Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger teamleder til Børneområde Midt pr. 01.10.2021

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 08-08-2021 12:00
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en teamleder til Børneområde Midt, som består af 3 børnehuse beliggende i Ringe. Ledelsen består af tre teamledere og én områdeleder. Vi er et børneområde i vækst og har gennem de seneste år bygget ud og bygget nyt i hele området. Vi søger en teamleder, der er motiveret for at lede samskabelse af den nye kultur og struktur i de meget fantastiske nye rammer i Hættegården.

Brænder du for at skabe høj kvalitet og understøtte pædagogiske og organisatoriske processer?

Er du ambitiøs og visionær på 0-6-års området?

Ønsker du at være en vigtig del af et dynamisk ledelsesteam, hvor vi arbejder kulturstyret fremfor regelstyret, og hvor vi prioriterer medbestemmelse?

Tænker du udvikling ud fra et ressourcesyn, hvor vi spiller hinanden gode?

Så er du måske den teamleder, vi søger.


Om os
Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse: Vesterparkens Børnecenter, 1000Fryd og Hættegården. Stillingen er med daglig ledelse i Hættegården.

Hættegården er en helt nybygget institution beliggende på en stor, nyrenoveret legeplads ud mod marker og med skoven som baggrund. Institutionen råder over eget skovområde med hytte, samt lade med værksted. Institutionen blev under byggeriet udvidet til at rumme vuggestuetilbud. Vi har 12 vuggestuepladser, samt op til 72 børnehavepladser. Det særlige kendetegn for Hættegården er arbejdet med natur og udeliv. Se yderligere på vores hjemmeside.  

Børnehusene i Børneområde Midt ligger tæt på hinanden, og vi har et godt samarbejde på tværs af husene – både som medarbejdere og ledelse. Vi udvikler gennem lokale netværk i vores område, her mødes netværkspædagogerne på tværs inden for et specifikt fokusområde, fx sprog, børn i udsatte positioner o.l. Vi har en fælles, engageret forældrebestyrelse for alle 3 børnehuse, som arbejder tæt på vores pædagogiske praksis og deltager i møder med pædagogerne.

Du bliver en del af et stærkt lederteam, hvor vi arbejder med matrix på opgaver. Ledergruppen har fordelt ledelsesopgaver, der gå på tværs i organisationen, så vi derved øger sammenhængskraften i området og udnytter de rette kompetencer på rette opgaver. Yderligere effektiviserer det vores ledelsesarbejde og bringer os i meget tæt dialog og samarbejde, hvor fælles refleksion og analyse af vores ledelsespraksis er mulig. Teamledelsen er optaget af ny viden og har tidligere deltaget i forskningsprojekter, medvirket i vidensdeling i artikler, samt podcast om børn, mad og måltider. Vi søger viden sammen.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element. Vi har haft et uddannelsesforløb i samarbejde med UCL for samtlige medarbejdere det seneste år, som har haft fokus på netop dette. Vi har en forventning om, at du har et stort kendskab til Den styrkede pædagogiske læreplan og kan være med til fortsat at implementere den i hverdagen. Vi arbejder systematisk med evaluering, og fx ud fra videoklip analyseres den pædagogiske praksis.

Som teamleder får du ansvaret for den daglige drift, personaleledelsen, de pædagogiske læringsmiljøer samt forældresamarbejdet i et af børnehusene.
Derudover arbejder vi med matrixledelse. Det vil sige, at man leder på opgaven på tværs af børnehusene i samarbejde med det øvrige ledelsesteam.

Vi er optagede af at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt – og hvor dialogen og relationerne er de vigtigste forudsætninger for, at vi lykkes i fællesskab med at udvikle det bedste tilbud for byens børn. I Børneområde Midt har medarbejderne i fællesskab formuleret et værdigrundlag, hvor netop relation er den bærende kraft, for at vi kan mødes i respekt, anerkendelse og tillid. På hjemmesiden kan du læse nærmere om, hvordan vi udmønter dette i praksis.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt, samskabende samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har et højt fagligt uddannet personale, som er engageret og udviklingsorienteret
 • er langt med implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan
 • har en kultur, hvor vi dokumenterer og analyserer vores praksis systematisk gennem videoklip.
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • bl.a. arbejder med miniprojektmodel, vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner og har et velfungerende tværfagligt samarbejde.
 • arbejder i mange forskellige IT-systemer
Vi søger derfor dig, der kan arbejde ud fra følgende ledelsesfelter:
Faglig ledelse
 • Uddannet pædagog og gerne med en videreuddannelse indenfor ledelse eller pædagogik/psykologi/socialfag.
 • Opstiller klare mål og rammer, som understøtter Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Understøtter at den pædagogiske praksis tager afsæt i data og faglig viden.
 • Er nysgerrig og kan indhente ny viden og forskning indenfor dagtilbudsområdet og kan implementere det i vores praksis, så det skaber merværdi for organisationen.
 • Sikrer stabil drift, herunder arbejdsplaner, vikardækning, mødeplanlægning og løsning af øvrige praktiske opgaver.
 • Har en undersøgende tilgang, er opsøgende og dialogorienteret ind i praksis.
Personaleledelse
 • Bedriver tydelig og nærværende ledelse med fokus på individets og gruppens kompetencer.
 • Sikrer den nødvendige sparring og supervision ift. medarbejderne.
 • Er tydelig i at sætte rammer og retning, så råderummet er afklaret, og pædagogerne spilles gode.
 • Arbejder med arbejdsmiljø både i teamet og hos medarbejderen, herunder afholdelse af MUS, GRUS, fraværssamtaler m.m.
Personlig ledelse
 • Har et godt overblik og er struktureret i opgaveløsningen og kan overskue høj kompleksitet.
 • Er anerkendende overfor forskelligheder og fleksibel fremfor regelstyret.
 • Kan træffe en beslutning og følge op på den.
 • Kan modtage og give feedback og feedforward.
Ledelse på tværs
 • Medvirker til at binde opgaveløsningen sammen på tværs og løfte den samlede kvalitet i samarbejdet med de øvrige teamledere i dagtilbuddet, PP-konsulenter, myndighedssagsbehandlere, pladsanvisere, ergo- og fysioterapeuter m.m.
Strategisk ledelse
 • Er medansvarlig for områdets økonomi og for at indfri de fastsatte økonomiske målsætninger.
 • Bidrager til at udvikle og iværksætte effektive procedurer og administrative rutiner.
 • Omsætter Faaborg-Midtfyns Kommunes politikker og strategier til praksis.
 • Medvirker til at udvikle visioner og tilrettelægge processer og projekter, så medarbejderne oplever tydelighed, mening og inddragelse i vores udvikling af Børneområde Midt. Facilitatorrollen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt. Tiltrædelse er 01.10.2021.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Britta Kruse; 72 53 47 22.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 08.08.2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde 19.08.2021 og 2. samtalerunde 25.08.2021.
Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.