Single

Pædagogisk psykologisk konsulent søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 01-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at understøtte kommunens Heldagsskole i at lykkes med opgaven, således eleverne bliver parate til at indgå i almene læringsmiljøer?

Vil du være medbrobygger mellem den specialiserede pædagogiske indsats på Heldagsskolen og de almenpædagogiske miljøer på vores grundskoler?

Vil du være med til at udvikle og implementere en langsigtet prøvehandling med henblik på at forøge inklusionen på almenområdet?

Har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede pædagogiske psykologiske perspektiver i både forebyggelses- og servicelovsopgaver.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen refererer ind til skoleområdet (6 – 17 år), hvor der med afsæt i forebyggelses- og PPRopgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og familier i tæt samarbejde med børnene, deres forældre og skolerne. I dette arbejde er der fokus på barnets perspektiv, barnets forudsætninger for forståelse samt de sammenhænge, som barnet indgår i.

Dertil er vi meget optaget af at understøtte almenmiljøerne til gavn for alle børn.

Stillingen berammer to hovedperspektiver:
 • PPR opgaver i tilknytning til kommunens Heldagsskole, hvor du vil blive den daglige samarbejds- og sparringspartner i forhold til elevernes trivsel og udvikling på Heldagsskolen, herunder indslusning, fortløbende opfølgning og overgang til almenområdet.
Lovgrundlaget er folkeskolelovens § 20, stk.2, idet alle børn på Heldagsskolen har et specialundervisningsbehov.
 • I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi optaget af at styrke almenområdet, således flest mulige børn kan understøttes i deres nærmiljø.
Dertil ser vi et stigende antal børn med behov for støtte socialt-følelsesmæssigt. Der er derfor igangsat en prøvehandling, som har til formål blandt andet at ændre det pædagogiske koncept for at understøtte elever med specialiseret behov for støtte.

Vi vil i højere grad flytte blikket fra den enkelte elev og fokusere indsatserne i elevens kontekst, herunder klassen som helhed og i forhold til forældrene. Dette skifte forudsætter et forstærket og tættere samarbejde mellem lærere, PPR og ikke mindst Heldagsskolen.

En bærende idé er at styrke kompetencen til klasserumsledelse og forstærke lærernes mulighed for at løse opgaven lokalt på skolen, herunder forståelse for elever i socio-emotionelle vanskeligheder med dertil hørende adækvate pædagogiske praksisformer.

Du vil i samarbejde med Heldagsskolen og aktører på grundskoleområdet være en del af et udviklingsteam, som har til formål at omsætte ovenstående til handling.

Om Center for Opvækst og Læring
I Center for Opvækst og Læring arbejder vi tværfagligt med børn og unge fra 0-25 år og er, ud over vores sekretariat, organiseret i 3 overordnede grupper: småbørn (0-6 år), børn (6-13 år) og unge (13-25 år), fordi vi tror på, at det giver os bedre forudsætninger for at løse vores opgaver med høj kvalitet.

Grupperne er tværfagligt sammensatte af psykologer, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, flersprogskonsulent, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter og UU-vejledere.

I Center for Opvækst og Læring er vi optaget af at skabe sammenhæng mellem forebyggelsesopgaver, PPR-opgaver og den generelle udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.

For særligt at øge kvaliteten af den del af opgaven har vi blandt andet Forebyggende team, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen med afsæt fire overordnede spor:
 • ”Tættere på”
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Forældresamarbejde”
Dertil er en klar målsætning i højere grad at arbejde understøttende ind i konteksten frem for indsatser på individniveau og ambitionen er, at udvikle den konsultative praksis i retning af at komme meget tættere på praksisfeltet i samskabende processer med børn, forældre og lærere/pædagoger.

Om Heldagsskolen
Heldagsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune er et skoletilbud for elever i sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Eleverne visiteres til skoletilbuddet på baggrund af et beskrevet specialundervisningsbehov fra PPR.

Perspektivet for Heldagsskolens arbejde er, at eleverne efter en periode med særlig pædagogisk indsats målrettet vanskelighederne i tæt samarbejde med forældrene og distriktsskolen skal vende tilbage til et alment tilbud.

Om dig
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent der har indgående kendskab til målgruppen for Heldagsskolen, herunder brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på det socio-emotionelle område på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne på grundskolerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø.

Det fordrer kendskab og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt. Dertil søger vi en pædagogisk psykologisk konsulent, der kan motivere og anspore til det konstruktive pædagogiske arbejde – med behørig ydmyghed for undervisningsopgaven på såvel det specialiserede som det almenpædagogiske felt.

Du skal være i stand til positionsskifte, herunder at indtage (undervisnings)scenen, når det er hensigtsmæssigt i forhold til opgaven og du skal dermed på samme tid være praksisreflekterende og reflekterende praktiker.

Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der er optaget af arbejdet med udsatte børn og familier og som anerkender betydningen af netværkets inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil:
 • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og formår at formidle komplicerede sammenhænge lige til - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet.
 • Er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde.
 • Skal kunne understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten.
 • Tør udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd.
 • På alle måder er fleksibel og uhøjtidelig.
 • Med ”glimt i øjet” har modet til at stå fast – også når det bliver svært.
 • Har humor og ikke holder sig tilbage fra at medvirke til at gøre arbejdspladsen til et sjovt sted at være
Den uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er rodfæstet i den pædagogiske/psykologiske/- uddannelsesmæssige verden. 

Vi forestiller os, at kandidater til stillingen har lærer- eller pædagogbaggrund med relevant efter/- videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske felt.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Jesper Dyreborg på telefon 72533161 eller gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Pernille Petersen på telefon 72533182.

Hvis du gerne vil vide mere om den kommunale Heldagsskole, er du velkommen til at kontakte skoleleder Anne Rasmussen på telefon 72535099.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om fuldtidsstilling på 37 timer ugentlig med ansættelse den 1. januar 2021 eller snarest derefter.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest senest tirsdag den 1. december 2020.

Kandidater udvælges den 4. december 2020 og 1. ansættelsessamtale afholdes tirsdag den 8. december 2020.

2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 11. december 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.