Single

Socialfaglig medarbejdere til fast stilling i Socialpsykiatrisk Botilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 20:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Korinth søger 2 socialfaglige medarbejdere.

Vi søger to socialfaglige medarbejdere med forskellige faglige profiler, begge med grunduddannelse som socialrådgiver, pædagog eller ergoterapeut til stilling på Botilbud Korinth.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte.
 I vores Botilbud forsøger vi sammen at tegne ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er en spændende ”rejse” hvor vi både støder på svære udfordringer og fantastiske øjeblikke sammen. På rejsen ”navigerer” vi ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog netværkssamtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk.
Derudover arbejder vi med kognitive samtaler og ikke mindst inddrager vi naturen mest muligt i vores samarbejde. Vi ønsker at samskabe en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

I samarbejde med henholdsvis jobcenter og kostforplejning i Fåborg-Midtfyn kommune driver vi eget virksomhedscenter, hvor vi har mulighed for at tilbyde arbejdspraktikker til vores beboere, som en del af en proces hen mod afklaring og forsørgelse i eget liv.
Vi har praktikker i vores køkken og i pedelopgaverne med vedligeholdelse og praktiske opgaver på botilbuddet.

Vi ønsker os:
Endnu mere fokus på Åben Dialog og dialogisk praksis og søger én medarbejde, der har relevant uddannelse i og erfaring med Åben Dialog netværkssamtaler, som har lyst til at komme være en stærk drivkraft ind i vi afholder åbne samtaler med beboere og deres netværk. Vi søger en medarbejder der har gode faglige kvalifikationer i arbejdet med reflekterende processer og nysgerrige og undrende dialoger, og som forstår sig selv ind i at ”stå i det ukendte” og på den vis tilbyde at gå ved siden af beboere og kolleger i vejen mod et dialogisk funderet botilbud. Vi arbejder på at udbyde intern praksisnær dialogisk uddannelse, og ønsker at en kommende medarbejder skal være en del af teamet bag.

I forbindelse med vores virksomhedscenter søger vi en socialfaglig medarbejder, der har gode ”handyman/handywoman” kompetencer og kan se sig selv som drivkraft ind i opgaverne i vores virksomhedscenter. Du skal både brænde for at planlægge og koordinerer forløb i samarbejde med jobmentor, men også for selv at gå forrest med de praktiske opgaver i samarbejde med beboere og kolleger. Vi drømmer f.eks.om at lave eget træværksted, cykelværksted, udsmykke og indrette vores botilbud beboere og medarbejdere i fælles kreative processer og meget andet.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med:
Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger og Socialrådgivere.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Fælles for begge de socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Og
 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk
Løn og ansættelse:
Stillingen er fra d. 01.10.2021, eller snarest derefter og på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 3. weekend. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932
 Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 26.09.2021
Ansættelsessamtaler afholdes d. 27 september 2021
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk