder for, at sikre en optimal daglig drift, hvor borgerne er i fokus.
 • Udarbejde/vedligeholde kørelister samt planlægning og disponering i samarbejde med 1. planlægger og daglig leder.
 • Indsigt i medarbejdernes faglige kompetencer og anvende de faglige kompetencer i planlægningen.
 • Korrespondance med visitator både i sygeplejen og myndighedsafdelingen og andre relevante samarbejdspartnere.
Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel.
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger.
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog.
Vi søger en medarbejder:
 • Der arbejder struktureret og har gode IT kundskaber.
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt.
 • Der kan sætte grænser og stå i krydspres og mestrer en konfliktnedtrappende kommunikation i tale og adfærd.
 • Der er udadvendt og imødekommende og har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø.
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler sig.
 • Der kan være sparringspartner for medarbejderne.
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde.
 • Der brænder for hjemmeplejen.
 • Der skal være indstillet på fleksibel arbejdstider, specielt i ferie.
 • Der har kørekort

Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Broby, Heidi Stokholm, på telefon 7253 4665 eller mail hedes@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din motiverede ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 25.oktober

Samtaler forventes afholdt i d. 29.oktober.  Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn - indeholdende matematik, idræt og ressourcetimer.

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret på afd. Allested-Vejle.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Allested-Vejle. Stillingen er en fuldtidsstilling indeholdende matematik, idræt og ressourcetimer.
Hvis du kan undervise i musik er det dejligt.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er god til:
 • At kommunikere med kollegaer
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 23. oktober kl.12.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed - Til vores specialklasser

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret i vores e-klasser. Brobyskolernes elever i E-klasserne er noget ganske særligt. Det skal du også være. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling med timer i 7. og 8. E.  
Skemaet indeholder blandt andet dansk, engelsk og kontaktlærertid. En vigtig del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.
Hvis du har kompetencer indenfor en eller flere af følgende fag, er det et plus men ikke en forudsætning: Tysk, samfundsfag, Madlavning, musik, H/D, geografi, biologi

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Vi voksne ønsker desuden, at du er specialpædagogisk og didaktisk stærkt funderet. Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Vi vægter tilknytning til stamklasserne meget højt. Du skal kunne se mulighederne i inklusionssammenhænge og være bindeleddet mellem elever og stamklasser.

Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.


Ansøgningsfrist: 23. oktober kl.12.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn - Mellemtrin og specialklasse

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid


Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret på mellemtrin i almenklasserne og med fagtimer i skolens specialklasser. E-klasserne er Brobyskolernes specialklasser.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse snarest muligt på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling.
Skemaet indeholder blandt andet dansk og kontaktlærertid i 5.B. Øvrige opgaver er undervisning i vores specialklasser. En vigtig del af opgaven er at være bindeled mellem specialklasser og almenklasser.
Hvis du har kompetencer inden for en eller flere af følgende fag, er det et plus, men ikke en forudsætning: Tysk, samfundsfag, madlavning, musik, H/D, geografi, biologi

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer og konsulenter
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.

Ansøgningsfrist: 23. oktober kl.12.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hillers 72533872 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

34-timers pædagog til Børnehuset Nøddehøj

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn? Vil du være med til, at danne rammerne om den gode modtagelse med forældresamarbejdet i fokus? Formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.

Børneområde Nord søger en pædagog til børnehuset Nøddehøj, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave.

Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene.

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.
Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • kompetenceudvikler pt. medarbejderne i samarbejde med UCL
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med miniprojektmodel, Vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan

Om dig
Vi forventer, at du
 
 • Er uddannet pædagog
 • Har kendskab til rammer og indhold i Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Har fokus på inklusion som et element i det pædagogiske arbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.

Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier og principper.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er faste og på 34 timer ugentligt.

Tiltrædelse er 1. december 2020.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 eller teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 23.10.2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 44.
 
 
 
 

 

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 23-10-2020 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent

Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning søger en ernæringsassistent med interesse for og erfaring med planlægning og produktion af mad til voksne og ældre.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i primært køkkenet Steensvang, Steensvang 1, Millinge. 
I kostforplejningen arbejdes der med en model hvor alle medarbejdere skal kunne arbejde kompetent i to køkkener, så derfor skal det påregnes, at man skal arbejde 2-3 dage om måneden i et andet køkken.

Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed i tidsrummet
kl. 6.00-19.00, der arbejdes hver 3. weekend.
Stillingen er på 32 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:

1. december 2020 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller anden ernæringsfaglig uddannelse
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan anvende It i forbindelse med dokumentation af kontroller mm
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Køkkenet på Plejehjemmet Steensvang producerer døgnkost til plejehjemmets 32 beboere og produktion af det varme måltid er påbegyndt primo 2020, der udvikles fortsat på tilblivelsen og understøttelsen af det gode måltid for beboerne via dialog og optimering af arbejdsgange.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden og at du skal kunne fremvise en tilfredsstillende straffeattest for at komme i betragtning til stillingen.

Ansøgningsfrist torsdag den 23. oktober 2020 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler den 28. oktober 2020
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071 eller Produktionsleder Lene Larsen 7253 5578.
 

Opvækst og Læring søger sundhedsplejersker til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 22-10-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger to sundhedsplejersker fra den 1. december 2020. Stillingerne på på 30-37 timer.

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, to psykologer i projektstilling og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge fra 0- 18 (25) år og vi er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med en høj kvalitet.

Vi er optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop for øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden.

Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.

I forbindelse med dette projekt arbejdes der på, at alle sundhedsplejersker får en COS-P uddannelse i foråret  2021 og ligeledes vil man skulle have en ADBB uddannelse, når man ansættes.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5-6 hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, ammerådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf.nr. 7253 3213 eller sundhedsplejerske og TR Tina Pohle tlf. nr. 7253 6083.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse forventes den 1. december 2020.

Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest torsdag den 22. oktober 2020.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.

Ansættelsessamtale afholdes mandag den 26. oktober 2020 og eventuelt 2. ansættelsessamtale onsdag den 28. oktober 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

 

Plejehjemmet Lysbjergparken søger SSA til fast dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt.
Stillingen er på 32 timer ugentligt og arbejde hver anden weekend, i lige uger.
Tiltrædelse er pr. 1. december, eller efter aftale. 

Kunne du tænke dig at være med til fortsat at udvikle plejehjemmet, både internt på Lysbjergparken, men også sammen med de andre kommunale plejehjem og øvrige samarbejdspartnere, så er det dig vi har brug for.

Lysbjergparken er kommunens mindste plejehjem med 24 lejligheder.

Plejehjemmet er smukt beliggende i V. Åby, med udsigt til det Fynske landskab og med kig til Nakkebølle fjord. Plejehjemmet er indrettet i 3 leve-bo miljøer med hver deres fælles køkken, hvor omdrejningspunktet er den sociale kontakt og interaktion. Der laves hver dag mad fra bunden af vores ernæringsassistenter. Vi har stor kontakt med lokalmiljøet med bl.a. en velfungerende frivillig venneforening og andre frivillige initiativer.
 
På Plejehjemmet Lysbjergparken arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job som social-og sundhedsassistent
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Tværfagligt netværk og samarbejde med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • God introduktion
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • Er professionel og tager fagligt ansvar
 • Ønsker at være med til at udvikle og højne kvaliteten i plejen
 • Ønsker at gå i front og være drivkraften i praksis, når nye tiltag skal implementeres
 • Trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • Bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • Er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • Er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, netværk til beboerne, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link 
https://lysbjergparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads 
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe S. Andersen doan@fmk.dk eller på tlf. 7253 5057
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning via elektronisk, med relevante bilag, senest den 22. oktober 2020 kl. 8.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til samtaler sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 på Lysbjergparken, eller efter nærmere aftale.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på

Plejehjemmet Lysbjergparken søger SSA til fast afløsning

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-10-2020 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast afløsning dag, aften og nat pr. 1. december 2020, eller efter aftale.
Stillingen er på 30 timer ugentligt og weekendarbejde kan forekomme.

Kunne du tænke dig at være med til fortsat at udvikle plejehjemmet, både internt på Lysbjergparken, men også sammen med de andre kommunale plejehjem og øvrige samarbejdspartnere, så er det dig vi har brug for.

Lysbjergparken er kommunens mindste plejehjem med 24 lejligheder.

Plejehjemmet er smukt beliggende i V. Åby, med udsigt til det Fynske landskab og med kig til Nakkebølle fjord. Plejehjemmet er indrettet i 3 leve-bo miljøer med hver deres fælles køkken, hvor omdrejningspunktet er den sociale kontakt og interaktion. Der laves hver dag mad fra bunden af vores ernæringsassistenter. Vi har stor kontakt med lokalmiljøet med bl.a. en velfungerende frivillig venneforening og andre frivillige initiativer.
 
På Plejehjemmet Lysbjergparken arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job som social-og sundhedsassistent
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Tværfagligt netværk og samarbejde med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • God introduktion
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • Er professionel og tager fagligt ansvar
 • Ønsker at være med til at udvikle og højne kvaliteten i plejen
 • Ønsker at gå i front og være drivkraften i praksis, når nye tiltag skal implementeres
 • Trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • Bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • Er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • Er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, netværk til beboerne, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Link 
https://lysbjergparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads 
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe S. Andersen doan@fmk.dk eller på tlf. 7253 5057
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning via elektronisk, med relevante bilag, senest den 22. oktober 2020 kl. 8.00
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til samtaler sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 på Lysbjergparken, eller efter nærmere aftale.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pr. 1. december 2020 en plejehjemsleder til Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 22-10-2020 07:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du sygeplejerske og har du diplom- eller kandidatuddannelse i ledelse samt stor indsigt i økonomiforståelse / arbejdsplanlægning, og brænder du for at lede og motivere dine medarbejdere i en tid, hvor der stilles øget krav til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så har du mulighed for at blive kommunens nye plejehjemsleder på Plejehjemmet Åløkkeparken.
 
Du skal varetage faglige, strategiske, administrative opgaver samt personaleadministration. Du er, sammen med lederen af De kommunale Plejehjem, medansvarlig for overholdelse af tildelt budget.
Du skal kunne dokumentere, at du kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII.
 
Åløkkeparken er et af kommunens store plejehjem med 48 lejligheder. Plejehjemmet er delt op i 3 huse, der er bygget i to etager. Hver etage har selvstyrende teams. Alle døgnets måltider produceres i plejehjemmets køkken. Køkkenpersonalet er organisatorisk forankret under Den kommunale Kostforplejning.
 
Du vil samtidig få ledelsen af 6 aflastningspladser, som kommunens myndighedsafdeling råder over. Afdelingen for aflastningspladser har tilknyttet fast personale.
Der visiteres til aflastningspladserne af forskellige årsager bl.a. borgere, der er i venteplacering til plejehjemsplads, borgere, der kommer fra indlæggelse på sygehus samt borgere, der periodevis er i aflastning fra eget hjem.
 
Åløkkeparkens vision er at være et godt, trygt og rart sted, hvor borgerne kan leve med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i det daglige. Der lægges stor vægt på en åben og ligeværdig dialog.
Vi arbejder i et fællesskab, hvor beboere, pårørende, venner, medarbejdere og frivillige sammen skaber et hjem. Det forudsætter, at plejehjemsleder og medarbejdere er kontinuerligt nærværende, omhyggelige og dygtige, både fagligt og personligt.
 
Medarbejdergruppen på plejehjemmet består af:
 • Plejehjemssygeplejersker
 • SOSU-personale
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • Husassistenter
 • Planlægger
 • Plejehjemmet er uddannelsessted for SOSU-elever samt sygepleje-studerende.
Om os
 • Vi er en fleksibel gruppe med en høj faglighed og et stort fagligt engagement
 • Vi er et hus med mange forskellige kasketter og kompetencer, som udnyttes bredt og med mulighed for videreudvikling
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold, hvor vi hjælper og støtter hinanden
 • Vi tager udgangspunkt i hver enkelt beboers livshistorie og behov
Vi tilbyder
 • Introduktionsprogram samt mentorordning. Din mentor vil være en af dine plejehjemskollegaer
 • Et tæt samarbejde med 8 lederkollegaer og leder af De kommunale Plejehjem
 • Et ledelsesteam med blik for udvikling og aktiv anvendelse af synergieffekten
 • En hverdag, hvor der er basis for gode faglige drøftelser og hvor humor er et vigtigt element
 • Medlem af den store ledergruppe i Sundhed & Omsorg
 • Tillid og stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer
 
Vi ønsker en leder, der kan
 • Være rollemodel og kulturbærer i en organisation, hvor menneskesynet tager afsæt i Tom Kitwoods personcentreret omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach.
 • Lede plejehjemmet som ét hus, herunder arbejde målrettet med medarbejderne i forhold til vidensdeling på tværs af huset
 • Styrke den tværfaglige indsats, herunder den rehabiliterende/habiliterende tilgang til beboerne
 • Motivere og understøtte medarbejderne i den daglige praksis
 • Skabe grundlag for udvikling af faglighed og kompetencer hos medarbejderne
 • Understøtte organisatoriske forandringer og sikre fælles retning i implementering af nye tiltag
Du er
 • Sygeplejerske med diplom- eller kandidatuddannelse i ledelse
 • Positiv, åben og med gode samarbejdsevner samt klar og tydelig i din kommunikation, både i skrift og tale
 • Nærværende, anerkendende og fagligt kompetent udi personaleledelse, økonomiforståelse og øvrig relevant administration
 • Visionær og fleksibel
 • Erfaren IT bruger og kan anvende dokumentationssystemet NEXUS og FSIII
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
FMKs personalepolitik
 
Du er meget velkommen til at besøge Plejehjemmet Åløkkeparken, efter aftale med tillidsrepræsentant Birgitte Hviid tlf. 7253 5330

Løn og ansættelsesvilkår
Forhandling ud fra gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2020.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest den 22. oktober 2020, kl. 7.00
 
Samtaler
Der afholdes samtaler den 26. oktober 2020
Inviteres du til samtale, skal du være klar til at svare på en case, der vil blive sendt til dig dagen før samtalen.
Tilbydes du stillingen, skal der kunne fremvises en tilfredsstillende straffeattest.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen
Kan du henvende dig til leder af De kommunale Plejehjem, Helle Liedecke, tlf. 7253 8855.